INSURANCETHAI.NET
Fri 21/06/2024 15:34:43
Home » อัพเดทประกันภัย » งานบริการกรมธรรม์ประกันชีวิต ของบริษัทประกันชีวิต\"you

งานบริการกรมธรรม์ประกันชีวิต ของบริษัทประกันชีวิต

2016/11/17 1476👁️‍🗨️

ให้บริการด้านต่างๆหลังจากกรมธรรม์ได้รับการอนุมัติไปจนสิ้นอายุกรมธรรม์ เช่น การแจ้งเตือนชำระเบี้ย การแจ้งสถานะภาพกรมธรรม์ การต่ออายุกรมธรรม์ การกู้เงินตามกรมธรรม์ การเวนคืนกรมธรรม์ การเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ การจ่ายเงินคืนตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ครบกำหนดสัญญารับเงินคืน การออกหนังสือรับรองหักภาษี เป็นต้น

การต่ออายุกรมธรรม์
การต่ออายุกรมธรรม์ หมายถึง การกลับคืนสู่สภาพเดิมของกรมธรรม์ที่ได้สิ้นสภาพลงเนื่องจากมิได้มีการชำระเบี้ยประกันภัย เมื่อสิ้นสุด ระยะเวลาผ่อนผัน และกรมธรรม์ยังมิได้มีการเวนคืนเพื่อขอรับเงินสด

กรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีความประสงค์ที่จะต่ออายุกรมธรรม์ จะต้องยื่นขอกลับคืนสู่สภาพเดิมภายในกำหนดเวลา 5 ปี นับตั้ง แต่วันที่กรมธรรม์ขาดอายุ หรือแปรสภาพเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จโดยอัติโนมัติ หรือแปรสภาพเป็นกรมธรรม์แบบขยายเวลาโดยอัติโนมัติ

วิธีการต่ออายุกรมธรรม์
ชำระเบี้ยประกันภัยที่ค้างชำระทั้งหมดตั้งแต่ค้างชำระจนถึงงวดปัจจุบัน พร้อมดอกเบี้ยทบต้น (ถ้ามี)
แบบฟอร์มหนังสือรับรองสุขภาพ (ตามแบบบริษัทฯ)

การกู้เงินตามกรมธรรม์
การกู้เงินตามกรมธรรม์ เมื่อกรมธรรม์ยังมีผลบังคับและมีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์เกิดขึ้นแล้ว ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ์ขอกู้เงินจากบริษัท โดย โอนผลประโยชน์แห่งกรมธรรม์นี้เป็นการประกันหนี้กู้ยืม จำนวนเงินที่ขอกู้ยืมได้นั้นจะไม่เกินเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ที่มีอยู่ในขณะนั้น หัก ด้วยหนี้สินใดๆที่ผูกพันตามกรมธรรม์นี้ โดยบริษัทจะคิดดอกเบี้ยทบต้นในอัตราสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการคำนวณเบี้ยประกันภัย

วิธีการกู้เงินตามกรมธรรม์
แบบฟอร์มสัญญากู้เงินตามกรมธรรม์
สำเนาบัตรประชาชน / ทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของผู้เอาประกัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
กรมธรรม์ฉบับจริง

การเวนคืนกรมธรรม์
การเวนคืนกรมธรรม์นั้นหากมีการชำระเบี้ยประกันภัยมาจนถึงเวลาที่มีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์และกรมธรรม์ยังมีผลบังคับผู้เอา ประกันภัยย่อมมีสิทธิ์จะบอกเลิกสัญญาได้โดยขอเวนคืนกรมธรรม์และรับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ตามจำนวนที่กำหนดไว้ใน ตารางมูลค่ากรมธรรม์กับผลประโยชน์อื่นๆอันพึงจะได้รับ (ถ้ามี) หักด้วยจำนวนหนี้สินใดๆที่ค้างชำระอยู่ (ถ้ามี)

วิธีการขอเวนคืนกรมธรรม์
แบบฟอร์มขอเวนคืนกรมธรรม์
สำเนาบัตรประชาชน / ทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
สำเนาใบรับเงินฯ งวดสุดท้าย
สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของผู้เอาประกัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
กรมธรรม์ฉบับจริง หรือ ใบแจ้งความกรมธรรม์สูญหาย (ในกรณีที่กรมธรรม์สูญหาย)

เปลี่ยนแปลงกรมธรรม์
การเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ คือ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้เอาประกัน เมื่อผู้เอาประกันมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข ข้อมูลของกรมธรรม์นั้นๆ อาทิ เช่น

การเปลี่ยนงวดการชำระเบี้ย
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง
สำเนาบัตรประชาชน / ทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
กรมธรรม์ฉบับจริง

การเปลี่ยนชื่อและนามสกุล
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง
หลักฐานการเปลี่ยนชื่อและนามสกุล
กรมธรรม์ฉบับจริง

การเปลี่ยนผู้รับประโยชน์
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง
สำเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน ทั้งผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
กรมธรรม์ฉบับจริง

การแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง
สำเนาทะเบียนบ้านหรือสูติบัตร
กรมธรรม์ฉบับจริง

การเปลี่ยนแปลงที่อยู่สถานที่ติดต่อ
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง (ไม่ต้องส่งกรมธรรม์ฉบับจริง)

การขอออกกรมธรรม์ฉบับใหม่
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง
ใบแจ้งความกรมธรรม์สูญหาย
สำเนาบัตรประชาชน / ทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
ค่าออกกรมธรรม์ใหม่ฉบับละ 100 บาท (กรุงเทพประกันชีวิต 200 บาท)

กรมธรรม์ครบกำหนดสัญญา
กรมธรรม์ครบกำหนดสัญญารับเงินคืน คือ กรมธรรม์ที่ได้ชำระเบี้ยมาจนถึงระยะเวลาที่กำหนดตามกรมธรรม์และทางบริษัท จะคืนเงินให้แก่ ผู้เอาประกันภัยเมื่อครบกำหนดสัญญาตามกรมธรรม์

การเตรียมเอกสารเมื่อครบกำหนดสัญญารับเงินคืน
สำเนาบัตรประชาชน / ทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันภัย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
กรมธรรม์ฉบับจริง หรือ ใบแจ้งความกรมธรรม์สูญหาย (ในกรณีที่กรมธรรม์สูญหาย)

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow