INSURANCETHAI.NET
Mon 26/10/2020 13:30:37
Home » insurance of bank ประกันสุขภาพ(สินค้า) » ประกันเพราะห่วงใย คุ้มครองสุขภาพ – ธนาคาร SCB\"you

ประกันเพราะห่วงใย คุ้มครองสุขภาพ – ธนาคาร SCB

2019/02/18

download โบรชัวร์

รับอายุ 1 วัน – 60 ปี คุ้มครอง และชำระเบี้ยถึง อายุ 80

a. 1.1+1.3 รวมกันสูงสุดไม่เกิน 150 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
b. ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
c. ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 30 วัน ก่อนหรือหลังการเข้าพักรักษาพยาบาลในครั้งนั้น
d. บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ค่าชดเชยการนอนโรงพยาบาล เมื่อผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่มีการเคลมผลประโยชน์ใดๆ ในข้อ 1.1-1.8 โดยบริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ 1 ครั้ง ตามแผนความคุ้มครองต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง และจะจ่ายสูงสุดไม่เกิน 3 ครั้งต่อรอบปีกรมธรรม์ (รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

หมายเหตุ :

1.เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพเหมาจ่ายจะปรับเพิ่มขึ้นตามอายุ

2.บริษัทฯ อาจเรียกตรวจสุขภาพ และ/หรือขอเอกสารเพิ่มเติม และ/หรือเพิ่มเบี้ยประกันภัย และ/หรือสงวนสิทธิ์ในการรับประกันภัย หากพบว่าผู้เอาประกันภัยมีประวัติสุขภาพ หรือเจ็บป่วยมาก่อนทำประกันภัย

3.สงวนสิทธิ์การซื้อ 1 ท่าน ต่อ 1 กรมธรรม์
insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สอบถาม บริษัทประกัน เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ

💥เวอไนน์ไอคอร์ส สุดยอดคอร์สสร้างเว็บไซต์ สร้างฐานทัพหลักบนโลกออนไลน์ [Ad]
VIR9 icourse (เวอไนน์ไอคอร์ส สร้างเว็บไซต์ )up arrow