INSURANCETHAI.NET
Thu 23/05/2024 4:44:27
Home » โตเกียวมารีนประกันชีวิต » โครงการ TM HEALTH SERVICE โตเกียวมารีนประกันชีวิต\"you

โครงการ TM HEALTH SERVICE โตเกียวมารีนประกันชีวิต

2010/10/06 1986👁️‍🗨️

การใช้บริการเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลผ่านโครงการ TM HEALTH SERVICE
TM HEALTH SERVICE หมายถึง การบริการทางด้านการรักษาพยาบาล ที่บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
จัดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้ แก่ผู้เอาประกันภัยของบริษัทในการเข้ารับการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน (HS) ณ โรงพยาบาลในเครือข่ายของบริษัท
โดยมิต้องชำระค่ารักษาพยาบาล หากค่ารักษา พยาบาลที่เกิดขึ้น อยู่ภายใต้ข้อกำหนดความคุ้มครองสิทธิประโยชน์เงื่อนไขสัญญาค่า รักษาพยาบาล และภายในวงเงินความคุ้มครองผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลที่มีอยู่กับ บริษัท คงชำระเฉพาะส่วนเกินสิทธิความคุ้มครองที่มีอยู่กับบริษัทเท่านั้น

ทั้งนี้ผู้เอาประกัน ต้องแสดงความประสงค์จะใช้สิทธิดังกล่าวโดยแสดงบัตรประจำตัวผู้ถือกรมธรรม์พร้อมทั้ง หลักฐานที่ออกโดยทางราชการ เพื่อแสดงตนว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับผู้ถือกรมธรรม์
สำหรับเอกสารการเรียกร้องสินไหมทดแทนค่ารักษาพยาบาลจากการเข้ารับการรักษาเป็น ผู้ป่วยใน ทางโรงพยาบาลในเครือข่ายจะเป็นผู้จัดเตรียมและส่งมายังบริษัทเพื่อพิจารณา อนุมัติ

ผู้เอาประกันไม่สามารถใช้สิทธิในการเรียกร้องค่า รักษาพยาบาลผ่านโครงการ TM HEALTH SERVICE หรือกรณีที่ผู้เอาประกันไม่ได้เข้า รับการรักษาในโรงพยาบาลในเครือข่ายของบริษัท ให้เรียกร้องสินไหมทดแทนค่ารักษาพยาบาลจากการเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในโดย ตรงกับทางบริษัท

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow