INSURANCETHAI.NET
Mon 15/07/2024 15:54:33
Home » สยามซัมซุงประกันชีวิต » ซัมซุง PA Smart Life – สยามซัมซุงประกันชีวิต\"you

ซัมซุง PA Smart Life – สยามซัมซุงประกันชีวิต

2011/02/12 1257👁️‍🗨️

ซัมซุง PA Smart Life – สยามซัมซุงประกันชีวิต

1. ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตทุกกรณี
– เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะภัยรับค่าชดเชย สูงสุด 472 เท่าของเบี้ยที่ชำระ
– เสียชีวิตจากอุบัติเหตุโดยรถจักรยานยนต์ ค่าชดเชยสูงสุด 111 เท่าของเบี้ยที่ชำระ

2. ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล
– หมดกังวลกับเงินค่ารักษาพยาบาลเมื่อประสบอุบัติเหตุ
3. ความคุ้มครองการขาดรายได้
– มีเงินสำหรับใช้จ่ายระหว่างพักรักษาตัวจากอุบัติเหตุ(กรณีทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง)
– รับเงินชดเชยกรณีสูญเสียอวัยวะ

อุบัติเหตุสาธารณภัย

กรณีที่1 อุบัติเหตุเกินขึ้นในยานพาหนะสาธารณะ ซึ่งผู้ทำการขนส่งฯ เป็นผู้รับจ้างทำการ ขนส่งทางบก บนเส้นทางที่กำหนดไว้ (รถไฟ,รถประจำทาง,ฯลฯ)
กรณีที่2 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยอยู่ในลิฟท์ (ยกเว้นลิฟท์เหมืองแร่ หรือสถานที่ก่อสร้าง)
กรณีที่3 บาดเจ็บหรือเสียชีวิตเกิดขึ้นเนื่องจากไฟ ไหม้โรงมหรสพ โรงแรม หรือ อาคารสาธารณะ ซึ่งผู้เอาประกันภัยอยู่ในสถานที่นั้นขณะที่เริ่มไฟไหม้

เงื่อนไขการซื้อกรมธรรม์
– รับประกันผู้เอาประกันภัยตั้งแต่อายุ 16 ปี ถึงอายุ 65 ปี
– บริษัทฯ อนุมัติใบคำขอเอาประกันภัยเพียงฉบับเดียวต่อลูกค้าหนึ่งท่านเท่านั้น
– กรณีที่ผู้เอาประกัน ภัยต้องการลดหรือเพิ่ม จำนวนเงินเอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องรอให้ ถึงงวดการชำระเบี้ยประกันภัยก่อน จึงยื่นใบคำขอเอาประกันภัยฉบับใหม่ได้
– กรณีที่ผู้ขอเอาประกัน ภัย อายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ต้องให้บิดา / มารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบธรรมตามกฏหมาย ของผู้เอาประกันภัย ลงรายมือชื่อเป็นพยาน ในใบคำขอเอาประกันภัยด้วยทุกกรณี

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow