INSURANCETHAI.NET
Fri 21/01/2022 2:49:22
Home » ประกันอุบัติเหตุ » ประกันภัยอุบัติเหตุ ประเภทต่างๆ\"you

ประกันภัยอุบัติเหตุ ประเภทต่างๆ

2016/02/28

ประกันภัยอุบัติเหตุ แบ่งออกได้ 3 ประเภท ดังนี้

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
หรือที่นิยมเรียกกันว่า ประกันภัยพีเอ (PA)
กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุประเภทนี้ หมายถึง การทำประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับบุคคล จะเป็นเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้น หรือจะรวมถึงบุคคลในครอบครัวด้วยก็ได้

ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม
เป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่เหมาะสำหรับองค์กรเพื่อใช้ในการให้สวัสดิการแก่ลูกจ้าง มีลักษณะคิดเหมาเป็นรายหัวภายในองค์กร หากลูกจ้างได้พ้นสภาพการเป็นลูกจ้างของบริษัทนั้นๆ แล้ว ก็ถือว่าหมดความคุ้มครอง

ประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา
เป็นประกันภัยลักษณะเดียวกับประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม โดยเน้นความคุ้มครองสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา เหมาะสำหรับสถาบันการศึกษาต่างๆ

insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สินค้าประกันภัย โปรดสอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ


up arrow