INSURANCETHAI.NET
Thu 22/10/2020 18:49:00
Home » ประกันอุบัติเหตุ(สินค้า) มิตรแท้ประกันภัย » ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล – มิตรแท้ประกันภัย\"you

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล – มิตรแท้ประกันภัย

2013/09/29

การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล คือ การประกันภัย ประเภทหนึ่งที่ผู้รับประกันภัยสัญญาว่า จะชดใช้ ค่าสินไหมทดแทน ให้แก่ผู้เอาประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับอุบัติเหตุจากปัจจัยภายนอกมากระทบร่างกาย โดยฉับพลัน และทำให้เกิดการ สูญเสียชีวิต, อวัยวะ, สายตา, ทุพพลภาพ และค่ารักษาพยาบาล

ใบคำขอเอาประกันภัยอุบติเหตุส่วนบุคคล
insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สอบถาม บริษัทประกัน เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ

💥เวอไนน์ไอคอร์ส สุดยอดคอร์สสร้างเว็บไซต์ สร้างฐานทัพหลักบนโลกออนไลน์ [Ad]
VIR9 icourse (เวอไนน์ไอคอร์ส สร้างเว็บไซต์ )up arrow