INSURANCETHAI.NET
Fri 14/06/2024 13:43:50
Home » การประกันภัย » ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และอินเตอร์เน็ต (Electronic Data and Internet Endorsement)\"you

ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และอินเตอร์เน็ต (Electronic Data and Internet Endorsement)

2019/10/07 1802👁️‍🗨️

ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และอินเตอร์เน็ต (Electronic Data and Internet Endorsement)

บริษัทจะไม่ชดใช้ค่าเสียหายสำหรับความสูญเสียหรือเสียหาย หรือความเสียหายต่อเนื่อง อันเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมซึ่งเกิดจาก :

1.  การทำงาน หรือการทำงานบกพร่องของระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) หรือระบบ   ในแบบเดียวกัน หรือเครือข่ายภายใน (Intranet) หรือเครือข่ายส่วนตัว หรือเครือข่ายในแบบเดียวกัน

2.  ความเสียหาย การถูกทำลาย ความผิดพลาด การถูกลบ หรือความสูญเสีย หรือ       เสียหายอื่นๆ ของข้อมูลซอฟท์แวร์ หรือชุดคำสั่งการเขียนโปรแกรม หรือชุดคำสั่งประเภทใด

3.  การเสียประโยชน์ในการใช้ หรือในการทำงานทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อมูล การเข้ารหัสโปรแกรมซอฟท์แวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นใดซึ่งทำงานโดยใช้ไมโครชิป (Microchip) หรือตรรกะที่ฝังอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ (Embedded logic) และการไม่สามารถปฏิบัติ หรือความขัดข้องที่เกิดขึ้นตามมา ในการดำเนินธุรกิจของผู้เอาประกันภัย

เอกสารแนบท้ายนี้ยังคงคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้นตามมา หรือความเสียหายต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากภัยที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้

ไม่ว่าในกรณีใด ความรับผิดของบริษัทภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ และภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้รวมกันแล้วจะไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดในความเสียหายส่วนแรกตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรือในเอกสารแนบท้าย หรือในเอกสารสรุปรายการเอกสารแนบท้ายรวมทั้งจำนวนเงินจำกัดความรับผิดและความรับผิดส่วนแรก

ทั้งนี้ข้อตกลงภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ให้ใช้ข้อยกเว้น เงื่อนไขทั่วไปและข้อความอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้บังคับตามเดิม เว้นแต่ได้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมไว้ตามเอกสารแนบท้ายนี้

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow