INSURANCETHAI.NET
Thu 20/06/2024 16:54:14
Home » ประกันภัยเบ็ดเตล็ด สยามซิตี้ประกันภัย » ประกันภัยคุ้มครองความสามารถในการประกอบอาชีพ สยามซิตี้ประกันภัย\"you

ประกันภัยคุ้มครองความสามารถในการประกอบอาชีพ สยามซิตี้ประกันภัย

2010/09/20 1256👁️‍🗨️

ประกันภัยคุ้มครองความสามารถในการประกอบอาชีพ สยามซิตี้ประกันภัย
เพื่อเป็นหลักประกันในการชำระหนี้จากหนี้เงินกู้ค้างชำระ ตลอดจนความสามารถในการหารายได ้เมื่อเกิดการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย หรือจากโรคร้ายแรง ท่านจะได้รับความคุ้มครองโดยไม่มีเงื่อนไขข้อผู้พันระยะยาว

กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองความสามารถในการ ประกอบอาชีพ
หลัก ประกันเพื่อความมั่นใจ ในการชำระหนี้แทนท่านจากหนี้เงินกู้ค้างชำระ หรือยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตตลอดจนความสามารถในการหารายได้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันด้วยเบี้ยประกันภัยน้อยกว่าวันละ 3 บาท ท่านจะได้รับความคุ้มครองโดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ และไม่ต้องกังวลกับเงื่อนไขข้อผูกพันระยะยาว

ความคุ้มครอง
การเสียชีวิตอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ

ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ทั้งจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บ
การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย หรือเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงต่อไปนี้
– โรคหลอดเลือดสมอง
– ภาวะหมดสติ
– ภาวะระบบทางเดินหายใจล้มเหลว
– สมองตายและประสาทล้มเหลว

การกำหนดทุนประกันภัย ( ไม่ต้องตรวจสุขภาพ )

ทุนประกันภัยไม่เกิน 2 เท่าของรายได้ต่อปี
ทุนประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 500 ,000 บาท

ข้อยกเว้นที่ควรทราบ
การกระทำโดยเจตนาทุจริตเพื่อหวังเงินประกันภัย
การฆ่าตัวตาย หรือทำร้ายร่างกายตัวเองภายใน 1 ปีแรก
การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น หรือการเสียชีวิตเนื่องจากการเจ็บป่วยใด ๆ ภายใน 90 วันแรก
โรคที่เป็นมาก่อนที่กรมธรรม์เริ่มมีผลคุ้มครอง
การก่ออาชญากรรม หรือทำผิดกฎหมาย
ขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัครในสงครามหรือปราบปราม
โรคเอดส์ หรือการได้รับเชื้อไวรัส HIV
สงคราม การปฏิวัติ การจลาจล การก่อการร้าย
อาวุธนิวเคลียร์ สารกัมมันตภาพรังสี

การพิจารณารับประกันภัยโดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงท่านมีคุณลักษณะดังนี้
เป็นลูกค้าเงินฝาก หรือลูกค้าทั่วไป ที่มีอายุระหว่าง 20-50 ปี
เป็นลูกค้าเงินกู้ ที่มีอายุระหว่าง 20-60 ปี
เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่พิการใด ๆ
ไม่มีประวัติการรักษา หรือเจ็บป่วยตัวด้วยโรคร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังใด ๆ
ไม่เคยติดยาเสพติดหรือสารเสพติดให้โทษ หรือต้องโทษเกี่ยวกับยาเสพติด
ผ่านเกณพ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท

เอกสารประกอบการทำประกันภัย
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

หมายเหตุ
อัตราเบี้ยประกันภัยเท่ากับร้อยละ 0.96
อัตราเบี้ยประกันภัยข้างต้นรวมภาษีและอากรแล้ว
เอกสารนี้ไม่ใช่สัญญาประกันภัย รายละเอียดเฉพาะจะระบุในกรมธรรม์ประกันภัย

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow