INSURANCETHAI.NET
Sat 20/07/2024 5:12:07
Home » ประกันภัยเบ็ดเตล็ด โอสถสภาประกันภัย » ประกันภัยเบ็ดเตล็ด – โอสถสภาประกันภัย\"you

ประกันภัยเบ็ดเตล็ด – โอสถสภาประกันภัย

2012/03/26 972👁️‍🗨️

ประกันภัยเบ็ดเตล็ด – โอสถสภาประกันภัย
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
แบ่งได้หลายประเภท ดังนี้

1. การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident Insurance)
ให้ความคุ้มครองการสูญเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ รวมถึงค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากการประสบอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก
2. การประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง (Travel Accident Insurance)
ให้ความคุ้มครองการสูญเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะและสายตา รวมถึงค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากการประสบอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก
3. การประกันภัยทุกชนิดสำหรับงานติดตั้งเครื่องจักร (Erection’s All Risk Insurance)
ให้ความคุ้มครองความเสี่ยงภัยทุกชนิด สำหรับงานติดตั้งเครื่องจักร และขยายคุ้มครองถึงความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ในกรณีเสียชีวิตหรือบาดเจ็บต่อร่างกาย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินจากการทำงานติดตั้งเครื่องจักรของผู้เอาประกันภัย
4. การประกันภัยความเสียหายทุกชนิดของผู้รับเหมาก่อสร้าง (Contractor’s All Risks Insurance)
ให้ความคุ้มครองความเสียหายทุกชนิดที่เกิดขึ้นกับงานก่อสร้าง และขยายความคุ้มครองรวมถึงความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ในกรณีเสียชีวิตหรือบาดเจ็บต่อร่างกาย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินเนื่องจาการการปฏิบัติงานก่อสร้างนั้น ๆ
5. การประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์ (Electronic Equipment Insurance)
ให้คุ้มครองทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ในระหว่างการใช้งาน หรือในระหว่างถอดออก เพื่อทำความสะอาดยกเครื่อง หรืออยู่ในระหว่างเคลื่อนย้ายภายในสถานที่เอาประกันภัย หรือในระหว่างประกอบเข้าที่หลังสิ้นสุดกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นอย่างไรก็ตาม ความคุ้มครองนี้จะให้ ต่อเมื่อการทดลองเครื่องประสบผลสำเร็จแล้วเท่านั้นโดยความคุ้มครองแบ่งเป็น 3 หมวด คือ

1. ความสูญเสียหรือเสียหายต่อตัวเครื่องอุปกรณ์
2. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่ออุปกรณ์ที่ใช้เก็บบันทึกข้อมูล และข้อมูล
3. ค่าใช้จ่ายการทำงานที่เพิ่มขึ้น
6. การประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำ และถังอัดความดัน (Boiler Insurance)
ให้ความคุ้มครอง ความเสียหายที่เกิดกับหม้อกำเนิดไอน้ำ หรือถังอัดความดัน จากการระเบิด การยุบการแฟบ จากแรงอัดภายใน หรือแรงดันภายนอก และขยายความคุ้มครองรวมถึงความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ในกรณีเสียชีวิตหรือบาดเจ็บต่อร่างกาย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินจากการระเบิด ของหม้อกำเนิดไอน้ำที่ทำประกันภัยไว้
7. การประกันภัยเครื่องจักร (Machinery Breakdown Insurance)
ให้ความคุ้มครองการสูญเสียหรือ เสียหายอันเกิดขึ้นโดยฉับพลัน และไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ต่อเครื่องจักรที่ตั้งในสถานที่เอาประกัน อันเนื่องมาจากการหล่อ และการใช้วัสดุที่มีคุณภาพไม่สมบูรณ์ ความผิดพลาด หรือความบกพร่องในการออกแบบ ความบกพร่องจากโรงงานซ่อม หรือจากการติดตั้ง ด้านการฝีมือ การขาดความชำนาญ หรือเนื่องมาจากเหตุแห่งความสะเพร่า การกลั่นแกล้ง การขาดน้ำในหม้อน้ำ การระเบิดในทางฟิสิกส์ การแยกจากกันด้วยกำลังเหวี่ยงจากศูนย์ถ่วงไฟฟ้าลัดวงจร พายุ
8. การประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (Industrial All Risks Insurance)
ให้ความคุ้มครอง ความสูญเสีย หรือความเสียหายที่เกิดกับทรัพย์สินที่เอาประกัน เนื่องจากอัคคีภัย ภัยระเบิด ภัยธรรมชาติ และอุบัติเหตุใดๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นกรมธรรม์
9. การประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risk Insurance)
ให้ความคุ้มครอง ความสูญเสีย หรือความเสียหายที่เกิดกับทรัพย์สินที่เอาประกัน เนื่องจากอุบัติเหตุใดๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์
10. การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance)
ให้ความคุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายที่มีต่อธุรกิจ อันเนื่องมาจากทรัพย์สินที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สิน ได้รับความเสียหาย และเป็นผลให้ธุรกิจหยุดชะงัก โดยจะมีการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามระยะเวลาที่เสียหายไปจริง
11. การประกันภัยโจรกรรม (Burglary Insurance)
ให้ความคุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเนื่องจากการถูกโจรกรรม โดยปรากฏร่องรอยงัดแงะต่อสถานที่เอาประกันภัย หรือรวมถึงการถูกชิงทรัพย์หรือการปล้นทรัพย์
12. การประกันภัยสำหรับเงิน (Money Insurance)
ให้ความคุ้มครองความสูญเสียของเงินที่เกิดจากการถูกชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ไฟไหม้ ความเสียหายที่เกิดต่อตัวอาคาร หรือตู้นิรภัย และทรัพย์สินอื่นๆ จากการกระทำดังกล่าว
13. การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance)
ให้ความคุ้มครอง ความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัย ต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่มิได้เป็นลูกจ้าง หรือบุคคลภายในครอบครัวของผู้เอาประกันภัย อันเกิดขึ้นเนื่องจากการละเมิด หรือประมาทเลินเล่อของผู้เอาประกันภัย
14. การประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ (Golfer’s Indemnity Insurance)
ให้ความคุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นต่ออุปกรณ์กอล์ฟ รวมถึงการรับผิดต่อบุคคลภายนอกตามกฎหมาย และอุบัติเหตุซึ่งเป็นผลให้ผู้เอาประกันภัยสูญเสียชีวิต หรืออวัยวะ หรือทุพพลภาพเนื่องจากการเล่นกอล์ฟ หรือการฝึกซ้อมอยู่ในสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกหัดที่อยู่ในประเทศไทย
15. การประกันภัยป้ายโฆษณา (Neon Sign Insurance)
ให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อแผ่นป้าย หรือไฟนีออนโฆษณาเนื่องจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ลักทรัพย์ ซึ่งความคุ้มครองนี้อาจขยายรวมถึงความรับผิดต่อบุคคลภายนอกด้วยก็ได้
16. การประกันภัยสำหรับกระจก (Plate Glass Insurance)
ให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อกระจก เช่น กระจกประตู กระจกสำนักงาน หน้าต่าง ห้องโชว์ ฯลฯ ที่มีสาเหตุเนื่องจากอุบัติเหตุ หรือภัยที่ระบุไว้ในเงื่อนไขกรมธรรม์
17. การประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง (Fidelity Guarantee Insurance)
ให้ความคุ้มครองในการชดเชยความเสียหายทางการเงินที่เกิดขึ้นแก่นายจ้างในกรณีลูกจ้างทุจริต หรือยักยอกทรัพย์สินต่างๆ ของนายจ้าง

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow