INSURANCETHAI.NET
Fri 03/12/2021 11:07:06
Home » ประกันชีวิต » ข้อยกเว้น การจ่ายสินไหม ประกันภัย\"you

ข้อยกเว้น การจ่ายสินไหม ประกันภัย

2015/07/29

ข้อยกเว้น การจ่ายสินไหม ประกันภัย

1.แถลงข้อความอันเป็นเท็จ
ข้อแถลงของผู้เอาประกันในใบคำขอเอาประกันชีวิต , ใบแถลงสุขภาพ ซึ่งรู้อยู่แล้วและแถลงข้อความอันเป็นเท็จ ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป นับตั้งแต่วันทำสัญญาประกันภัย หรือ วันต่ออายุกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย

2.ผู้เอาประกันฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญาประกันภัย หรือ วันต่ออายุกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
บริษัทจะคืนเบี้ยประกันชีวิต หรือ เบี้ยการต่ออายุสัญญาประกันภัย (กรณีไม่ชำระเบี้ยประกันชีวิตภายในระยะเวลาผ่อนผัน) ครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีexceptions-to-the-paid-insurance-claims5

3.ผู้เอาประกัน ถูก ผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
บริษัทจะคืนเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ให้แก่ทายาทของผู้เอาประกัน หากกรมธรรม์ยังไม่มีมูลค่าเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ บริษัทจะคืนเบี้ยประกันที่ได้ชำระมาแล้วให้แก่ทายาทของผู้เอาประกัน ในกรณีที่มีผู้รับประโยชน์มากกว่าหนึ่งคน หากผู้รับประโยชน์คนใดไม่มีส่วนร่วมในการฆ่า บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันให้แก่ผู้รับประโยชนที่ไม่มีส่วนร่วมในการฆ่าตามส่วน เมื่อหักส่วนของผู้ที่ฆ่าผู้เอาประกันซึ่งไม่มีสิทธิได้รับออก โดยบริษัทจะไม่คืนเบี้ยประกันส่วนนี้ทั้งหมดด้วย

4.กรมธรรม์จะขาดอายุ หมดความคุ้มครอง
ผู้เอาประกันไม่ชำระเบี้ยประกันชีวิตภายในระยะเวลาผ่อนผัน เช่น 60 วัน (สำหรับบริษัทกรุงเทพประกันชีวิต)

การทำประกันชีวิตเป็นการย้ายความเสี่ยงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตของคุณ

insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สินค้าประกันภัย โปรดสอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ


up arrow