INSURANCETHAI.NET
Sat 22/06/2024 6:20:40
Home » นำสินประกันภัย ประกันภัยเบ็ดเตล็ด » ประกันภัยเบ็ดเตล็ด – นำสินประกันภัย\"you

ประกันภัยเบ็ดเตล็ด – นำสินประกันภัย

2011/09/12 1295👁️‍🗨️

ประกันภัยเบ็ดเตล็ด-นำสินประกันภัย

การประกันภัยที่เกี่ยวกับบุคคล

1. การประกันภัยสุขภาพ
ความเจ็บป่วยและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ เป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ปรารถนาหรือประสงค์จะให้เกิดขึ้น แต่บางครั้งเราก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ แต่ท่านสามารถวางใจได้ว่า
ท่านจะได้รับการดูแลอย่างดี โดยไม่ต้องกังวลถึงภาระค่าใช้จ่ายในภายหลัง หากมีเหตุที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นกับท่าน

การประกันสุขภาพเป็นแผนกหนึ่งใน บมจ.นำสินประกันภัย ซึ่งบริหารโดยผู้เชี่ยวชาญด้านประกันสุขภาพบุคลากรของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ
และความชำนาญในตลาดของการประกันสุขภาพมากกว่า 30 ปี ซึ่งท่านจะได้รับการให้บริการอย่างดีที่สุด

นอกจากนี้ยังสามารถปรับเปลี่ยนเงื่อนไขความคุ้มครองต่างๆ เพื่อให้ครอบคลุมและรองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม ทั้งแผนประกันสุขภาพส่วนบุคคล
และประกันสุขภาพกลุ่ม ซึ่งจะให้ความคุ้มครองผลประโยชน์ ค่ารักษาพยาบาล ทั้งผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก ไม่ว่าท่านจะได้รับบาดเจ็บอันเป็นผลมาจากอุบัติเหตุ หรือ
เจ็บป่วยเพราะโรคภัยไข้เจ็บ

2. การประกันภัยการเดินทาง
การเจ็บไข้ได้ป่วยและอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และสร้างความลำบากให้กับท่านไม่น้อย หากเกิดขึ้นในเขณะที่ท่านอยู่ต่างถิ่นเพียงลำพัง ซึ่งเป็น
ที่ทราบกันดีว่าค่าครองชีพโดยเฉพาะค่ารักษาพยาบาลในบางประเทศค่อนข้างสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทย หรือไม่เช่นนั้นก็เป็นปัญหาเรื่องการติดต่อสื่อสาร
กับคนในพื้นที่ดังกล่าว จะเป็นการดีไม่น้อย หากท่านมีผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ รวมทั้ง การติดต่อแพทย์ สถานพยาบาล ตลอดจนการให้คำปรึกษา และ ดำเนินการช่วยเหลือฉุกเฉิน

ทางการแพทย์ให้แก่ท่านได้เหตุผลต่างๆ เหล่านี้คือคำตอบอย่างดีว่าทำไมท่านควรจะต้องทำประกันภัยทุกครั้ง ก่อนการเดินทาง ซึ่งบมจ.นำสินประกันภัยมีความภูมิใจที่
ได้เป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งเบาภาระเหล่านี้

บริษัทฯ ยังมีความเชี่ยวชาญ สามารถให้คำปรึกษาและวางแผนการเดินทาง ซึ่งจะทำให้ท่าน สามารถเลือกแผนประกันภัยได้อย่างเหมาะสมกับรูปแบบการเดินทาง
ของท่าน หรือครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในแต่ครั้ง (Single trip) หรือเป็นแบบรายปี (Annual plan) รวมถึง การเลือกความคุ้มครอง ตามความต้องการ คือ การ
คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาล และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ขึ้นอยู่กับ แผนความคุ้มครองที่ท่านเลือก

การประกันภัยการเดินทางเหมาะสำหรับ
บุคคลและกลุ่มทั่วไป ไม่ว่าจะไปท่องเที่ยว ทัศนศึกษา ประชุมสัมนา ติดต่อธุรกิจธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศน์ เพื่อสร้างความอุ่นใจแก่ผู้ที่ประกอบธุรกิจนำ
เที่ยวหรือมัคคุเทศน์ ที่อาจประสบกับปัญหาความเดือดร้อนจากภาระทางการเงิน ที่จะต้องรับผิดต่อลูกทัวร์ หรือนักท่องเที่ยว ในกรณีเกิดอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

3. การประกันภัยอุบัติเหตุ
หากชีวิตของคนเราดำเนินไปด้วยความราบรื่น และเป็นปกติสุขเหมือนกันในทุกๆ วัน เราคงไม่ต้องกังวลถึงอุบัติภัยต่างๆ นานา แต่ความเป็นจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้น เหตุการณ์ไม่คาดฝันอาจเกิดขึ้น ทุกขณะ ผลที่เกิดขึ้นมีความรุนแรงมากน้อยเพียงใดไม่อาจคาดการณ์

ได้และไม่สามารถควบคุมได้บ้างก็สามารถตั้งตัวรับมือกับสถานการณ์ร้ายๆ นั้นได้ แต่ส่วนใหญ่แล้วอุบัติภัยต่างๆแทบจะทำให้คุณไม่สามารถใช้ชีวิต หรือประกอบอาชีพได้
ตามปกติในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งนี่คือเหตุผลของความจำเป็นในการทำประกันภัย อุบัติเหตุ
“การประกันภัยอุบัติเหตุ” จึงเป็นการสร้างหลักประกันที่มั่นคงของชีวิต กรมธรรม์จะให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ทุกสถานที่ทั่วโลกภายในระยะเวลา 1 ปีเต็ม
จากการเกิดอุบัติเหตุซึ่งส่งผลให้เสียชีวิต, เสียอวัยวะสำคัญ, ทุพพลภาพถาวรทำงานไม่ได้ตลอดไป, ค่ารักษาพยาบาลตลอดจนการจ่ายเงินชดเชยกรณีไม่สามารถดำเนิน
ชีวิตหรือประกอบอาชีพได้ตามปกติ
1) การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ตามจำนวนเงินเอาประกันภัย
2) ค่ารักษาพยาบาล ตามวงเงินที่ระบุในกรมธรรม์

การขยายความคุ้มครอง การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลนี้ สามารถขยายความคุ้มครองถึงการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย
มีอายุระหว่าง 18-55 ปี ทั้งเพศชายและหญิง
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท
มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีอวัยวะส่วนใดบกพร่องหรือพิการ
ต้องไม่เป็นโรคลมชัก โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคกระดูก/กล้ามเนื้อ โรคมะเร็ง โรคเอดส์ หรือโรค ร้ายแรงอื่นๆ

4. การประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับผู้ขับขีและผู้โดยสารไม่ระบุชื่อ
สถิติของการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนนับวันจะเพิ่มมากขึ้น ปัจจัยหลักของการเกิดอุบัติเหตุ คือ การเพิ่มปริมาณของรถ สภาพรถ สภาพถนน สภาพแวดล้อม
พฤติกรรมของผู้ขับขี่ที่ไม่เคารพและไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร ซึ่งเป็นกฎที่บัญญัติขึ้นมาเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน
การประกันภัยอุบัติเหตุประเภทผู้ขับขี่และผู้โดยสารไม่ระบุชื่อ ให้ความคุ้มครองผู้ขับขี่และหรือผู้โดยสาร ซึ่งอยู่ในหรือกำลังขับขี่ หรือกำลังขึ้น หรือกำลังลง จาก
ยานพาหนะที่ระบุไว้ และส่งผลให้ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสาร เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือได้รับบาดเจ็บจะต้องรักษาพยาบาล โดยจะได้รับ
ความคุ้มครองการเสียชีวิต, การสูญเสียอวัยวะ,สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ตามจำนวนเงินเอาประกันภัย และค่ารักษาพยาบาล ตามวงเงินที่ระบุในกรมธรรม์

5. การประกันภัยสำหรับผู้โดยสารเรือโดยสารรับจ้าง
เรือรับจ้าง” คือ เรือโดยสารรับจ้างซึ่งต้องจดทะเบียนกับกรมเจ้าท่าในการใช้รับจ้างบรรทุกผู้โดยสารเกิน 12 คน เพื่อแสวงหารายได้การรับจ้างไม่ว่าเรือโดยสารนั้น
จะวิ่งในเส้นทางใดทั้งในคลอง ในแม่น้ำ ระหว่างแม่น้ำกับทะเล หรือในทะเล

เรือโดยสารรับจ้างที่บรรทุกผู้โดยสารเกินกว่า 12 คน กฎหมายกำหนดให้เจ้าของเรือต้องจัดให้มีการประกันภัยให้แก่ผู้โดยสาร เพื่อเป็นหลักประกัน ในกรณีที่มี
อุบัติเหตุใดๆ เกิดขึ้นและส่งผลให้ผู้โดยสารเรือได้รับบาดเจ็บสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือเสียชีวิต จะมีผู้รับผิดชอบชดใช้ค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้โดยสาร
รวมทั้งให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต, การสูญเสียอวัยวะ, สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ตามจำนวนเงินเอาประกันภัย

กรมธรรม์จะให้ความคุ้มครองเฉพาะผู้โดยสาร แต่ผู้เอาประกันภัยสามารถขอขยายความคุ้มครองเพิ่มถึงคนประจำเรือ หรือขอเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยจากที่
กฏหมายกำหนดไว้ได้ โดยการจ่ายเบี้ยประกันเพิ่มเติม

การประกันภัยที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน

1. การประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดของทรัพย์สิน
การประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดของทรัพย์สินให้ความคุ้มครองต่อทรัพย์สินจากภัยต่างๆ ที่ค่อนข้างกว้างขวาง กล่าวคือคุ้มครองการเสี่ยงภัยทุกชนิดของทรัพย์สินที่
เอาประกันภัยต่อความสูญเสียและความเสียหายโดยตรงทางกายภาพจากสาเหตุภายนอกทุกกรณี เว้นแต่ที่ระบุไว้ในข้อยกเว้นในกรมธรรม์

ทรัพย์สินที่เอาประกันบางรายการอาจเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคล และมีการนำติดตัวไปยังสถานที่ี่ต่างๆ รวมทั้งการเดินทางไปยังสถานที่อื่นๆ โดยไม่จำกัดเพียงเฉพาะการ
เก็บไว้ภายในสถานที่เท่านั้น เช่น นาฬิกา กล้องดิจิตอล โทรศัพท์มือถือ ซึ่งจะต้องมีการตกลงกับบริษัทฯ ก่อน นอกจากนั้นทรัพย์สินทางการค้าหรือทางอุตสาหกรรมที่
เอาประกัน บริษัทฯ ก็ให้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย รวมกับภัยเพิ่มและอุบัติภัยที่ไม่คาดฝัน ตลอดจนการสูญเสีย และเสียหายจากการถูกลักทรัพย์ เป็นต้น
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการผู้เอาประกันในการขยายความคุ้มครองโดยการจ่ายเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม

2. การประกันภัยโจรกรรม
แม้ว่าในปัจจุบันจะมีระบบป้องกันการโจรกรรมที่ทันสมัย เช่น การมีระบบโทรทัศน์วงจรปิด รวมถึงมีการเฝ้าระวังดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างเต็มที่แล้วก็ตาม แต่ก็ยังมี
ข่าวปรากฏอยู่ตามสื่ออยู่เสมอๆไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ วิทยุ หรือหนังสือพิมพ์ ว่ามีการโจรกรรมทรัพย์สินเกิดขึ้นตามสถานที่ต่างๆเช่น อาคารบ้านเรือน สำนักงาน หรือ
สถานประกอบธุรกิจต่างๆ อันได้แก่ ห้างร้าน ธนาคาร ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืน

ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงภัย บรรเทาความเดือดร้อน และคลายความกังวลเกี่ยวกับความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นแก่เจ้าของทรัพย์สินต่างๆ การประกันภัยโจรกรรม
จึงมีความเหมาะสมด้วยเหตุผลดังที่ได้กล่าวถึงข้างต้น

การประกันภัยโจรกรรมให้ความคุ้มครองต่อทรัพย์สินจากการสูญเสีย/เสียหาย โดยที่ทรัพย์สินนั้นอยู่ภายในอาคารสิ่งปลูกสร้าง และได้ถูกโจรกรรมโดยการใช้กำลัง
รุนแรงจากการใช้เครื่องมือ วัตถุุระเบิด ไฟฟ้าเคมี รวมถึงความสูญเสีย/เสียหายจากการพยายามกระทำดังกล่าว ขณะเดียวกันความเสียหายต่อส่วนหนึ่งส่วนใดของตัว
อาคารอันเกิดจากการโจรกรรมดังกล่าว ก็จะได้รับการชดใช้ให้เช่นกัน นอกจากนี้เจ้าของทรัพย์สินยังสามารถขยายความคุ้มครองสำหรับทรัพย์สินที่อยู่ภายนอกอาคาร
โดยการตกลงหรือระบุเพิ่มเติมในกรมธรรม์ได้

3. การประกันภัยสำหรับเงิน
การประกันภัยสำหรับเงิน ให้ความคุ้มครองในกรณีที่เงินสูญหายในระหว่างการขนส่ง และเงินซึ่งเก็บอยู่ในสถานที่เก็บเงินหรือเงินที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้เอา
ประกันภัย การประกันภัยประเภทนี้เหมาะสำหรับผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม ห้างสรรพสินค้า สถาบันการเงิน ปั้มน้ำมัน สำนักงานที่มีการรับ-ส่งเงิน เป็นต้น
บริษัทฯ จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนสำหรับความสูญหายของเงิน และความเสียหายต่อตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัย ที่มีสาเหตุมาจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ หรือความ
พยายามกระทำการดังกล่าว โดยมีความคุ้มครองให้เลือกหลายรูปแบบตามความต้องการดังนี้

1. ความสูญเสียของเงินเพื่อจ่ายค่าจ้างและ/หรือเงินเดือน
2. ความสูญเสียของเงินในสถานที่เอาประกันภัย
3. ความสูญเสียของเงินภายในตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัย
4. ความสูญเสียของเงินภายนอกสถานที่เอาประกันภัย
5. ความเสียหายต่อตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัย

4. การประกันภัยสำหรับกระจก
ปัจจุบันอาคารสมัยใหม่ ห้างร้าน สถานที่แสดงสินค้า มักนิยมใช้ผนังซึ่งประกอบไปด้วยกระจกเป็นส่วนใหญ่ เพื่อภาพลักษณ์ที่โดดเด่น สวยงาม รวมทั้งรูปแบบ
ของกระจกที่มีการออกแบบเพื่อประโยชน์การใช้งานที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น แต่เนื่องจากคุณสมบัติที่ค่อนข้างเปราะ จึงทำให้มีโอกาสได้รับความเสียหายแตกหักได้ง่าย
จากสาเหตุหลายประการ แม้ว่าความเสียหายที่มีต่อกระจกจะเป็นจำนวนที่ไม่ค่อยสูงมากนักเมื่อเทียบกับทรัพย์สินประเภทอื่น แต่หากบางอาคารที่มักนิยมใช้กระจกเป็น
ส่วนใหญ่ จะได้รับความเสียหายเป็นจำนวนเงินที่สูงจากอุบัติภัยในแต่ละครั้ง

การประกันภัยสำหรับกระจก จึงเป็นการประกันภัยที่เหมาะสมกับความเสี่ยงภัยของกระจกที่อาจแตกจากสาเหตุใดๆ ที่ไม่ได้ระบุในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ ไม่ว่าจะเป็น
กระจกที่ใช้ในอาคารพาณิชย์หรือบ้านอยู่อาศัย การประกันภัยจะให้ความคุ้มครองต่อการแตกหัก หรือรอยสึกรอยถลอกหรือเกิดจากความเสียหายทางเคมี ของกระจกอัน
เนื่องจากอุบัติเหตุ

5. การประกันภัยป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณาเป็นสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ประเภทหนึ่งที่เข้าถึงผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี นอกเหนือจากการใช้สื่อโฆษณาทางโทรทัศน์วิทยุ สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออื่นๆ
ป้ายโฆษณาส่วนใหญ่มักจะติดตั้งในบริเวณจุดเด่นที่จะทำให้ผู้คนที่ผ่านไปมาเห็นได้อย่างง่ายและชัดเจน ทำให้มีความเสี่ยง ที่จะต้องเผชิญกับความเสียหายที่มีต่อตัวเอง
เช่น ในกรณีป้ายที่โดนลมพายุพัดจนพัง และความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชีวิตของบุคคลภายนอก เช่น ในกรณีที่ป้ายอาจล้มไปทับทำความบาดเจ็บทางร่างกายหรือทำ
ให้อาคารบ้านเรือนใกล้เคียงเสียหาย ตามที่เป็นข่าวอยู่เสมอๆ เป็นต้น ทำให้ผู้เป็นเจ้าของป้ายโฆษณามีความรับผิดตามกฎหมายที่จะต้องชดใช้

ดังนั้นความเสี่ยงภัยที่เกิดจากป้ายโฆษณา ผู้เจ้าของอาจจะโอนมาให้บริษัทฯ เป็นผู้รับภาระแทนโดยการทำประกันภัยป้ายโฆษณา ซึ่งจะให้ความคุ้มครองความเสีย
หายต่อทรัพย์สินหรือป้ายโฆษณา และความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่ได้รับบาดเจ็บหรือสูญเสียชีวิต และ/หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน ซึ่งเป็นผลมาจากอุบัติเหตุอัน
เกิดจากป้ายโฆษณา

การประกันภัยทางวิศวกรรม

1. การประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมาก่อสร้าง

ปัจจุบันสังคมได้มีการขยายตัวมากขึ้น ก่อให้เกิดความแออัดของสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งการมีพื้นที่ที่จำกัดเพื่อใช้ในการก่อสร้าง ทำให้ผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน ที่อยู่อาศัย คอนโดมิเนียม ตึกสูง โรงเรียน โรงพยาบาล โรงภาพยนต์ โรงแรม สะพาน ถนน ทางรถไฟ เขื่อน โกดัง เป็นต้น ต้องใช้ความระมัดระวังในการทำงานมากขึ้น เพื่อที่จะไม่ทำความเสียหายให้กับบุคคลอื่น หรือสิ่งปลูกสร้างใกล้เคียง การทำประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมาก่อสร้าง เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินของผู้รับเหมาก่อสร้าง ในกรณีโครงการที่ก่อสร้างได้รับความเสียหายอุบัติเหตุต่างๆ ทำให้ต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสร้างขึ้นใหม่หรือต้องจ่ายค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอก ซึ่งได้รับความเสียหายจากการก่อสร้างนั้น

ความคุ้มครอง
1. ความเสียหายที่เกิดอุบัติเหตุ และจากภัยธรรมชาติต่างๆ เช่น ฟ้าผ่า ลมพายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว ไฟไหม้ การโจรกรรม ท่อน้ำแตก เป็นต้น
2. ความรับผิดตามกฎหมาย ต่อชีวิตร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก เนื่องจากอุบัติเหตุหรือการประมาทเลินเล่อจากการก่อสร้าง เช่น เศษวัสดุก่อสร้างหล่นถูกศีรษะของคนเดินถนน ได้รับบาดเจ็บ หรือหล่นถูกรถยนต์ที่จอดริมถนนได้รับความเสียหาย เป็นต้น

นอกจากนี้ ผู้ทำประกันภัยสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับสภาพงานได้ดังนี้
1. ความเสียหายต่อเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง
2. ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากการตอกเสาเข็มงานทำรากฐานและการก่อสร้าง
3. ความเสียหายระหว่างระยะเวลาการบำรุงรักษา
4. ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายซากปรักหักพัง เมื่อเกิดความเสียหาย
5. ความเสียหายจากการเกิดจลาจลนัดหยุดงาน

ระยะเวลาคุ้มครอง
ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาว่าจ้างการก่อสร้าง แต่อาจสิ้นสุดลงก่อนวันที่ระบุไว้หากมีการส่งมอบ หรือว่าจ้างเข้าไปครอบครอง หรือใช้ประกอบการก่อน

2. การประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดสำหรับเครื่องจักรของผู้รับเหมา
งานก่อสร้างโดยเฉพาะโครงการใหญ่อาจจะมีการทำประกันภัยสำหรับตัวงานแล้ว แต่เครื่องจักรที่ใช้ทำงาน ก็สามารถทำประกันภัยได้เช่นกัน

การประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดสำหรับเครื่องจักรของผู้รับเหมาจะให้ความคุ้มครองต่อตัวเครื่องจักรในขณะที่ทำงาน หรือขณะที่พักเครื่อง หรือทำความสะอาด หรือปรับปรุงเครื่อง ยกเครื่อง และได้เกิดความสูญหายหรือความสูญเสียทางกายภาพขึ้น จากเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดหมายและโดยฉับพลัน อันเป็นผลมาจากอุบัติเหตุจากการทำงานโดยไม่เจตนา อัคคีภัย ฟ้าผ่า การระเบิดการโจรกรรม ข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องในการติดตั้ง การขาดความชำนาญ การประมาทเลินเล่อขาดความระมัดระวังของผู้มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ และจากภัยธรรมชาติเช่น พายุ การเคลื่อนตัวของพื้นดิน หรือฐานราก น้ำท่วม น้ำไหลบ่า แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินถล่ม หินถล่ม เป็นต้น

3. การประกันการเสี่ยงภัยทุกชนิดสำหรับการติดตั้งเครื่อง
ปัจจุบันแนวโน้มของธุรกิจหรือโรงงานต่างๆ ได้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น มีการติดตั้งเครื่องจักรเพื่อเร่งผลิตสินค้าตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ในช่วงระหว่างการติดตั้งจนกระทั่งถึงการทดสอบ เครื่องจักรยังคงมีความเสี่ยงภัยจากอุบัติเหตุต่างๆ

การประกันการเสี่ยงภัยทุกชนิดสำหรับการติดตั้งเครื่องจักร จึงให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายของเครื่องจักรจากภัยธรรมชาติ การระเบิด ไฟไหม้ หรือจากอุบัติเหตุในระหว่างที่เคลื่อนย้ายติดตั้งรื้อถอน

4. การประกันภัยเครื่องจักร
โรงงานอุตสาหกรรมไม่ว่ามีขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ ที่ใช้เครื่องจักรในการผลิตสินค้าเพื่อให้ธุรกิจได้บรรลุสู่เป้าหมายตามที่กำหนดไว้นั้น จะต้องมีกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะเครื่องจักรต่างๆ ที่เป็นปัจจัยหลักในการผลิต ต้องทำงานหนักอย่างต่อเนื่องบางครั้งอาจจะเกิดเหตุต่างๆ ที่ทำให้เครื่องจักรไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ

การทำประกันภัยเครื่องจักร จึงคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันและไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าได้ต่อเครื่องจักร อันเนื่องมาจากการหล่อและการใช้วัสดุที่มีคุณภาพไม่สมบูรณ์ ความผิดพลาดหรือความบกพร่องในการออกแบบ ความบกพร่องจากโรงงานซ่อม หรือจากการติดตั้ง การขาดความชำนาญความสะเพร่า การกลั่นแกล้ง การขาดน้ำในหม้อน้ำ การระเบิดในทางฟิสิกส์ การแยกจากกันด้วยกำลังเหวี่ยงจากศูนย์ถ่วง ไฟฟ้าลัดวงจร พายุ เป็นต้น

5. การประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำและถังอัดความ
ในโรงงานอุตสาหรรมและสถานบริการ เช่น โรงแรม โรงพยาบาล โรงงานทอผ้า โรงงานผลิตอาหาร โรงงานไม้อัด ฯลฯ หม้อกำเนิดไอน้ำและถังอัดความดันเป็นเครื่องต้มกำลังที่ใช้ในกระบวนการผลิตไอน้ำ เพื่อนำไปใช้ทางด้านความร้อน เช่น การฆ่าเชื้อ การอบแห้ง การต้มหรือการใช้งานทางด้านความดัน เช่น การผลิตไฟฟ้า การสีข้าว เป็นต้น

ไอน้ำเป็นสารบริสุทธิ์ที่มีความดันและความร้อน หากหม้อกำเนิดไอน้ำและถังอัดความดัน มีโครงสร้างที่ทำจากโลหะที่มีความแข็งแรงไม่เพียงพอ หรืออุปกรณ์สำหรับควบคุมความปลอดภัยบกพร่องหรือผู้ควบคุมไม่เอาใจใส่ ความเสี่ยงภัยหรือโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุก็จะเกิดขึ้นได้สูง โดยเฉพาะในกรณีที่หม้อกำเนิดไอน้ำและถังอัดความดันระเบิด จะทำความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน เปรียบได้กับการระเบิดที่มีอานุภาพทำลายสูงอย่างหนึ่ง

การประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำและถังอัดความดันจะให้ความคุ้มครอง
1. ความเสียหายที่เกิดแก่หม้อกำเนิดไอน้ำ หรือถังอัดความดัน ซึ่งมิได้เกิดจากอัคคีภัย
2. ความเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินใดๆ ของบุคคลภายนอก ที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดตามกฎหมาย
3. ความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยต่อความบาดเจ็บหรือเสียชีวิต อันเกิดแก่บุคคลใดๆ ซึ่งมิใช่ลูกจ้าง คนงาน หรือสมาชิกในครอบครัวของผู้เอาประกันภัย

6. การประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
เป็นการประกันภัยเครื่องใช้ หรือเครื่องอุปกรณ์ที่ติดตั้งในสำนักงาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ระบบโทรศัพท์ EDX. systems , Control Room เครื่องควบคุมเสียง ที่ใช้ในห้องส่งหรือในสถานีโทรทัศน์ เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ เครื่อง X-Ray เป็นต้น จะให้ความคุ้มครองตามระดับโดยแบ่งออกเป็น 3 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายต่อเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับความสูญเสียหรือเสียหายทางกายภาพ เนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน รวมถึงการลักทรัพย์ที่ปรากฎร่องรอยงัดแงะ

หมวดที่ 2 อุปกรณ์ที่ใช้เพื่อเก็บบันทึกข้อมูลและข้อมูล
คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้ง ข้อมูลที่บันทึกอยู่ภายในอุปกรณ์นั้น หากเป็นความสูญเสียหรือความเสียหายที่ได้รับความคุ้มครองในหมวดที่ 1

หมวดที่ 3 ค่าใช้จ่ายการทำงานที่เพิ่มขึ้น
ถ้าทรัพย์สินที่เอาประกันภัยภายความคุ้มครองในหมวดที่ 1 ได้รับความสูญเสียหรือความเสียหาย เป็นเหตุให้การทำงานของเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต้องหยุดชะงักโดยสิ้นเชิงหรือบางส่วนจะได้รับการชดใช้สำหรับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการใช้เครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่นำมาทดแทน

การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย

1. การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกหรือต่อสาธารณชน มีลักษณะความคุ้มครองแตกต่างจากการประกันภัยประเภทอื่น กล่าวคือ การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อบุคคลภายนอก ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกไม่ว่าจะเป็นการบาดเจ็บทางร่างกายหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดตามกฎหมายต่อความเสียหายนั้นๆ

ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์เรียกการประกันภัยประเภทนี้ว่า “การประกันภัยค้ำจุน (Guarantee Insurance)” หมายถึงการประกันภัยเพื่อค้ำจุนให้ผู้ได้รับความเสียหาย (บุคคลภายนอก) ได้รับการชดใช้จากผู้รับประกันภัยเพิ่มเติมอีกชั้นหนึ่ง

การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่คุ้มครองธุรกิจบางประเภท และมีกฎหมายบังคับใช้เป็นการเฉพาะเช่น
1. ความรับผิดตามกฎหมายของเจ้าสำนักโรงแรม
2. ความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากทรัพย์อันตราย
3. ความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากผลิตภัณฑ์
4. ความรับผิดตามกฎหมายเนื่องจากการกระทำละเมิดของบุคคลอื่น
5. ความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากเครื่องจักรกล
6. ความรับผิดตามกฎหมายดันเกิดจากของตกหล่นหรือทิ้งขวางจากโรงเรือน
7. ความรับผิดตามกฎหมายของนิติบุคคลอาคารชุด

กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก แบ่งความคุ้มครองเป็น 3 ประเภท ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อตามความเหมาะสมของธุรกิจได้ ดังนี้
1. ความรับผิดซึ่งเกิดขึ้นภายในสถานที่ประกอบการหรือเกิดขึ้นจากการใช้สถานที่ประกอบการ
2. ความรับผิดอันเกิดจากผู้เอาประกันภัย หรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยออกไปปฏิบัติภายนอกสถานที่ประกอบการ
3. ความรับผิดอันเกิดจากธุรกิจที่มีลักษณะพิเศษ

2. การประกันภัยอิสรภาพ

หลายคนอาจจะไม่เคยคิดว่าอิสรภาพมีความสำคัญหรือมีคุณค่าเพียงใด… จนกระทั่งเมื่อสูญเสียอิสรภาพไปแล้ว จึงได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญหรือคุณค่าของอิสรภาพ
การดำเนินชีวิตประจำวัน การพลั้งเผลอ หรือการกระทำใดๆ โดยไม่ได้ใช้ความระมัดระวังเท่าที่ควรสามารถเกิดขึ้นได้ ซึ่งอาจจะทำความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชีวิตร่างกายของบุคคลอื่น

การประกันภัยอิสรภาพช่วยอำนวยความสะดวก และเป็นทางเลือกใหม่ในการหาหลักทรัพย์มาประกันตัวผู้ต้องหา หรือจำเลยในคดีอาญา โดยการใช้หนังสือรับรองของบริษัทประกันภัยเป็นหลักประกันแทนการใช้หลักทรัพย์ได้ ตามมติของศาลยุติธรรมสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ และสมาคมประกันวินาศภัย

การประกันภัยอิสรภาพ แบ่งออกเป็น
1. การประกันภัยอิสรภาพก่อนกระทำความผิด
บริษัทฯ จะออกหนังสือรับรองตามจำนวนเงินเอาประกันภัย เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยนำไปใช้เป็นหลักประกันในการขอประกันตัว ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้กระทำความผิด และถูกจับกุมตัวในระยะเวลาในการเอาประกันภัย ในคดีอาญาในฐานความผิดอันเนื่องมาจากการกระทำโดยประมาท ผู้ที่จะซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพก่อนจะทำความผิด คือ บุคคลทั่วไป เช่น ผู้รับเหมาก่อสร้าง นักบัญชี แพทย์ พยาบาล วิศวกร ผู้ขับขี่ยวดยาน เจ้าของอาคารสาธารณะ เป็นต้น

2. การประกันภัยอิสรภาพหลังกระทำความผิด
บริษัทฯ จะออกหนังสือรับรองตามจำนวนเงินเอาประกันภัย เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยนำไปใช้เป็นหลักประกันในการขอประกันตัวต่อเจ้าพนักงานตามคดีอาญา อันเนื่องมาจากการกระทำโดยประมาทหรือในฐานะความผิดอื่น ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ผู้ที่จะซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพหลังกระทำความผิด คือ ผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องหาหรือ
จำเลยในคดีต่างๆ หรือผู้จัดให้มีประกันเพื่อประโยชน์ของผู้ต้องหาหรือจำเลย

เอกสารสำหรับการยื่นขอทำประกันภัย : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาของผู้เอาประกันภัยและผู้ขอเอาประกันภัยแทน

3. การประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ
ปัจจุบันการเล่นกอล์ฟเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างสูง มีผู้เล่นและสนามกอล์ฟเพิ่มขึ้นมากมาย หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงว่าการเล่นกอล์ฟอาจจะเกิดอุบัติเหตุทำความเสียหายต่อผู้เล่น อุปกรณ์การเล่น หรือบุคคลอื่นได้ในขณะที่เล่นหรือขณะฝึกซ้อม

การประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ ให้ความคุ้มครองจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในขณะการเล่นการซ้อม หรือการฝึกหัดเล่นกอล์ฟในสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะ ต่อ
1. ความรับผิดตามกฎมายต่อบุคคลภายนอก
2. การเสียชีวิต หรือ ความบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัย
3. อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ (ไม้กอล์ฟ ถุงกอล์ฟ และรถลากถุงกอล์ฟ)

ความคุ้มครอง
จำนวนเงินจำกัดความรับผิด
1. บุคคลภายนอก
1.1 บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
1.2 เสียหายต่อทรัพย์สิน ไม่เกิน 500,000 บาท/ครั้ง ต่อระยะเวลาเอาประกันภัย
2. ผู้เอาประกันภัย
2.1 สูญเสียชีวิต
2.2 สูญเสียสายตา 2 ข้าง หรือทุพพลภายสิ้นเชิง
2.3 ค่าทดแทน
2.4 ค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน 200,000 บาท ไม่เกิน 200,000 บาท ไม่เกิน 1,000 บาท/ สัปดาห์ ไม่เกิน 200,000 บาท/ ครั้ง
3. อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ ไม่เกิน 200,000 บาท
4. รางวัล HOLE-IN-ONE
4.1 การแข่งขันอย่างเป็นทางการ ณ สนามกอล์ฟมาตรฐาน
4.2 นอกเหนือจากการแข่งขัน 15,000 บาท 10,000 บาท เบี้ยประกันภัย (รวมภาษีอากร) 913.78 บาท/ปี

4. การประกันภัยเครื่องจักร
สิทธิการเช่า หมายถึง ส่วนได้เสียของผู้เอาประกันภัยในจำนวนเงินมัดจำค่าเช่าที่ผู้เช่าจ่ายให้กับผู้ให้เช่าตามสัญญาเช่า การกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยคำนวณจาก จำนวนเงินมัดจำค่าเช่าหารด้วยระยะเวลาการเช่า แล้วคูณด้วย ระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ตามสัญญา ซึ่งจำนวนเงินเอาประกันภัยจะลดลงโดยอัตโนมัติทุกปี

การประกันภัยสิทธิการเช่า ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดแก่สถานที่เช่า ถึงขนาดที่ไม่สามารถใช้งานได้เกินกว่าร้อยละ 80 จากการเกิดอัคคีภัย ฟ้าผ่า หรือ ภัยอื่นๆ ที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ฯ

5. การประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน
นายจ้างหรือองค์กรต่างๆ สามารถเลือกซื้อการประกันภัยเงินทดแทนแรงงานเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ลูกจ้างซึ่งถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้กับลูกจ้าง

การประกันภัยเงินทดแทนแรงงานให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยที่เป็นนายจ้าง ในกรณีที่นายจ้างจำต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตรายได้รับบาดเจ็บแก่ร่างกาย โดยอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการทำงาน หรือโรคที่เกิดขึ้นจากการทำงานตามกฎหมายแรงงาน

6. การประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง
ปัญหาหนักอกของผู้เป็นเจ้าของกิจการหรือบรรดานายจ้าง ซึ่งมีพนักงานในความดูแลที่จะต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงิน ซึ่งอาจเกิดความสูญเสียขึ้นได้ในกรณีที่ลูกจ้างไม่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การทำงาน หรือฉ้อโกง หรือยักยอก หรือทุจริต ทำให้เกิดความสูญเสียต่อนายจ้างหรือกิจการนั้น บางครั้งความสูญเสียที่เกิดขึ้นอาจกระทบต่อผลการประกอบการอย่างร้ายแรง ทางเลือกอีกทางหนึ่งที่จะบรรเทาความเสียหายนั้นคือ การเลือกซื้อการประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง ซึ่งให้ความคุ้ม
ครองความสูญเสีย เมื่อลูกจ้างได้ทำการฉ้อโกง หรือยักยอก หรือทุจริต ตำแหน่งที่ควรซื้อการประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้างเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เจ้าหน้าที่เก็บเงิน หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการรับ/จ่ายเงิน

7. การประกันภัยวิชาชีพ
เพียงความผิดพลาดครั้งเดียว ก็สามารถสร้างปัญหาด้านการเงินได้ การฟ้องร้องและขั้นตอนการสู้คดีเป็นเรื่องที่น่าเบื่อหน่าย
ในโลกยุคปัจจุบัน การประกันภัย เป็นเพื่อนที่คุณ วางใจ ได้มากที่สุด

ประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญและความเป็นมืออาชีพ เป็นสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังเสมอมา ใครก็ตามที่เป็นผู้ให้คำแนะนำหรือให้บริการทางวิชาชีพ มักจะเสี่ยงต่อเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดหมาย เพราะความผิดพลาดเกิดขึ้นได้กับทุกคน

ในสังคมที่มีความระมัดระวังของผู้บริโภคสูง คดีความที่ไม่สิ้นสุด จึงเป็นเรื่องที่น่าวิตก ทั้งเรื่องระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี

การบริหารความเสี่ยจึงเป็นความจำเป็นในการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้าสำหรับการให้บริการทางวิชาชีพ กรมธรรม์ประกันภัยวิชาชีพของ บมจ.นำสินประกันภัย จึงถูกออกแบบมาเพื่อ ปกป้องผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพต่อความรับผิดทางกฎหมายต่อบุคคลภายนอกสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ทางวิชาชีพ ในขอบเขตของกฎหมายวิชาชีพที่เกี่ยวข้องของบุคคลเหล่านั้น

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow