INSURANCETHAI.NET
Thu 25/07/2024 7:20:37
Home » ไอเอ็นจีประกันชีวิต » สัญญาเพิ่มเติม โรคร้ายแรงเอซีไอรายปี (ACIYRT) – ING\"you

สัญญาเพิ่มเติม โรคร้ายแรงเอซีไอรายปี (ACIYRT) – ING

2010/12/22 1397👁️‍🗨️

สัญญาเพิ่มเติม โรคร้ายแรงเอซีไอรายปี (ACIYRT) – ING ไอเอ็นจีประกันชีวิต
บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ ร้อยละ 100 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ACIYRT เมื่อได้รับการวินิจฉัยโรคว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง หรือ เป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

การจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยของ ACIYRT นี้เป็นการจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยของแบบการประกันภัยหลักที่ ACIYRT แนบอยู่ให้ล่วงหน้า และมีผลให้จำนวนเงินเอาประกันภัยของแบบการประกันภัยหลักลดลงตามจำนวนที่จ่าย ล่วงหน้า นับแต่วันที่บริษัทจ่ายผลประโยชน์ตาม ACIYRT ให้ล่วงหน้า แล้ว จำนวนเงินเอาประกันภัย เบี้ยประกันภัย มูลค่ากรมธรรม์ การจ่ายผลประโยชน์ตามแบบ การประกันภัยหลักที่ ACIYRT แนบอยู่จะลดลงตามสัดส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงด้วย ถ้ามีการจ่ายล่วงหน้า 100 % แล้ว กรมธรรม์ประกันภัยเป็นอันสิ้นผลบังคับ

การเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง 41 โรค
ผู้เอาประกันภัยต้องได้รับการวินิจฉัยโรคว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงดังต่อไปนี้ ตามคำนิยามที่ระบุในสัญญาเพิ่มเติมแบบเอซีไอรายปี และแบบซีไอรายปี เท่านั้น
1. มะเร็ง (Cancer)
2. โรคที่เกิดจากความผิดปกติของเส้นเลือดในสมอง (Stroke)
3. หัวใจวาย (Heart Attack)
4. เส้นเลือดหัวใจอุดตันที่ต้องทำการผ่าตัด (Coronary Artery Disease Requiring Surgery)
5. การผ่าตัดซ่อมลิ้นหัวใจ (Heart Valve Surgery – Repair)
6. การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ (Heart Valve Surgery –Replacement)
7. การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่ (Surgery to the Aorta)
8. การผ่าตัดผนังหลอดเลือดแดงใหญ่ (Severe Aortic Dissection Requiring Surgery)
9. ภาวะสมองอักเสบ (Encephalitis)
10. เนื้องอกของสมองชนิดที่ไม่ใช่มะเร็ง (Benign Brain Tumour)
11. การอักเสบติดเชื้อของเยื่อหุ้มสมองเนื่องจากเชื้อแบคทีเรีย (Bacterial Meningitis)
12. โรคความเสื่อมของระบบประสาทที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย (Motor Neurone Disease)
13. ภาวะการสลายตัวเพิ่มขึ้นของเซลล์ประสาท (Amyotrophic Leteral Sclerosis)
14. การอัมพาตของสมองส่วนที่ต่อกับไขสันหลัง (Progressive Bulbar Palsy)
15. การฝ่อของเซลล์ประสาทในไขสันหลัง (Progressive Spinal Muscular Atrophy)
16. ภาวะหูหนวก (Deafness)
17. ภาวะสูญเสียความสามารถในการพูด (Loss of Speech)
18. แผลไฟไหม้พุพองเป็นบริเวณกว้าง (Major Burns)
19. การผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะสำคัญ (Major Organ Transplant)
20. การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย (Terminal Illness)
21. ภาวะไตวาย (Renal / Kidney Failure)
22. ภาวะอัมพาต (Paralysis)
23. ภาวะโคม่า หรือสมองตาย (Coma)
24. ภาวะตับวายระยะสุดท้าย หรือเรื้อรัง (Chronic / End-Stage Liver Disease)
25. โรคปอดเรื้อรังระยะสุดท้าย (Chronic / End Stage Lung Disease)
26. โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Chronic Obstructive Pulmonary Disease)
27. โรคกล้ามเนื้อฝ่อ (Muscular Dystrophy)
28. โรคไขกระดูกฝ่อ (Aplastic Anaemia)
29. โรคการแข็งตัวของเนื้อเยื่อโดยทั่วไป (Multiple Sclerosis)
30. โรคโปลิโอ (Poliomyelitis)
31. โรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s Disease)
32. ภาวะตับวายเนื่องจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ (Fulminant Viral Hepatitis)
33. ภาวะที่สมองได้รับอุบัติเหตุรุนแรง (Major Head Trauma)
34. โรคพาร์กินสัน (Parkinson’s Disease)
35. โรคความดันของเส้นเลือดในปอดสูง (Pulmonary Arterial Hypertension)
36. โรคข้ออักเสบรูห์มาตอยด์อย่างรุนแรง (Severe Rheumatoid Arthritis)
37. โรคภูมิคุ้มกันทำลายตนเองและโรคไตอักเสบเนื่องจากโรคนี้ (Systemic Lupus Erythematosus with Lupus Nephritis)
38. การผ่าตัดสมอง / เส้นเลือดโป่งพองในสมอง (Brain Surgery / Cerebral Aneurysm)
39. ภาวะสมองตาย / ไม่รู้สึกตัวและไม่ตอบสนองต่อสิ่งเร้า (Apallic Syndrome / Vegetative State )
40. โรคหัวใจโต และกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรง (Cardiomyopathy)
41. การสูญเสียความสามารถในการดำรงชีวิตประจำวันแบบไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น (Loss of Independent Existence)

การจ่ายเงินผลประโยชน์ บริษัทจะจ่ายให้เมื่อแพทย์ได้ทำการวินิจฉัยโรคว่า ผู้เอาประกันภัยป่วยเป็นโรคที่ได้รับความคุ้มครองตามข้อ 1-41 นี้แล้ว
ต้องปรากฎอาการเป็นครั้งแรกภายหลังจากพ้นกำหนด 90 วัน นับจากวันที่สัญญาเริ่มมีผลบังคับ

เงื่อนไขการรับประกัน
1. อนุญาตให้ขายแนบได้ กับแบบสะสมทรัพย์ 20 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี ( ชนิดมีเงินสมนาคุณ ) (E20/5 (Par)) หรือ แบบตลอดชีพครบอายุ 90 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย ถึงอายุ 90 ปี ( ชนิดไม่มีเงินสมนาคุณ ) (WN90/90 (Non Par)) เท่านั้น
2. อายุที่รับประกันภัย
• 16 ปี ถึง 64 ปี วันเกิดสุดท้าย สำหรับแนบกับ แบบสะสมทรัพย์ 20 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี ( ชนิดมีเงินสมนาคุณ ) (E20/5 (Par)) ต่ออายุได้ 20 ปี หรือสูงสุดถึงอายุ 69 ปี
• 20 ปี ถึง 64 ปี วันเกิดสุดท้าย สำหรับแนบกับแบบตลอดชีพครบอายุ 90 ปี ชำระเบี้ยประกันภัยถึง อายุ 90 ปี ( ชนิดไม่มีเงินสมนาคุณ ) (WN90/90 (Non Par)) ต่ออายุได้สูงสุดถึงอายุ 69 ปี
3. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท ( หมายเหตุ จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ แบบ WN90/90 (Non Par) 300,000 บาท และแบบ E20/5 (Par) 100,000 บาท )
4. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นสูง
• ไม่เกิน 1 เท่า ของจำนวนเงินเอาประกันภัยแบบประกันภัยหลักที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบอยู่
• ไม่เกิน 3 ล้านบาท ต่อผู้เอาประกันภัย 1 ราย ( นับรวมสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยคุ้มครองโรคร้ายแรงทุกแบบที่ได้รับความ คุ้มครอง และมีผลบังคับอยู่กับบริษัท )
5. จำนวนเงินเอาประกันภัยของแบบเอซีไอรายปี ไม่นับรวมในกฎเกณฑ์การตรวจสุขภาพ
6. ให้ซื้อได้เฉพาะในปีแรกพร้อมกับการทำกรมธรรม์หลักเท่านั้น

ข้อมูลนี้จัดทำเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเท่านั้น ข้อกำหนด ความคุ้มครอง และเงื่อนไข จะระบุในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow