INSURANCETHAI.NET
Fri 22/10/2021 0:45:16
Home » อยุธยาอลิอันซ์ประกันชีวิต » ประกันชีวิตกลุ่ม – อยุธยาอลิอันซ์ซี.พี.ประกันชีวิต\"you

ประกันชีวิตกลุ่ม – อยุธยาอลิอันซ์ซี.พี.ประกันชีวิต

2010/12/29

ประกันชีวิตกลุ่ม (Group Life) – aacp
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยกลุ่ม
1. กรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม (สัญญาประกันภัยหลัก)
2. การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
2.1 สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุกลุ่ม แบบ อ 2.1 ก (คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา)
2.2 สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุกลุ่ม แบบ อ 2.3 ก(คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง)
2.3 สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุกลุ่มคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล
2.4 บันทึกสลักหลังแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุกลุ่มคุ้มครองทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง แบบ ก
2.5 บันทึกสลักหลังแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุกลุ่ม (ฆาตกรรม)
2.6 บันทึกสลักหลังแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุกลุ่ม (จลาจล)
3. การประกันทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงกลุ่ม
3.1 สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงกลุ่ม แบบ ก
4. การประกันสุขภาพกลุ่ม
4.1 สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพกลุ่ม (แบบผู้ป่วยใน)
4.2 บันทึกสลักหลังแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพกลุ่ม ขยายความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยนอก (แบบกำหนดจำนวนผลประโยชน์ต่อการรักษา 1 ครั้ง)
4.3 บันทึกสลักหลังแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพกลุ่มขยายความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยนอกต่อเนื่องจากป่วยใน
4.4 สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองการรักษาทันตกรรม(ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน การรักษารากฟัน)
4.5 สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองการรักษาทันตกรรม(ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน)
4.6 บันทึกสลักหลังแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพกลุ่มขยายความคุ้มครองการตรวจทางห้องทดลอง ปฏิบัติการ ในฐานะผู้ป่วยนอก
4.7 บันทึกสลักหลังแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพกลุ่มขยายความคุ้มครอง ค่าผ่าตัดตามที่จ่ายจริง
4.8 บันทึกสลักหลังแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพกลุ่มขยายความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง
4.9 บันทึกสลักหลังแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพกลุ่มขยายความคุ้มครอง การคลอดบุตร
5. แผนประกันภัยสำเร็จรูป
5.1 การประกันภัยกลุ่มสวัสดิการพนักงาน (Employee Benefits)
5.2 อยุธยาคุ้มครองอุบัติเหตุกลุ่ม (PA2) คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง
5.3 อยุธยาคุ้มครองอุบัติเหตุกลุ่มแบบคลาสสิค (PA 1) คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา

insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สินค้าประกันภัย โปรดสอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ


up arrow