INSURANCETHAI.NET
Sat 20/07/2024 4:29:10
Home » ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ มิตรแท้ประกันภัย » ประกันภัยสำหรับผู้เล่นกอล์ฟ – มิตรแท้ประกันภัย\"you

ประกันภัยสำหรับผู้เล่นกอล์ฟ – มิตรแท้ประกันภัย

2013/09/29 1341👁️‍🗨️


ถ้าท่านเป็นผู้หนึ่งที่ชื่นชอบกีฬากอล์ฟ  ท่านคงไม่อยากให้เหตุการณ์เลวร้ายที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นในขณะที่ท่านกำลัง เล่นกอล์ฟอย่างมีความสุข
อย่างแน่นอน ท่านจะหมดกังวลกับเหตุการณ์เลวร้ายต่างๆ ที่ไม่คาดฝันเหล่านี้อีกต่อไป

ความคุ้มครอง

1. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
1.1  การบาดเจ็บ หรือสูญเสียชีวิตยกเว้นบุคคลในครอบครัวที่อยู่ด้วยกันกัยผู้เอาประกันภัย
1.2  ความสูญเสีย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน ยกเว้นทรัพย์สินที่ผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลในครอบครัวที่อยู่ด้วยกัน
กับผู้เอาประกันภัย เป็นเจ้าของหรือครอบครอง หรืออยู่ในความดูแลหรือควบคุม หรือกำลังใช้
2. อุบัติเหตุของผู้เอาประกันภัย
ในขณะที่ หรือสืบเนื่องจากการฝึกหัด การซ้อม หรือการเล่นกอล์ฟ ในสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะ
2.1  การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ (แขนขา หรือสายตา) ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
2.2  ค่ารักษาพยาบาล
2.3  ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิงไม่เกิน 52 สัปดาห์
2.4  ทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วนไม่เกิน 52 สัปดาห์
3.  อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ (เฉพาะไม้กอล์ฟ หรือรถลากถุงกอล์ฟ) ให้ความคุ้มครองการสูญหาย
หรือเสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์อันไม่คาดหมายได้

3.1  ในขณะที่ หรือสืบเนื่องจากการฝึกหัด การซ้อม หรือการเล่นกอล์ฟสาธารณะ
3.2  ในขณะที่เดินทางไป-กลับโดยตรงระหว่างที่พักของผู้เอาประกันภัยกับสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะดังกล่าว
4. โบนัสพิเศษ โฮล-อิน-วัน
4.1  การแข่งขันเป็นทางการมีหลักฐานลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้แข่งขัน ผู้จัดการสนาม และผู้จัดการแข่งขัน
4.2  การเล่นนอกเหนือจากการแข่งขัน มีหลักฐานลงลายมือชื่อรับรอง โดยผู้จัดการสนาม
การจ่ายเงินรางวัล โฮล-อิน-วัน จำกัดเพียงครั้งเดียวต่อปี

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง

1. ส่งคราม (ไม่ว่าจะมีการประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกรานหรือการกระทำของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฎิวัติ กบฎ
การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงลุกฮือต่อต้านรัฐบาล การจลาจล การนัดหนุดงาน

2.  ความเสียหายของอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟอันเนื่องมาจากการสึกหรอ หรือเสื่อมสภาพของอุปกรณ์นั้น

3.  การสูญเสียหรือเสียหายของลูกกอล์ฟในการฝึกหัดการซ้อมหรือการเล่นกอล์ฟ

ใบคำขอเอาประกันภัยสำหรับผู้เล่นกอล์ฟ

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow