INSURANCETHAI.NET
Sat 22/06/2024 5:58:19
Home » ประกันภัยเบ็ดเตล็ด ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย » การประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่นๆ – ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย\"you

การประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่นๆ – ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย

2012/08/02 1670👁️‍🗨️

การประกันภัยเบ็ดเตล็ด เป็นการประกันภัยที่อยู่นอกเหนือจากการประกันอัคคีภัย, การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง และการประกันภัยรถยนต์ ซึ่งจะประกอบไปด้วยการประกันภัยที่มีหลายประเภท โดยสามารถแบ่งเป็น 3 หมวดใหญ่ ดังนี้

การประกันภัยที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุ
สามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี้

การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident Insurance)
เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองการสูญเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ และสายตา
รวมถึงค่ารักษาพยาบาล และการขาดรายได้ เนื่องจากการประสบอุบัติเหตุ(ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)

อุบัติเหตุในการเดินทาง (Travel Accident Insurance)
เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองการสูญเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะและสายตา
รวมถึงค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากการประสบอุบัติเหตุจากการเดินทาง

การประกันอุบัติเหตุ และสุขภาพส่วนบุคคล (Personal Health Insurance)
เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเรื่องค่ารักษาพยาบาล ของผู้เอาประกันภัยที่เกิดจากสุขภาพตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ หรือเกิดจากอุบัติเหตุ

การประกันผู้ขับขี่ และผู้โดยสารไม่ทราบชื่อ (Unnamed Drive and Passenger Accident Insurance)
เป็นการคุ้มครองการเสียชีวิต เสียมือ เท้า สายตา หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลตามที่ระบุไว้ในตารางแห่งกรมธรรม์ และจะใช้บังคับเฉพาะเมื่อผู้ขับขี่ หรือผู้โดยสารได้รับอนุญาตจากผู้เอาประกันที่ระบุชื่อไว้ในกรมธรรม์ได้รับอุบัติเหตุในขณะที่กำลังขับขี่ หรือนั่งอยู่ในฐานะเป็นผู้โดยสารอยู่ภายใน หรือกำลังขึ้นหรือ ลงจากรถยนต์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนั้น

การประกันแผนรายได้ระหว่างการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล (Hospital Income Plan Insurance)
เป็นการให้ความคุ้มครองในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือ เจ็บป่วยจนต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั้งของรัฐบาลและเอกชน โดยจะให้ความคุ้มครองในการชดเชยรายได้ตลอด24 ชั่วโมง นับแต่วันแรกที่เข้าพัก จนกระทั่งออกจากโรงพยาบาล ด้วยระยะเวลาคุ้มครองนานถึง 365 วัน

การประกันภัยวิศวกรรม
สามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี้
การประกันภัยทุกชนิดสำหรับงานติดตั้งเครื่องจักร (Erection’s All Risk Insurance)
เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความเสี่ยงภัยทุกชนิด สำหรับงานการติดตั้งเครื่องจักร และความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก กรณีบาดเจ็บต่อร่างกาย และทรัพย์สินเสียหายเนื่องจากการทำงานติดตั้งเครื่องจักรผู้เอาประกันภัย ได้แก่
• ผู้ว่าจ้าง หรือ เจ้าของโครงการที่จัดซื้อ เครื่องจักรเมื่อนำมาติดตั้ง
• ผู้ผลิต หรือ ผู้จัดจำหน่าย เครื่องจักร และเป็นผู้ติดตั้งเครื่องจักร
• ผู้รับเหมา เพื่อดำเนินการติดตั้งเครื่องจักร

การประกันภัยความเสียหายทุกชนิดของผู้รับเหมาก่อสร้าง (Contractor’s All Risks Insurance)
เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายทุกชนิดที่เกิดขึ้นกับงานก่อสร้าง เช่น ไฟไหม้ ระเบิด ภัยธรรมชาติ และภัยอุบัติเหตุ อื่นๆ ในระหว่างการก่อสร้าง โดยขยายความคุ้มครองรวมถึงความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกที่ได้รับอุบัติเหตุ หรือความเสียหาย เนื่องจากการปฏิบัติงานก่อสร้างนั้น ๆ

การประกันภัยเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง (Contract Plant and Machinery Insurance)
เป็นการประกันภัยเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง เช่น Tower Crane, Crawler Crane, รถตัก รถขุด และรถยกต่างๆ โดยให้ความคุ้มครองต่อการสูญเสีย หรือเสียหายอันเกิดขึ้นโดยฉับพลัน และไม่อาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้า ต่อเครื่องจักรที่เอาประกันภัยไว้ อันเนื่องมาจากสาเหตุภายนอก เช่น ไฟไหม้ ฟ้าผ่า การล้มการพลิกคว่ำ ลมพายุ อุบัติเหตุภายนอกที่ไม่ได้ระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์

การประกันภัยสำหรับเครื่องจักรอิเล็กโทรนิกส์ (Electronic Equipment Insurance)
เป็นการให้การคุ้มครองทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ในระหว่างการใช้งาน หรือในระหว่างถอดออก เพื่อทำความสะอาดยกเครื่อง หรืออยู่ในระหว่างเคลื่อนย้ายภายในสถานที่เอาประกันภัย หรือในระหว่างประกอบเข้าที่หลังสิ้นสุดกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นอย่างไรก็ตาม ความคุ้มครองนี้จะให้ ต่อเมื่อการทดลองเครื่องประสบผลสำเร็จแล้วเท่านั้น
โดยแบ่งความคุ้มครองเป็น 3 หมวด คือ
• ความสูญเสียหรือเสียหายต่อตัวเครื่องอุปกรณ์
• ความสูญเสียหรือความเสียหายต่ออุปกรณ์ที่ใช้เก็บบันทึกข้อมูล และข้อมูล
• ค่าใช้จ่ายการทำงานที่เพิ่มขึ้น

การประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำ และถังอัดความดัน (Boiler Insurance)
เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครอง ความเสียหายที่เกิดกับหม้อกำเนิดไอน้ำ หรือถังอัดความดัน อันเนื่องจากการระเบิด การฟุบแบน จากแรงอัดภายใน หรือแรงดันภายนอก โดยความคุ้มครองนี้ขยายรวมถึง ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกซึ่งได้รับความเสียหายหรืออันตรายเนื่องจากการระเบิด ของหม้อกำเนิดไอน้ำที่ทำประกันภัยไว้

การประกันภัยเครื่องจักรชำรุดเสียหาย (Machinery Breakdown Insurance)
เป็นการคุ้มครองการสูญเสียหรือ เสียหายอันเกิดขึ้นโดยฉับพลัน และไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ต่อเครื่องจักรที่ตั้งในสถานที่เอาประกัน อันเนื่องมาจากการหล่อ และการใช้วัสดุที่มีคุณภาพไม่สมบูรณ์ ความผิดพลาด หรือความบกพร่องในการออกแบบ ความบกพร่องจากโรงงานซ่อม หรือจากการติดตั้ง ด้านการฝีมือ การขาดความชำนาญ หรือเนื่องมาจากเหตุแห่งความสะเพร่า การกลั่นแกล้ง การขาดน้ำในหม้อน้ำ การระเบิดในทางฟิสิกส์ การแยกจากกันด้วยกำลังเหวี่ยงจากศูนย์ถ่วงไฟฟ้าลัดวงจร พายุ

การประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risk Insurance)
เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครอง ความสูญเสีย หรือความเสียหายที่เกิดกับทรัพย์สินที่เอาประกัน เนื่องจากอุบัติเหตุใดๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นกรมธรรม์

การประกันความเสียหายต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Interruption Insurance)
เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายที่มีต่อธุรกิจ อันเนื่องมาจากทรัพย์สินที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สิน ได้รับความเสียหาย เป็นผลให้ธุรกิจ หยุดชะงัก โดยจะมีการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามระยะเวลาที่เสียหายไปจริง

การประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่นๆ
สามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี้

การประกันภัยโจรกรรม (Burglary Insurance)
เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเนื่องจากการถูกโจรกรรม โดยปรากฏร่องรอยงัดแงะต่อสถานที่เอาประกันภัย หรือรวมถึงการถูกชิงทรัพย์หรือการปล้นทรัพย์ ซึ่งขึ้นกับการเลือกซื้อความคุ้มครอง

การประกันภัยเงิน (Money Insurance)
เป็นการประกันภัยที่คุ้มครองความสูญเสียของเงินที่เกิดจากการถูกชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ไฟไหม้ ความเสียหายที่เกิดต่อตัวอาคาร หรือตู้นิรภัย และทรัพย์สินอื่นๆ จากการกระทำดังกล่าว

การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Liability Insurance)
เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครอง ความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัย ต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่มิได้เป็นลูกจ้าง หรือบุคคลภายในครอบครัวของผู้เอาประกันภัย อันเกิดขึ้นเนื่องจากการละเมิด หรือประมาทเลินเล่อของผู้เอาประกันภัย

การประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ (Golfer’s Indemnity Insurance)
เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นต่ออุปกรณ์กอล์ฟ รวมถึงการรับผิดต่อบุคคลภายนอกตามกฎหมาย และอุบัติเหตุซึ่งเป็นผลให้ผู้เอาประกันภัยสูญเสียชีวิต หรืออวัยวะ หรือทุพพลภาพเนื่องจากการเล่นกอล์ฟ หรือการฝึกซ้อมอยู่ในสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกหัดที่อยู่ในประเทศไทย

การประกันภัยป้ายโฆษณา (Neon Sign Insurance)
เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อแผ่นป้าย หรือไฟนีออนโฆษณาเนื่องจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ลักทรัพย์ ซึ่งความคุ้มครองนี้อาจขยายรวมถึงความรับผิดต่อบุคคลภายนอกด้วยก็ได้

การประกันภัยสำหรับกระจก (Plate Glass Insurance)
เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อกระจก เช่น กระจกประตู กระจกสำนักงาน หน้าต่าง ห้องโชว์ ฯลฯ ที่มีสาเหตุเนื่องจากอุบัติเหตุ หรือภัยที่ระบุไว้ในเงื่อนไขกรมธรรม์

การประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง (Fidelity Guarantee Insurance)
เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองในการชดเชยความเสียหายทางการเงินที่เกิดขึ้นแก่นายจ้างในกรณีลูกจ้างทุจริต หรือยักยอกทรัพย์สินต่างๆ ของนายจ้าง

การประกันอุบัติเหตุคุ้มครองสิทธิการเช่า (Lease Hold Insurance)
เป็นการให้ความคุ้มครองโดยบริษัทฯ จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัยในกรณีเกิดอัคคีภัย ฟ้าผ่า หรือภัยอื่นที่เอาประกันภัยไว้ ต่อสถานที่เช่าซึ่งทำให้สถานที่เช่าได้รับความเสียหายจนใช้การไม่ได้มากกว่าร้อยละห้าสิบ หรือถึงขนาดไม่สามารถจะใช้สถานที่เช่าประกอบกิจการใดๆ ได้อีกต่อไปตามกฎหมาย หรือเทศบัญญัติว่าด้วยเรื่องนั้นๆ และสัญญาเช่าต้องสิ้นสุดลงเพราะเหตุดังกล่าว บริษัทฯ จะชดใช้ความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินที่เอาประกันภัยไว้

การประกันอุบัติเหตุคุ้มครองเจ้าบ้าน (House Holder Insurance)
• เป็นการให้ความคุ้มครองสำหรับความสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สินในอาคาร อันเนื่องมาจากอัคคีภัย ฟ้าผ่า การระเบิด อากาศยาน หรือสิ่งที่หล่นจากอากาศยาน น้ำท่วม ทรัพย์สินในอาคารที่เอา ประกันภัยถูกชน โดย พาหนะทางบก ม้า หรือปศุสัตว์ที่ไม่ได้เป็นของหรืออยู่ในความควบคุมของผู้เอาประกันภัย หรือสมาชิกใน ครอบครัว
• การแตกหรือการไหลล้นของแท้งค์น้ำ อุปกรณ์ส่วนควบของแท้งค์น้ำ หรือท่อน้ำ ลมพายุ ไต้ฝุ่นแผ่นดินไหว
• การลักทรัพย์โดยบุคคลภายนอกที่มิใช้ผู้เอาประกันภัย หรือสมาชิกในครอบครัว ซึ่งได้เข้าไป หรือออกจาก อาคาร โดยการใช้กำลังอย่างรุนแรง และทำให้เกิดความเสียหายที่เห็นได้อย่างชัดเจนต่ออาคารที่เป็นสถานที่ตั้ง หรือเก็บทรัพย์สินเอาประกันภัย จากการใช้เครื่องมือ วัตถุระเบิด ไฟฟ้า เคมี หรือเกิดจากการชิงทรัพย์ หรือ การปล้นทรัพย์ ภายในบริเวณอาคารรวมทั้งความสูญเสีย หรือเสียหายเนื่องมาจากความพยายามทำการดังกล่าว ทั้งนี้ ให้ความคุ้มครองตามจำนวนมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินในขณะเกิดความสูญเสีย หรือเสียหาย และไม่เกิน จำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้

การประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Telephone All Risk Insurance)
• ให้ความคุ้มครองภัยซึ่งเกิดจากอัคคีภัย
• การลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยการงัดแงะ และไม่ปรากฏร่องรอยการงัดแงะ การชิงทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ปล้นทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ รีดเอาทรัพย์
• การกระทำให้ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหายโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อของผู้เอาประกันภัย
• การเกิดอุบัติเหตุ เช่น รถชน รถคว่ำ ซึ่งทำให้ทรัพย์สินดังกล่าวได้รับความเสียหาย และสูญเสียตกหล่น (สำหรับความคุ้มครองเฉพาะการตกหล่น Deductible 1,000 บาท/ครั้ง)

การประกันภัยอากาศยาน (Aviation Insurance)
เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความเสียหาย ที่เกิดขึ้นต่อตัวเครื่องบิน ที่เอาประกันภัย ที่มีสาเหตุจากอุบัติเหตุ รวมถึงความเสียหายที่มีต่อชีวิต ร่างกายของนักบิน พนักงานการบินขณะปฏิบัติหน้าที่ ผู้โดยสารตลอดจนความเสียหายที่มีต่อสินค้า และความรับผิดตามกฎหมายที่มีต่อบุคคลภายนอก

การประกันภัยความรับผิดของกรรมการ และเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท (Directors’ and Offices’ Insurance)
เป็นความคุ้มครองที่ให้แก่ กรรมการ และเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ในการประกันภัยชดใช้ความเสียหายที่อาจถูกเรียกร้องจากบุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากการกระทำผิด หรือถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กระทำผิด นอกจากนี้กรมธรรม์ยังให้ความคุ้มครองถึงค่าใช้จ่ายทางศาล รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีของกรรมการ และเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทอีกด้วย

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow