INSURANCETHAI.NET
Sat 20/07/2024 4:33:38
Home » ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ » การประกันภัยสำหรับผู้เล่นกอล์ฟ (Golf Insurance)\"you

การประกันภัยสำหรับผู้เล่นกอล์ฟ (Golf Insurance)

2017/01/25 3279👁️‍🗨️

ความคุ้มครอง
กรมธรรม์ฉบับนี้  ให้ความคุ้มครองเพื่อผู้เล่นกอล์ฟ  ผู้ได้รับอุบัติเหตุโดยตรง  จากปัจจัยภายนอก  และผลประโยชน์จากผู้เล่นกีฬาโดยเฉพาะ  แบ่งออกเป็น  4 ส่วน  คือ
ส่วนที่ 1 ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามทของผู้เอาประกันภัยสำหรับ
1.1    จำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดตามกฎหมาย  ที่จะชดใช้เป็นค่าเสียหายในขณะที่เล่นกอล์ฟหรือสืบเนื่องจากการฝึกการซ้อม ในสนามกอล์ฟ  หรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะต่อ
( ก )    การเสียชีวิต  หรือความบาดเจ็บต่อร่างกาย  หรือความเจ็บป่วยของบุคคลใดๆซึ่งมิใช่บุคคลในครอบครัวที่อยู่ด้วยกับผู้เอา ประกันภัย
( ข )    ความสูญเสีย  หรือเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลใดๆซึ่งมิใช่เป็นทรัพย์สินของผู้เอาประกัน ภัย หรือบุคคลในครอบครัวที่อยู่ด้วยกันกับผู้เอาประกันภัยเป็นเจ้าของ หรือครอบครอง  หรืออยู่ในความดูแล  หรือควยคุม  หรือกำลังใช้
1.2    จำนวนเงินอันเกี่ยวข้องกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  ซึ่งได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ฉบับนี้  สำหรับ
( ก )    ค่าใช้จ่าย  ค่าธรรมเนียมในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  ซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องชดใช้ให้กับผู้เรียกร้อง
( ข )    ค่าใช้จ่าย  ค่าธรรมเนียมซึ่งผู้เอาประกันภัยได้ใช่จ่ายไปด้วยความยินยอม เป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท  จำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบของบริษัท  ภายใต้ส่วนที่  1  สำหรับความเสียหายรายหนึ่ง  หรือหลายรายรวมกัน  ต่อเหตุการณ์ครั้งหนึ่ง  จะไม่เกิน 500,000   บาท
ส่วนที่ 2 ความบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัย
                บริษัทให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือ ความเสียหายอันเกิดจากความบาดเจ็บทางร่างกาย  ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอกของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุ  ในขณะที่หรือสืบเนื่องมาจากการฝึกหัด  การซ้อม  หรือการเล่นกอล์ฟในสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะ  และเกิดผลดังต่อไปนี้

2.1  การเสียชีวิต
                ถ้าความบาดเจ็บทีได้รับทำให้ผู้ เอาประกันเสียชีวิตภายใน  180  วัน  นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุก็ดี  หรือความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาปรันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกัน  ในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ใน  และเสียชีวิตเพราะเหตุบาดเจ็บนั้นก็ดี  บริษัทจ่ายค่าทดแทนให้เป็นจำนวนเงิน  200,000   บาท
2.2  การสูญเสียอวัยวะ และ สายตา
ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยได้รับการสูญเสียโดยสิ้นเชิง ถาวร  ดังกำหนดข้างล่างนี้  ภายใน  180  วัน  นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุ  บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้ดังนี้
200,000   บาท   สำหรับ  มือสองข้าง  ตั้งแต่ข้อมือ  หรือเท้าสองข้าง  ตั้งแต่ข้อเท้า  หรือสายตาสองข้าง
200,000   บาท   สำหรับ  มือหนึ่งข้าง  ตั้งแต่ข้อมือ  และเท้าหนึ่งข้าง  ตั้งแต่ข้อเท้า
200,000   บาท   สำหรับ  มือหนึ่งข้าง  ตั้งแต่ข้อมือ  และสายตาหนึ่งข้าง
200,000   บาท   สำหรับ  เท้าหนึ่งข้าง  ตั้งแต่ข้อเท้า  และสายตาหนึ่งข้าง
100,000   บาท   สำหรับ  มือหนึ่งข้าง  ตั้งแต่ข้อมือ
100,000   บาท   สำหรับ  เท้าหนึ่งข้าง  ตั้งแต่ข้อเท้า
100,000   บาท   สำหรับ  สายตาหนึ่งข้าง
การสูญเสียโดยสิ้นเชิงถาวรให้รวมถึงการสูญเสียสมรรถภาพ  ให้การใช้งานของอวัยวะนั้นโดยสิ้นเชิงถาวร
ส่วนการสูญเสียสายตา  หมายความถึง  ตาบอดสนิท  และไม่มีทางรักษาให้กายได้ตลอดไป
บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเท่านั้น
 2.3  ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้ได้รับความคุ้มครองตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้น เชิงถาวร  ภายใน 180  วัน  นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุ  และทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรนั้น  ได้เป็นติดต่อกันไม่น้อยกว่า  12  เดือน  บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้เป็นจำนวนเงิน   200,000   บาท
 2.4  ทุพพลภาพชั่วคราว
                ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอา ประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพชั่วคราวภายใน  180  วัน   นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุ  บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้เป็นระยะ ๆ เป็นจำนวนเงิน 1,000  บาท  ต่อสัปดาห์  ตลอดระยะเวลาทุพพลภาพแต่เป็นเวลาไม่เกิน 52  สัปดาห์
บริษัทจะเลิกจ่ายค่าทดแทนข้อนี้ทันที หลังจากมีกรณีต้องจ่ายค่าทดแทนทีเกิดขึ้นตามข้อ 2.1 หรือข้อ 2.2  หรือข้อ 
2.3
2.5  การรักษาพยาบาล
                ถ้าความบาดเจ็บที่ได้ทำให้ผู้เอาประกัน ภัยต้องมีการรักษา  โดยแพทย์หรือศัลยแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ตามกฎหมาย  หรือต้องรักษาในโรงพยาบาล  หรือต้องจ้างพยาบาลที่มีใบอนุญาตเพื่อให้การพยาบาล  บริษัทจะชดเชยค่าใช้จ่ายที่ผู้เอาประกันภัยได้ใช้จ่ายไปจริง  ซึ่งเกิดขึ้นภายใน  52  สัปดาห์  นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุสำหรับค่ารักษาพยาบาล  ค่าโรงพยาบาลและค่าพยาบาล  แต่ไม่เกิดจำนวนเงินสูงสุด  20,000  บาท  ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
ส่วนที่ 3 อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ
                อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ ซึ่งได้เอาประกันภัยไว้ตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้  สูญหาย  หรือเสียหาย  เนื่องจากอุบัติเหตุ  หรือเหตุการณ์อันไม่อาจคาดหมายได้ในขณะที่  หรือสืบเนื่องจากการฝึกหัดการซ้อม  หรือการเล่นกอล์ฟ  หรือสถานฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะ  หรือในขณะเดินทางไปกลับโดยตรง  ระหว่างที่พักของผู้เอาประกันภัยกับสนามกอล์ฟหรือสนามฝึกหัดกอล์ฟ  สาธารณะดังกล่าว  บริษัทจะซ่อมแซม  หรือจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยสำหรับการเสียหาย  หรือสูญหายนั้น
จำนวนเงินจำกัดความรับผิดของบริษัท  ตามส่วนที่ 3 รวมทั้งสิ้น  ไม่เกิน 20,000  บาท  ต่อการสูญเสีย  หรือเสียหายแต่ละครั้ง  และตอลดระยะเวลาประกันภัย
การจ่ายเงินค่าทดแทนสำหรับสูญหาย  หรือเสียหายของไม้กอล์ฟนั้น  บริษัทจะหักค่าเสื่อม  ร้อยละ 10 ต่อปี  ของราคาปัจจุบัน  สำหรับไม้กอล์ฟชนิดเดียวกัน  แต่ทั้งนี้บริษัทจะชดใช้ให้  ไม่เกิน ร้อยละ  15  ของจำนวนเงินจำกัดความรับผิดของบริษัทตามส่วนนี้  ต่อไม้กอล์ฟ 1 อัน
ส่วนที่ 4 รางวัลพิเศษสำหรับ  “ โฮล-อิน-วัน ”

  1. ในกรณีผู้เอาประกันภัยสามารถทำ  “ โฮล-อิน-วัน ”  ได้ในการแข่งขันอย่างเป็นทางการภายใต้กฎระเบียบ  ในการแข่งขัน  ณ  สนามกอล์ฟ ที่มีไม่น้อยกว่า  18 หลุม  โดยเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมแข่งขันได้  และ  “ โฮล-อิน-วัน ”  ดังกล่าวนี้  ได้ลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้แข่งขัน ผู้จัดสนาม  และผู้จัดการแข่งขัน  ผู้เอาประกันภัยจะมีสิทธิได้รับเงินรางวัลจำนวน  15,000  บาท
  2. ในกรณีผู้เอาประกันภัยสามารถทำ  “ โฮล-อิน-วัน ”  ได้ในการเล่นนอกเหนือจากการแข่งขันที่ได้ระบุไว้ในข้อ 4.1  และ “ โฮล-อิน-วัน ” ดังกล่าวได้ลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้จัดการสนาม  และผู้เอาประกันภัยจะมีสิทธิได้รับเงินรางวัลจำนวน  10,000  บาท

เมื่อมีการจ่ายเงินรางวัล  “ โฮล-อิน-วัน ”  ไปครั้งหนึ่งแล้วไม่ว่ากรณีใด  จะไม่มีการให้เงินรางวัลสำหรับ “ โฮล-อิน-วัน ”  ครั้งต่อไปอีก  ตลอดระยะเวลาที่เอาประกันภัยไว้นี้
ข้อยกเว้น
            กรมธรรม์ประกันภัยนี้  ไม่คุ้มครองความรับผิดใดๆ  ซึ่งเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้
1.    สงคราม  ( ไม่ว่าจะมีการประกาศ  หรือไม่ก็ตาม )  การรุกราน  หรือการกระทำของศัตรูต่างชาติ  สงครามกลางเมือง  การปฏิวัติ  การกบฏ  การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล  การจลาจล  การนัดหยุดงาน
2.    ความเสียหายของอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ  อันเนื่องมาจากการสึกหรอ  หรือเสื่อมสภาพของอุปกรณ์นั้น
3. การสูญเสีย  หรือเสียหายของลูกกอล์ฟในการฝึกหัด  การซ้อม  หรือการเล่นกอล์ฟ

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow