INSURANCETHAI.NET
Thu 20/06/2024 17:00:19
Home » ประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ » ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก – ms-ins\"you

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก – ms-ins

2012/07/01 1245👁️‍🗨️

ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2549 เป็นต้นไป อาคารสาธารณะต้องทำประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance)

จากการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ การควบคุมอาคาร ได้ออกกฎกระทรวงซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

ลักษณะอาคารที่จะต้องมีการทำประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance)

อาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 5 ชั้นขึ้นไป หรือ มีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดตั้งแต่ 10,000 ตรม.ขึ้นไป
อาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 1,000 ตรม. ขึ้นไป หรือจุคนได้มากกว่า 500 คน
โรงภาพยนตร์
โรงแรม
สถานบันเทิง
ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายที่สูงจากพื้นดินตั้งแต่ สิบห้าเมตรขึ้นไปหรือมีพื้นที่ตั้งแต่ 50 ตารางเมตรขึ้นไป หรือป้ายที่ติดหรือตั้งบนหลังคาของอาคาร หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 25 ตารางเมตรขึ้นไป

ในกรณีที่เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือผู้ดำเนินการที่ได้ทำการประกันภัยแล้ว ให้ติดสำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวไว้ในที่สังเกตเห็นได้ง่าย แต่หากยังไม่ได้ทำประกัน ให้เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือผู้ดำเนินการสำหรับอาคารดังกล่าว ทำประกันภัย ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) ภายใน 180 วันนับตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2549 เป็นต้นไป

มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ที่ผู้เอา ประกันภัย ได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลภายนอก ด้วยความประมาทเลินเล่อ ทำให้ บุคคลภายนอก ได้รับความเสียหายแก่ร่างกายและทรัพย์สิน ในบางครั้งผู้เอาประกันภัย ไม่ได้เป็น ผู้ก่อให้เกิดความเสียหาย แต่โดยผลของกฎหมายผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมาย ต่อบุคคล ภายนอกด้วย โดยผู้เอาประกันภัยจะชดใช้เป็นค่าเสียหายสำหรับการเสียชีวิต หรือความบาดเจ็บ ต่อร่างกายหรือความเจ็บป่วย และความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน ของบุคคลใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุอันเกี่ยวกับกิจการหรือธุรกิจของผู้เอาประกันภัย ภายใต้ขอบเขตการเสี่ยงภัย ที่เอาประกันภัยไว้ และเกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาประกันภัย ณ อาณาเขตการคุ้มครอง ที่มิได้มีการระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow