INSURANCETHAI.NET
Tue 13/04/2021 8:02:02
Home » ประกันอุบัติเหตุ(สินค้า) มิตรแท้ประกันภัย » ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล – มิตรแท้ประกันภัย\"you

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล – มิตรแท้ประกันภัย

2013/09/29

การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล คือ การประกันภัย ประเภทหนึ่งที่ผู้รับประกันภัยสัญญาว่า จะชดใช้ ค่าสินไหมทดแทน ให้แก่ผู้เอาประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับอุบัติเหตุจากปัจจัยภายนอกมากระทบร่างกาย โดยฉับพลัน และทำให้เกิดการ สูญเสียชีวิต, อวัยวะ, สายตา, ทุพพลภาพ และค่ารักษาพยาบาล

ใบคำขอเอาประกันภัยอุบติเหตุส่วนบุคคล
insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สินค้าประกันภัย โปรดสอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ
up arrow