INSURANCETHAI.NET
Mon 15/07/2024 15:55:10
Home » ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ » การประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ\"you

การประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ

2016/08/21 1052👁️‍🗨️

การประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ คืออะไร?

คือ การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองแก่บุคคลภายนอกที่ได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย หรือทรัพย์สินเสียหายอันเกิดจากการเล่นกอล์ฟ
การซ้อม หรือการฝึกหัดกอล์ฟของผู้เอาประกันภัย หรือผู้เอาประกันภัยได้รับอุบัติเหตุขณะอยู่ในสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะหรืออุปกรณ์การเล่นกอล์ฟเสียหายหรือสูญหาย

การประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ เหมาะกับใคร?

บุคคลทั่วไปที่เล่นกอล์ฟ

การประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ มีกี่ประเภท?

มี 1 ประเภท

ความคุ้มครองเบื้องต้น ครอบคลุมอะไรบ้าง?

ส่วนที่ 1 หากผู้เอาประกันภัยมีความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกบริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของ
ผู้เอาประกันภัยให้แก่บุคคลภายนอกสำหรับความเสียหายดังนี้
• การเสียชีวิต หรือความบาดเจ็บต่อร่างกาย
• ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สิน

ส่วนที่ 2 ความบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัย บริษัทให้ความคุ้มครองความเสียหายหรือสูญเสียต่อความบาดเจ็บ
ทางร่างกายซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก โดยอุบัติเหตุในขณะหรือสืบเนื่องจากการฝึกหัด การซ้อม การเล่นในสนามกอล์ฟหรือ
สนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะและทำให้เกิดผล ดังนี้
• เสียชีวิต
• สูญเสียอวัยวะและสายตา
• ทุพพลภาพถาวรสินเชิง
• ทุพพลภาพชั่วคราว
• การรักษาพยาบาล

ส่วนที่ 3 อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยหากอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟสูญหายหรือ
เสียหายโดยอุบัติเหตุในขณะที่หรือสืบเนื่องจากการฝึกหัด การซ้อมหรือการเล่นกอล์ฟในสนามกอล์ฟหรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะ หรือในขณะเดินทางไปกลับโดยตรงระหว่างที่พักของผู้เอาประกันภัยกับสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะ

ส่วนที่ 4 รางวัลพิเศษสำหรับ “โฮล-อิน-วัน” ในกรณีผู้เอาประกันภัยสามารถทำ “โฮล-อิน-วัน” ได้ในการเล่นหรือแข่งขัน บริษัท
จะจ่ายเงินรางวัลให้ตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย

อัตราเบี้ยประกันภัย ขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง?

• ความคุ้มครอง
• จำนวนเงินจำกัดความรับผิด
• อุปกรณ์เล่นกอล์ฟ
• การประกันภัยกลุ่ม (ส่วนลดเบี้ยประกันภัย)

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow