INSURANCETHAI.NET
Sat 22/06/2024 6:30:13
Home » กรุงเทพประกันชีวิต » บำนาญ 600 (แบบลดหย่อนภาษี) : กรุงเทพประกันชีวิต\"you

บำนาญ 600 (แบบลดหย่อนภาษี) : กรุงเทพประกันชีวิต

2019/10/16 1367👁️‍🗨️

ถึงไม่ได้รับราชการคุณก็สามารถมีบำนาญได้ และยังเลือกจำนวนเงินบำนาญต่อปีที่เหมาะกับวิธีชีวิตหลังเกษียณที่คุณต้องการได้ กรุงเทพประกันชีวิตพร้อมมอบแผนเตรียมเกษียณ “บำนาญ 600” เลือกจ่ายเบี้ยได้ คุ้มครองยาวนาน อายุครบ 60 ปี รับบำนาญยาวถึงอายุ 99 ปี รวมผลประโยชน์ถึง 600% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ให้คุณหมดความกังวลใจในเรื่องค่าใช้จ่ายยามเกษียณ และยังสามารถนำเบี้ยประกันไปลดหย่อนภาษีได้ตามประกาศของกรมสรรพากร
รับประกันตั้งแต่อายุ 20-55 ปี (ระยะเวลาชำระเบี้ย 5 ปี และถึงอายุ 60 ปี)
รับประกันตั้งแต่อายุ 20-50 ปี (ระยะเวลาชำระเบี้ย 10 ปี)
คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี เลือกชำระเบี้ยได้ 5 ปี 10 ปี หรือจ่ายต่อเนื่องถึงอายุ 60 ปี
รับเงินบำนาญรายปี ปีละ 15% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย รวม 40 งวด (ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 60 – 99 ปี) รวมรับเงินคืน 600% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
ความคุ้มครองชีวิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกว่าจะได้รับเงินบำนาญ
เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีแบบบำนาญได้ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow