INSURANCETHAI.NET
Fri 14/06/2024 15:54:42
Home » กรุงเทพประกันชีวิต » บีแอลเอ คุ้มครอง 2 พลัส : กรุงเทพประกันชีวิต\"you

บีแอลเอ คุ้มครอง 2 พลัส : กรุงเทพประกันชีวิต

2019/10/16 1675👁️‍🗨️

​​เงื่อนไขการรับประกันภัย
เลือกระยะเวลาเอาประกันภัยและระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยได้ 3 ระยะ
– ระยะเวลาเอาประกันภัยและชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี (ช่วงอายุรับประกันภัย 20-65 ปี
– ระยะเวลาเอาประกันภัยและชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี (ช่วงอายุรับประกันภัย 20-60 ปี
– ระยะเวลาเอาประกันภัยและชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี (ช่วงอายุรับประกันภัย 20-55 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำของสัญญาประกันชีวิต บีแอลเอ คุ้มครองสูง 2 คือ 1,000,000 บาท
จำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ คุ้มครองทุพพลภาพ 2 ต้องเป็น 3 เท่า ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาประกันขีวิต แต่ไม่เกิน 30 ล้านบาท
หากเกิดเหตุไม่คาดฝันทำให้ตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง บริษัทฯ จะยกเว้นการชำระเบี้ยของสัญญาประกันชีวิต โดยผู้เอาประกันภัยยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ (เฉพาะภัยมาตราฐานและผู้เอาประกันภัยมีอายุไม่เกิน 60 ปี)


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow