INSURANCETHAI.NET
Fri 14/06/2024 12:15:31
Home » ประกันภัยเบ็ดเตล็ด » การประกันเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS INSURANCE)\"you

การประกันเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS INSURANCE)

2018/09/09 1985👁️‍🗨️

การประกันเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS INSURANCE)

1. การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PERSONAL ACCIDENT INSURANCE)
ให้ความคุ้มครองการ เสียชีวิต การสูญเสีย และทุพพลภาพอวัยวะอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตลอด 24 ชั่วโมง การประกันภัย ดังกล่าวแบงออกเป็นประเภทดังนี้
ก. ประกันภัยแบบรายบุคคลสำหรับบุคคลทั่วไปโดยให้ความคุ้มครองดังที่ กล่าวมาข้างต้น และสามารถ ขยายความคุ้มครองถึงค่ารักษาพยาบาล การถูกฆาตกรรม และการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ เป็นต้น
ข. ประกันภัยแบบอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับพนักงานของบริษัท ห้างร้าน โรงงาน โดยให้ความคุ้มครองเช่น เดียวกับรายบุคคล
ค. ประกันอุบัติเหตุการเดินทางเป็นการประกันภัยอุบัติเหตุแบบระยะสั้น ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไกลใน ประเทศหรือนอกประเทศก็สามารถทำประกันได้
ง. ระกันภัยนักเรียนเป็นการประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา โดยให้ความคุ้มครอง ตลอด 24 ชั่วโมง

2. การประกันสุขภาพ (HEALTH INSURANCE)
ให้ความคุ้มครองสำหรับการเจ็บป่วยที่จำเป็นต้องเข้า รับการรักษาในโรงพยาบาลซึ่งมีค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นดังนี้
ก. ค่าห้องพักและค่าอาหารในระหว่างที่พักรักษาในโรงพยาบาล
ข. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่ารักษา ค่าห้องผ่าตัด ค่าเอกซเรย์ ค่ายาสลบ ค่าบริการรถพยาบาล และ ค่า ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ค. ค่าใช้จ่ายในการผ่าตัด ซึ่งหมายถึงค่าบริการต่างๆ ของแพทย์หรือศัลยแพทย์ที่ทำการผ่าตัด
ง. ค่าใช้จ่ายดูแลโดยแพทย์ในโรงพยาบาลของแพทย์ ในระหว่างที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาล
จ. ค่าใช้จ่ายการรักษานอกโรงพยาบาล

3. การประกันสำหรับเงิน (MONEY INSURANCE)
ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายของ เงินสด เงินเหรียญ และ พันธบัตร อันเกิดจากการชิงทรัพย์ หรือ ปล้นทรัพย์ หรือ พยายามกระทำการดังกล่าว ไม่ว่าเงินนั้นจะเก็บอยู่ในสำนักงาน หรือ ในตู้นิรภัย หรือ อยู่ระหว่างการขนส่ง

4. การประกันภัยโจรกรรม (BURGLARY INSURANCE)
ให้ ความคุ้มครองต่อการสูญเสียหรือเสีย หายของทรัพย์สินที่เอาประกันภันสำหรับบ้านอาศัยหรือสินค้าที่เก็บอยู่ใน โกดังสินค้า หรือ เครื่องใช้สำนักงาน อันเนื่องมาจากโจรกรรม โดยบุคคลภายนอก และ รวมคุ้มครองความเสียหายของตัวอาคารบ้านเรือนซึ่งเกิด จากการใช็กำลังงัดแงะ และ บุกรุกเข้าไปโจรกรรม

5. การประกันทดแทนแรงงาน (WORKMEN’S COMPENSATION INSURANCE)
ให้ความคุ้มครองตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 12 กันยายน 2537 โดยให้ความคุ้มครองถึง
ก. ค่ารักษาพยาบาล
ข. ค่าทำศพ
ค. ค่าทดแทนในกรณีประสบอันตราย หรือ เจ็บป่วยหรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ชีวิตให้กับลูกจ้างที่เอาประกันภัย เมื่อประสบอุบัติเหตุ หรือเป็นโรคซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานและยังให้ความคุ้มครอง ความรับ ผิดชอบของนายจ้างต่อลูกจ้าง (EMPLOYER’S LIABILITY) ตามประมวลกฎหมายแพ่ง และ พาณิชย์

6. การประกันภัยความรับผิดต่อบุคลภายนอก (PUBLIC LIABILITY INSURANCE)
ให้ความคุ้มครอง ความรับผิดตามกฎหมายต่อสาธารณะในกรณีการเสียชีวิต ความบาดเจ็บต่อร่างกาย และความเสียหายต่อ ทรัพย์สิน ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุจากความบกพร่อง ของสถานที่ประกอบการหรือเกิดจากความประมาทเลินเล่อ ของผู้เอาประกันภัย

7. การประกันภัยสัมภาระในการเดินทาง ( TRAVEL BAGGAGE INSURANCE)
ให้ความคุ้มครอง ต่อทรัพย์สิน (ยกเว้นเงินสด ของมีค่าบางประการ) ซึ่งผู้เดินทางนำติดตัวไประหว่างเดินทางหรือพักแรม

8. การประกันรับความผิดของผู้ประกอบอาชีพแพทย์ (DOCTOR’S PROFESSIONAL INDEMNI TY INSURANCE)
ให้ ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายสำหรับผู้ประกอบอาชีพแพทย์ต่อคนไข้ซึ่ง ได้รับค

9. การประกันภัยกระจก (PLATE GLASS INSURANCE)
ให้ความคุ้มครองต่อแผ่นกระจกที่ติดตั้ง อยู่กับอาคาร ร้านค้า ซึ่งได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุ โดยบุคคลภายนอกเป็นผู้กระทำ

10. การประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ (GOLFER’S INDEMNITY INSURANCE)
ให้ ความคุ้มครองความ รับผิดต่อบุคคลภายนอก ความบาดเจ็บของผู้เอาประกันภัย การสูญเสียหรือเสียหายต่ออุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ และ ให้รางวัลพิเศษสำหรับ “โฮล อิน วัน”

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow