INSURANCETHAI.NET
Fri 21/06/2024 15:37:50
Home » กรุงเทพประกันชีวิต ประกันชีวิต(สินค้า) » ดั่งใจ สุขใจ – กรุงเทพประกันชีวิต\"you

ดั่งใจ สุขใจ – กรุงเทพประกันชีวิต

2014/03/17 4069👁️‍🗨️

dungjai_sukjai

สำหรับ: ผู้ที่ต้องการความคุ้มครองและประโยชน์ด้านการออมทรัพย์ในระยะยาวพร้อม ๆ กัน

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

1. กรณีเสียชีวิต
บริษัทจะจ่ายเงินเท่ากับร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัยตามตารางต่อไปนี้ หรือมูลค่าเงินเวนคืนกรมธรรม์แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่าให้แก่ผู้รับประโยชน์หรือทายาทผู้เอาประกันภัยแล้วแต่กรณี

ปีกรมธรรม์ที่1-34567891011
ร้อยละ100110120130140150160170180
ปีกรมธรรม์ที่121314151617181920
ร้อยละ190200210220210200190180170
ปีกรมธรรม์ที่21222324252627 ขึ้นไป
ร้อยละ160150140130120110100

2. กรณีมีชีวิตอยู่
บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ให้แก่ผู้เอาประกันภัย ดังนี้

2.1 กรณีผู้เอาประกันภัยมีอายุเริ่มเอาประกันภัยไม่เกิน 44 ปี

1. บริษัทจะจ่ายเงินเท่ากับร้อยละ 25 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 15
2. บริษัทจะจ่ายเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของจำนวนเงินเอาประกันภัยทุกๆ ปี ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ ที่ 16 เป็นต้นไป จนถึงวันครบรอบปี
กรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 60 ปี
3. บริษัทจะจ่ายเงินเท่ากับร้อยละ 1 ของจำนวนเงินเอาประกันภัยทุกๆ เดือน นับถัดจากวันครบรอบปี กรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 60 ปี
เป็นต้นไป จนถึงวันครบกำหนดสัญญาประกันภัย
4. ถ้าผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบกำหนดสัญญาประกันภัย บริษัทจะจ่ายเงินเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ในวันครบ
กำหนดสัญญาประกันภัย

2.2 กรณีผู้เอาประกันภัยมีอายุเริ่มเอาประกันภัยตั้งแต่ 45 ปี ขึ้นไป

1. บริษัทจะจ่ายเงินเท่ากับร้อยละ 25 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 15
2. บริษัทจะจ่ายเงินเท่ากับร้อยละ 1 ของจำนวนเงินเอาประกันภัยทุกๆ เดือน นับถัดจากวันครบรอบ ปีกรมธรรม์ที่ 15 เป็นต้นไป จนถึงวันครบ
กำหนดสัญญาประกันภัย
3. ถ้าผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบกำหนดสัญญาประกันภัย บริษัทจะจ่ายเงินเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ในวันครบ
กำหนดสัญญาประกันภัย

ตัวอย่าง อัตราเบี้ยประกันภัยรายปี

 เพศ อายุ (ปี) ทุนประกัน (บาท)เบี้ยประกันภัย (บาท)
 ชาย 35 100,000 11,611
 หญิง 35 100,000 11,829

หมายเหตุ
ข้อความข้างต้นเป็นเพียงรายละเอียดเบื้องต้น เงื่อนไขความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ของท่าน โปรดศึกษารายละเอียดในกรมธรรม์ ในกรณีที่ผู้เอาประกันแถลงข้อความใด ๆ ในคำขอเอาประกันภัยไม่ตรงกับความเป็นจริง บริษัทฯ จะไม่คุ้มครองและมีสิทธิบอกล้างสัญญาได้ภายใน 2 ปีนับจากวันทำสัญญา การนำส่งเบี้ยประกันเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกัน การที่ตัวแทนประกันชีวิตมาเก็บเบี้ยประกันเป็นเพียงการบริการเท่านั้น


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow