INSURANCETHAI.NET
Tue 17/05/2022 4:28:27
Home » กรุงเทพประกันชีวิต ประกันชีวิต(สินค้า) » ดั่งฝัน กรุงเทพประกันชีวิต\"you

ดั่งฝัน กรุงเทพประกันชีวิต

2010/09/21

คุ้มครองสูงสุด 250%ของทุนประกัน
รับเบื้ยประกันชีวิตคืนทั้งหมด
เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ตามประกาศกรมสรรพกร

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง
1. ความคุ้มครองชีวิต
– ปีกรมธรรม์ที่ 1-5 เท่ากับ 100% ของทุนประกันชีวิต
– ปีกรมธรรม์ที่ 6-8 เท่ากับ 140% ของทุนประกันชีวิต
– ปีกรมธรรม์ที่ 9-11 เท่ากับ 180% ของทุนประกันชีวิต
– ปีกรมธรรม์ที่ 12-14 เท่ากับ 220% ของทุนประกันชีวิต
– ปีกรมธรรม์ที่ 15-20 เท่ากับ 250% ของทุนประกันชีวิต

2. รับเงินจ่ายคืนพิเศษ ทุก ๆ 5 ปีกรมธรรม์ ดังนี้
– สะสมเงินจ่ายคืนปีละ 5% ของเบี้ยชีวิตรายปี ตั้งแต่ปีที่ 1-5 รวมกันจ่ายคืนครั้งเดียว ณ สิ้นปีที่ 5 เท่ากับ 25% ของเบี้ยชีวิตรายปี
– สะสมเงินจ่ายคืนปีละ 10% ของเบี้ยชีวิตรายปี ตั้งแต่ปีที่ 6-10 รวมกันจ่ายคืนครั้งเดียว ณ สิ้นปีที่ 10 เท่ากับ 50% ของเบี้ยชีวิตรายปี
– สะสมเงินจ่ายคืนปีละ 15% ของเบี้ยชีวิตรายปี ตั้งแต่ปีที่ 11-15 รวมกันจ่ายคืนครั้งเดียว ณ สิ้นปีที่ 15 เท่ากับ 75% ของเบี้ยชีวิตรายปี

3. ครบกำหนด รับเงินคืน 110% ของเบี้ยประกันชีวิตทั้งหมด 15 ปี

4. รับสิทธิ์ความคุ้มครอง ฟรี กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ฆาตกรรม หรือการจลาจล สูงสุด 3 ล้านบาท
มอบ ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ฆาตกรรม หรือการจลาจล ตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ชำระเบี้ยประกันให้สำหรับผู้เอาประกันภัยเท่ากับทุนประกันของสัญญาหลัก สูงสุด 3 ล้านบาท โดยความคุ้มครองกรณีอุบัติเหตุ ฆาตกรรม หรือการจลาจล จะเป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

ตัวอย่าง อัตราเบี้ยประกันภัยรายปีแบบดั่งฝัน
เพศ อายุ (ปี) ทุนประกัน (บาท) เบี้ยประกันภัย (บาท)
ชาย 35 100,000 9,100
หญิง 35 100,000 6,500

หมายเหตุ
เงื่อนไขความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ของท่าน โปรดศึกษารายละเอียดในกรมธรรม์
กรณี ผู้เอาประกันแถลงข้อความใดๆ ในคำขอเอาประกันภัยไม่ตรงกับความเป็นจริง บริษัทฯ จะไม่คุ้มครองและมีสิทธิบอกล้างสัญญาได้ภายใน 2 ปีนับจากวันทำสัญญา
การนำส่งเบี้ยประกันเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกัน การที่ตัวแทนประกันชีวิตมาเก็บเบี้ยประกันเป็นเพียงการบริการเท่านั้น


insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สินค้าประกันภัย โปรดสอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ


up arrow