INSURANCETHAI.NET
Sun 14/04/2024 17:26:54
Home » Don't miss it เจ้าพระยาประกันภัย » ปิดฉาก เจ้าพระยาประกันภัย\"you

ปิดฉาก เจ้าพระยาประกันภัย

2018/09/14 3301👁️‍🗨️

รมว.คลัง มีคำสั่งปิด “เจ้าพระยาประกันภัย”

พบว่า facebook เพจ ของ เจ้าพระยาประกันภัย โพสท์ ครั้งสสุดท้าย เมื่อ 30.03.2018 และก็ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวอีกเลย
ปัจจุบัน มีจำนวน 97,xxx Like ที่ https://web.facebook.com/cpyins/

การช่วยเหลือผู้เอาประกันภัย

จะให้โอนกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ที่ยังมีผลผูกพันกับบริษัท เจ้าพระยาประกันภัย ไปให้บริษัทประกันภัยที่อยู่ในความร่วมมือ 26 แห่ง ถ้าเป็นกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ (ภาคสมัครใจ) ให้อ่านเพิ่ม ในลิ้งต่างๆที่แนบในบทความนี้

ประวัติเจ้าพระยาประกันภัย

บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เริ่มประกอบประเภทธุรกิจประกันวินาศภัย Non-life lnsurance 25 มิถุนายน 2540
ทะเบียน พาณิชย์เลขที่ 010550059530 ทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท ชำระเต็มมูลค่า
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย เลขที่ 12/2540 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2540
สำนักงาน ตั้งอยู่เลขที่ 3675 อาคารกรุงไทยแทรคเตอร์ ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โดยเริ่มต้นจากการรับประกันรถยนต์ และประกันอัคคีภัย และขยายการดำเนินงานรับประกันภัยประเภทต่างๆ
เช่น ประกันภัยทางทะเลและขนส่งประเภทภัยปศุสัตว์ และประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่นๆ

4 มกราคม 2549 แปรสภาพจากบริษัทจำกัด เป็น บริษัทมหาชนจำกัด
ใช้ชื่อ บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนพาณิชย์เลขที่ 0107549000017
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยเลขที่ ป. 1/2549 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2549

2552 จดทะเบียนเพิ่มทุน เป็น 330 ล้านบาท
2553 จดทะเบียนเพิ่มทุน เป็น 350 ล้านบาท
2553 จดทะเบียนเพิ่มทุน เป็น 380 ล้านบาท
2555 จดทะเบียนเพิ่มทุน เป็น 505 ล้านบาท
2556 จดทะเบียนเพิ่มทุน เป็น 560 ล้านบาท
2556 จดทะเบียนเพิ่มทุน เป็น 590 ล้านบาท
2556 จดทะเบียนเพิ่มทุน เป็น 650 ล้านบาท

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร Management

ชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง
นายธฤต อุดมเจริญชัยกิจกรรมการผู้จัดการ
นายธกร เลาหพงศ์ชนะรองกรรมการผู้จัดการ
นายสุรชัย งามจันทร์ผลิรองกรรมการผู้จัดการ
นางสุนทรียา ลำดวนรองกรรมการผู้จัดการ
นายธนะสิทธิ์ เจียมจรัสโชติผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายธิติพันธ์ พันธโรทัยรุ่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายชาญวิทย์ ผดุงวัฒนโรจน์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายถวัด เอี่ยมภิญโญผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายโชคชัย ชุตินันท์วโรดมผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางสุคนธา ยิ้มประยูรผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายชัชชัย พรมณีรัตนไตรผู้อำนวยการฝ่ายรับประกันอัคคีภัย
นายต่อศักดิ์ บุญยังผู้อำนวยการฝ่ายสินไหมทดแทน
น.ส.วิมล เจริญเกียรติวงศ์ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมเบี้ย
น.ส.อังคณา ชูพงษ์ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารตัวแทน

โครงสร้างบริษัท

ผู้ถือหุ้น

ชื่อ-นามสกุลจำนวนหุ้นร้อยละ
นายศิวะศิษฐ์ เลาหพงศ์ชนะ20,100,00022.33%
นางสาวอุราภา เลาหพงศ์ชนะ12,500,00013.89%
นายชูรัฐ เลาหพงศ์ชนะ12,000,00013.33%
นายธฤต อุดมเจริญชัยกิจ11,100,00012.33%
นายสมชาย ประพันจิตร7,350,0008.17%
นายวิบูลย์ เลาหพงศ์ชนะ6,500,0007.22%
นายวิโรจน์ เลาหพงศ์ชนะ4,750,0005.28%
อื่นๆ15,700,00017.44%
รวม90,000,000100.00%

อ้างอิงจาก https://www.cpyins.com/investment/about

อ่านเพิ่ม
ประวัติบริษัทเจ้าพระยาประกันภัย
พิกถอนใบอนุญาตของบริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ก่อนหน้านี้ ถูกสั่งให้หยุดรับเบี้ยประกันชั่วคราว

คปภ สั่ง บริษัท #เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2561…

โพสต์โดย insurancethai.net เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2018

คปภ สั่ง บริษัท #เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2561
ปรากฏพฤติการณ์และหลักฐานต่อนายทะเบียนว่า…
1. ฐานะการเงินไม่มั่นคง (ขาดเงินกองทุน,หนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน)
2. ยื่นรายงานงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทไม่ถูกต้องหลายครั้ง
3. พฤติกรรมปิดบังซ่อนเร้นฐานะการเงิน หรือการดำเนินการ

บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย มีเบี้ยประกันคิดเป็น#ส่วนแบ่งตลาด 0.83 % ของทั้งหมด (สถิติปี 2560)
น้อยมากจนไม่มีผลกับระบบประกันวินาศภัย
เวลาทำประกันกับบริษัทประกันภัย ให้ดู Market Share ของบริษัท ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งของในการเลือกซื้อประกันภัย
อ่านต่อ
http://www.insurancethai.net/เจ้าพระยาประกันภัย/

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow