INSURANCETHAI.NET
Fri 19/04/2024 19:39:39
Home » ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ประกันอุบัติเหตุ(สินค้า) » ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล – ประกันภัยไทยวิวัฒน์\"you

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล – ประกันภัยไทยวิวัฒน์

2011/02/27 1124👁️‍🗨️

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล – ประกันภัยไทยวิวัฒน์

ประกันภัยอุบัติเหตุ เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองกรณี ประสบอุบัติเหตุได้รับความบาดเจ็บทางร่างกาย และหากผลของการบาดเจ็บนั้น ส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล หรือรุนแรงถึงขั้นทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิต บริษัทฯ จะเข้ามารับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก การรักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัย หรือจ่ายค่าทดแทน ให้แก่ผู้เอาประกันภัยหากผู้เอาประกันภัยต้องสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต

ความคุ้มครองหลัก
1. คุ้มครองตลอด 24 ชม เป็นเวลา 1 ปี
2. คุ้มครองผู้เอาประกันภัยทั่วโลก

ภายใต้แบบความคุ้มครองให้เลือก 2 แบบ คือ แบบ อบ.1 และ แบบ อบ.2 โดยมีความคุ้มครอง ดังนี้
อบ. 1
การเสียชีวิต
การสูญเสียอวัยวะและสายตา
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

อบ. 2
การเสียชีวิต
การสูญเสียอวัยวะและสายตา
การรับฟังเสียงและการพูดออกเสียง
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
ทุพพลภาพถาวรบางส่วน

% การจ่ายค่าทดแทน ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
อบ.1
100 %
– การเสียชีวิต
– ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง(เป็นติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือนจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์)
– มือสองข้างตั้งแต่ข้อมือ/เท้าสองข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า /สายตา สองข้าง
– มือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ + เท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า
– มือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ + สายตาหนึ่งข้าง
– เท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า + สายตาหนึ่งข้าง
60 %
– มือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ
– เท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า
– สายตาหนึ่งข้าง

อบ. 2
100 %
– การเสียชีวิต
– ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง(เป็นติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือนจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์)
– มือสองข้างตั้งแต่ข้อมือ/เท้าสองข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า /สายตา สองข้าง
– มือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ + เท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า
– มือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ + สายตาหนึ่งข้าง
– เท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า + สายตาหนึ่งข้าง
60 %
– มือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ
– เท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า
– สายตาหนึ่งข้าง
50% หูหนวกสองข้าง, เป็นใบ้
15% หูหนวกหนึ่งข้าง
25 % นิ้วหัวแม่มือ (ทั้งสองข้อ)
10 % นิ้วหัวแม่มือ (หนึ่งข้อ), นิ้วชี้ (สามข้อ)
8% นิ้วชี้ (สองข้อ)
4% นิ้วชี้ (หนึ่งข้อ)
5% นิ้วมืออื่นแต่ละนิ้ว (มากกว่าสองข้อ) ไม่ใช่หัวแม่มือและนิ้วชี้ นิ้วหัวแม่เท้า
1% นิ้วเท้าอื่นแต่ละนิ้ว (มากกว่าหนึ่งข้อ) นอกจากนิ้วหัวแม่เท้า

ความคุ้มครองเพิ่มเติม
การประกันภัยอุบัติเหตุ จะมุ่งให้ความคุ้มครอง ที่เป็นความเสี่ยงภัยพื้นฐานของคนโดยทั่วไปเท่านั้น หากผู้เอาประกันภัยต้องการให้ได้รับความคุ้มครองในด้านอื่นๆ ก็สามารถที่จะจ่ายเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม เพื่อขอขยายความคุ้มครองได้ แต่ทั้งนี้การขอขยายความคุ้มครองนั้นสามารถทำได้เพียง 5 กรณีเท่านั้น ได้แก่
1. การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
2. การจลาจล การนัดหยุดงาน
3. การสงคราม
4. การโดยสารอยู่ในเครื่องบินที่มิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
5. การเล่นหรือแข่งกีฬา

ปัจจัยที่มีผลต่อการคิดเบี้ยประกันภัย
1. อาชีพ : ความเสี่ยงสูงเบี้ยสูง
2. อายุ : อายุเกิน 60 คิดเบี้ยเพิ่ม
3. สุขภาพ : โรคประจำตัว
4. จำนวนเงินที่ขอเอาประกันภัย
5. ประวัติการขอเอาประกันภัยกับบริษัทอื่นๆ

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow