INSURANCETHAI.NET
Thu 30/05/2024 11:25:45
Home » กรุงเทพประกันชีวิต » บีแอลเอ อุ่นใจ โรคร้าย : กรุงเทพประกันชีวิต\"you

บีแอลเอ อุ่นใจ โรคร้าย : กรุงเทพประกันชีวิต

2019/10/16 710👁️‍🗨️

โครงการ บีแอลเอ อุ่นใจ โรคร้าย ประกอบด้วย สัญญาประกันชีวิต บีแอลเอ อุ่นใจ และสัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ อีซี แคร์

รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 20 – 75 ปี
รับความคุ้มครองถึงอายุ 90 ปี
ชำระเบี้ยประกันภัยต่อเนื่องถึงอายุ 90 ปี
เลือกชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน หรือรายเดือน
แถลงสุขภาพ ไม่ต้องตรวจสุขภาพ (กรณีที่ข้อมูลการแถลงสุขภาพไม่เพียงพอต่อการพิจารณารับประกันภัย ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งขอตรวจสุขภาพก่อนรับประกันภัย)
โครงการ บีแอลเอ อุ่นใจ โรคร้ายสามารถซื้อได้มากกว่า 1 กรมธรรม์ โดยจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ อีซี แคร์ ทุกกรมธรรม์รวมกันไม่เกิน 500,000 บาท


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow