INSURANCETHAI.NET
Thu 20/06/2024 15:30:42
Home » ประกันอุบัติเหตุ » ผู้เอาประกันภัยควรปฏิบัติอย่างไร จึงจะมีสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน\"you

ผู้เอาประกันภัยควรปฏิบัติอย่างไร จึงจะมีสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

2015/10/15 957👁️‍🗨️

ผู้เอาประกันภัยควรปฏิบัติอย่างไร จึงจะมีสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

เมื่อผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุต้องแจ้งให้บริษัทประกันภัยทราบโดยทันที และนำหลักฐาน เช่น ใบเสร็จแสดงรายการค่ารักษาพยาบาล รายงานของแพทย์ ใบแจ้งความ ใบมรณะบัตร เป็นต้น ส่งมอบให้บริษัทประกันภัย

สาเหตุที่ต้องมี Aggregate Limit เนื่องจากผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่ง อาจมีความบกพร่องเดียวกันในผลิตภัณฑ์หลายชิ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดการเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ใช้หลายรายสำหรับความบกพร่อง เดียวกัน ดังนั้นผู้รับประกันภัยจึงต้องจำกัดจำนวนความรับผิดรวมต่อหนึ่งช่วงระยะเวลา เอาประกันภัยไว้

insured-claim-compensation

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow