INSURANCETHAI.NET
Thu 20/06/2024 21:53:12
Home » ประกันภัยวิศวกรรม เจ้าพระยาประกันภัย » ประกันภัยทางวิศวกรรม – เจ้าพระยาประกันภัย\"you

ประกันภัยทางวิศวกรรม – เจ้าพระยาประกันภัย

2012/08/06 1011👁️‍🗨️

การประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมาก่อสร้าง

คุ้มครองความเสียหายต่องานที่กำลังก่อสร้าง
ภัยต่างๆที่คุ้มครอง เช่น ลมพายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว ฟ้าผ่า หรืออุบัติเหตุอื่นๆที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อ การขาดความชำนาญ
คุ้มครองความรับ ผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัย ผู้รับเหมาก่อสร้างงานในโครงการฯ ซึ่งต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ต่อความบาดเจ็บทางร่างกาย และชีวิต รวมทั้งทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

การประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมาติดตั้งเครื่องจักร

คุ้มครองความเสียหายต่อเครื่องจักรที่กำลังติดตั้ง หรือกำลังทดสอบเดินเครื่อง
ภัยต่างๆที่คุ้มครอง ได้แก่ ลมพายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว ฟ้า ผ่า
คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกของผู้รับเหมาติดตั้งเครื่องจักร

การประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ( Third Party Liability )

คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัย ที่ได้กระทำละเมิดต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ทั้งนี้จะต้องเป็นผลสืบเนื่องโดยตรงจากโครงการก่อสร้างหรือติดตั้งหรือเอาประกันไว้

การประกันภัยเครื่องจักร

คุ้มครองความเสียหายต่อเครื่องจักร อันเกิดจากภัยหรืออุบัติเหตุต่างๆ เช่นความผิดพลาดในการใช้เครื่องจักร ทำให้เครื่องจักรชำรุดเสียหาย เป็นต้น

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow