INSURANCETHAI.NET
Sat 23/01/2021 10:50:21
Home » ประกันอุบัติเหตุ(สินค้า) เมืองไทยประกันภัย » เมืองไทย Your PA – เมืองไทยประกันภัย\"you

เมืองไทย Your PA – เมืองไทยประกันภัย

2011/11/03

เมืองไทย Your PA – เมืองไทยประกันภัย

อุ่นใจได้ เมื่อเกิดอุบัติเหตุไม่ต้องสำรองจ่าย ที่ให้ความคุ้มครองสูง
อาณาเขตคุ้มครอง ทั่วโลก ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นเวลา 1 ปี
อายุที่รับประกัน 16 ถึง 60 ปี (คำนวณโดยใช้ปีปัจจุบัน ลบด้วยปีเกิด)

your-pa-mti

หมายเหตุ
อัตราเบี้ยประกันภัยเดียวกันสำหรับทุกกลุ่มอาชีพ
กลุ่มอาชีพที่ไม่รับประกันภัย คือ อาชีพงานสนาม เช่น ช่างก่อสร้าง ช่างไม้ กรรมกรรับจ้างทั่วไป ผู้ปฏิบัติงานบนที่สูง
ผู้ควบคุมเครื่องจักร นักมวย นักแข่งรถ รถจักรยานยนต์รับจ้าง ฯลฯ

ผลประโยชน์พื้นฐาน แบบ อบ.2
คุ้มครองในกรณีประสบอุบัติเหตุ และมีผลให้
เสียชีวิต
สูญเสียอวัยวะ เช่น มือ เท้า สายตา นิ้วมือ นิ้วเท้า สูญเสียการรับฟังและการพูดออกเสียง
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
ค่ารักษาพยาบาล
ภัยฆาตกรรม ตามตารางอัตราเบี้ยประกันภัยและผลประโยชน์ความคุ้มครองที่จะได้รับ
ภัยขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ตามตารางอัตราเบี้ยประกันภัย และผลประโยชน์การคุ้มครองที่ได้รับ

กลุ่มอาชีพที่ไม่รับประกันภัย
ผู้ที่มีอาชีพงานสนาม เช่น ช่างก่อสร้าง ช่างไม้ กรรมกรรับจ้างทั่วไป ผู้ปฏิบัติงานบนที่สูง
ผู้ควบคุมเครื่องจักร นักมวย นักแข่งรถ รถจักรยานยนต์รับจ้าง ฯลฯ

การขอออกกรมธรรม์ เมืองไทย Your PA

กรอกใบคำขอเอาประกันในโบรชัวร์ ชำระเบี้ยประกันภัยเป็นเงินสด เช็ค หรือโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทฯ
ส่งใบคำขอเอาประกันภัย พร้อมเบี้ยประกันภัย หรือสำเนาใบโอนไปที่ บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
หรือสาขา/ตัวแทนที่ท่านติดต่อ

สิทธิพิเศษ
ท่านจะได้รับ P.A. Medical Card
เพื่อใช้สิทธิค่ารักษาพยาบาล อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครอง ไม่เกินค่ารักษาพยาบาล
ในแบบประกันที่เลือกซื้อ กับโรงพยาบาลชั้นนำกว่า 270 แห่งทั่วประเทศ โดยไม่ต้องชำระเงิน

ใช้เป็นบัตรส่วนลด กรณีเข้ารับการรักษาโรคทั่วไปจากโรงพยาบาลดังกล่าว
ดาวน์โหลดเมืองไทย Your PA
insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สอบถาม บริษัทประกัน เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ

💥COVID 19 รอบสอง .. 😷 [Ad]
🦠 ไวรัสโคโรน่า กดเลือกดูแผนประกัน 😷😷😷up arrow