INSURANCETHAI.NET
Sat 22/06/2024 7:40:15
Home » ประกันสุขภาพ(สินค้า) เอ็ทน่า » เอ็ทน่า บียอนด์ เพอร์ซันนัลแคร์\"you

เอ็ทน่า บียอนด์ เพอร์ซันนัลแคร์

2018/03/15 2834👁️‍🗨️

แผนบียอนด์ เพอร์ซันนัลแคร์ เอ็ทน่า

• มอบความคุ้มครองในวงเงินสูงถึง 5,000,000 บาทต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งการรักษาต่อปี
• ความคุ้มครอง ค่าห้องสูงสุดคืนละ 12,000 บาท (ขึ้นอยู่กับแผนที่เลือก) ระหว่างการรักษาในโรงพยาบาล
• ความคุ้มครอง ค่ารักษาพยาบาลทั่วไปสูงสุด 200,000 บาท ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง (ขึ้นอยู่กับแผนที่เลือก)
• ความคุ้มครองสำหรับ การรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง (Major Medical) (ขึ้นอยู่กับแผนที่เลือก)
• ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุสูงถึง 100,000 บาท
• ความคุ้มครองทั้งการเจ็บป่วย และอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก (ยกเว้นประเทศสหรัฐอเมริกาจะให้ความคุ้มครองเฉพาะค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากอุบัติเหตุเท่านั้น)
• สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสำหรับความคุ้มครองผู้ป่วยนอก สูติกรรม และประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลเพิ่มเติมได้
• อุ่นใจกับเครือข่ายสถานพยาบาลกว่า 400 แห่งทั่วประเทศไทย
• ไม่ต้องซื้อพ่วงประกันชีวิต

**เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด

เงื่อนไขการรับประกันภัย
ประกันสุขภาพ
รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 15 วัน – 65 ปี
สำหรับลูกค้าที่ถือกรมธรรม์กับเอ็ทน่ามากกว่าหนึ่งกรมธรรม์ผลประโยชน์สูงสุดสำหรับการรักษาพยาบาลต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง จะไม่เกินวงเงิน 5,000,000 บาทโดยนับรวมทุกกรมธรรม์ที่มีผลบังคับอยู่กับบริษัท

กรณีการรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง จะจ่ายเงินค่าชดเชยเพิ่มเติมอีก 80% ของส่วนเกินของค่าใช้จ่ายข้างต้นในส่วนที่คุ้มครอง อันได้แก่ ค่าบริการทั่วไปสำหรับการรักษาพยาบาล ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัดและค่าแพทย์เยี่ยมไข้

ค่ารักษาพยาบาลของการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นภายใน 30 วันแรก นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับจะไม่ได้รับความคุ้มครอง

การตรวจวินิจฉัยเพื่อหาสาเหตุของการเจ็บป่วย เช่น PET Scan, MRI, CT Scans, Echocardiogram, Exercise Stress Test (EST) จะจ่ายให้ตามผลประโยชน์ของความคุ้มครองเพิ่มเติมในส่วนของผู้ป่วยนอกเท่านั้น ยกเว้นกรณีที่ได้รับการอนุมัติจากทางพยาบาลของเอ็ทน่าล่วงหน้าในการตรวจวินิจฉัยอาการของการเจ็บป่วย กรณีที่มีการอนุมัติล่วงหน้าจากทางเอ็ทน่า จะได้รับความคุ้มครองภายใต้ผลประโยชน์ผู้ป่วยในในหมวดของค่าบริการทั่วไปสำหรับการรักษาพยาบาล

หากผู้เอาประกันภัยสมัครและทำประกันก่อนอายุ 60 ปีบริบูรณ์ และมีการต่ออายุกรมธรรม์อย่างต่อเนื่อง จะได้รับสิทธิ์ในการต่ออายุกรมธรรม์ตลอดชีพ แต่หากผู้เอาประกันภัยสมัครและทำประกันหลังอายุ 60 ปีบริบูรณ์ จะได้รับสิทธิ์ในการต่ออายุกรมธรรม์จนถึงอายุ 70 ปี

ความคุ้มครองสูติกรรม ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองสำหรับการคลอดบุตรหลังจากกรมธรรม์มีผลบังคับมาแล้วติดต่อกันไม่น้อยกว่า 280 วัน และสำหรับการแท้งบุตรหลังจากกรมธรรม์มีผลบังคับมาแล้วติดต่อกันไม่น้อยกว่า 90 วัน

ประกันอุบัติเหตุ
กรณีที่ท่านมีกรมธรรม์กับเอ็ทน่ามากกว่าหนึ่งกรมธรรม์ ผลประโยชน์สูงสุดในส่วนของประกันอุบัติเหตุรวมกันทุกกรมธรรม์จะให้ความคุ้มครองไม่เกินวงเงิน 1,000,000 บาท

ความคุ้มครองเพิ่มเติมในส่วนของประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 900,000 บาท จะคุ้มครองสมาชิกที่อยู่ในชั้นอาชีพ 1 และ 2 เท่านั้น โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อตรวจสอบสิทธิ์และผลประโยชน์ต่างๆ


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow