INSURANCETHAI.NET
Fri 28/01/2022 1:38:09
Home » ประกันภัยวิศวกรรม แอกซ่าประกันภัย » การประกันภัยการก่อสร้าง / ติดตั้งเครื่องจักร แอกซ่าประกันภัย\"you

การประกันภัยการก่อสร้าง / ติดตั้งเครื่องจักร แอกซ่าประกันภัย

2010/09/16

การประกันภัยการก่อสร้าง / ติดตั้งเครื่องจักร แอกซ่าประกันภัย
แอกซ่าประกันภัยให้ความคุ้มครองผู้รับจ้างเหมางานก่อสร้างหรือผู้รับจ้าง เหมางานติดตั้งตามสัญญาว่าจ้าง โดยเจ้าของโครงการ ความคุ้มครองแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
1. ความเสียหายหรือการสูญเสียที่เกิดกับตัวงานที่รับจ้างเหมาจากภัย ธรรมชาติ หรืออุบัติเหตุจากความประมาทของ ผู้รับเหมาหรือพนักงานลูกจ้าง หรือคนงานของผู้รับเหมาก่อสร้างหรือติดตั้ง

2. ความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือความบาดเจ็บทางร่างกายหรือชีวิตของบุคคลภายนอก ซึ่งงมีสาเหตุจากความประมาทเลินเล่อ ของผู้รับเหมาหรือพนักงานลูกจ้างในระหว่างการทำงานรับจ้างเหมา

insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สินค้าประกันภัย โปรดสอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ


up arrow