INSURANCETHAI.NET
Thu 20/06/2024 16:06:38
Home » อัพเดทประกันภัย » Cash Before Cover\"you

Cash Before Cover

2014/09/19 3017👁️‍🗨️

Cash Before Cover

1 มกราคม 2552 เป็นต้นไป
สำนักงาน คปภ.กำหนดให้ บริษัทประกันภัย ทุกแห่ง นำหลัก Cash Before Cover มาใช้กับการประกันภัยรถยนต์ ทั้งการประกันภัยรถตาม พ.ร.บ. และ การประกันภัยรถภาคสมัครใจ

ซึ่งระบบ Cash Before Cover เป็นระบบที่กำหนดให้สัญญาประกันภัยมีผลโดยทันทีเมื่อ บริษัทประกันภัยได้รับ การชำระเบี้ยประกันภัย ทั้งนี้ การชำระเบี้ยประกันภัยแก่ ตัวแทนประกันภัย พนักงานและนายหน้าประกันภัยผู้ได้รับมอบอำนาจจากบริษัท จะถือว่าเป็นการชำระเบี้ยปรันภัยแก่บริษัทแล้วเช่นกัน หลักการ Cash Before Cover ผู้เอาประกันภัยต้องวางแผนในการทำประกันไว้ล่วงหน้า โดยต้องทำประกันภัยหรือต่ออายุการประกันภัยให้ตรงหรือก่อนวันเริ่มคุ้มครองและชำระเบี้ยประกันภัยทันทีที่ทำสัญญาประกันภัย ก็จะได้รับความคุ้มครองทันทีตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ตกลงไว้ และให้เก็บกรมธรรม์ประกันภัยหรือใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน กรณีการประกันภัยภาคสมัครใจบรษัทประกันภัยอาจไม่สามารถออกกรมธรรม์ประกันภัยได้ทันที ผู้เอาประกันภัยต้องเก็บใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน โดยบริษัทประกันภัยต้องจัดส่งกรมธรรม์ประกันภัยกายใน 15 วัน

คู่มือตีความกรมธรรม์ประกันรถยนต์หลัง คปภ.-วินาศภัยได้ข้อสรุปเป็นเอกฉันท์
ประเด็นร้อน! จ่ายเบี้ยก่อนคุ้มครองตามกฎ “แคช บีฟอร์ โคเวอร์” ตีความชัดเจน
แม้ลูกค้ายังไม่ชำระเบี้ยแต่ถ้าได้รับกรมธรรม์แล้ว บริษัทหมดสิทธิ์โต้แย้งปฏิเสธความคุ้มครองเพราะถือเสมือนลูกค้าจ่ายเบี้ยแล้ว ยกเว้นมีเอกสารที่มีลายเซ็นลูกค้ายืนยันกำหนดเวลาเริ่มคุ้มครองเมื่อลูกค้าจ่ายเบี้ยประกันมายันกันเท่านั้น

ค่าเสียหายส่วนแรกเฉี่ยวชน ไม่มีคู่กรณี
หากเคลมสด ผู้เอาประกันไม่ต้องจ่าย 1,000 บาท
ถ้าเคลมแห้งต้องจ่ายจุดละ 1,000 บาท เผยมีผลย้อนหลังกับกรมธรรม์รถยนต์ที่เริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 เป็นต้นมา

ภายหลังนางจันทรา บูรณฤกษ์ เลขาธิการคณะกรรมการ กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประ กันภัย (คปภ.) ถือฤกษ์ดีเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2552 ที่ผ่านมาเริ่มบังคับใช้กติกาใหม่ในการทำประกันภัยรถยนต์ที่เรียกว่า Cash Before Cover โดยกำหนดให้ผู้เอาประกันภัยรถยนต์ต้องชำระเบี้ยประกันภัยทันทีก่อนกรมธรรม์เริ่มคุ้มครอง ยกเว้น ลูกค้านิติบุคคลที่ขยายเวลาชำระเบี้ยให้ภายใน 15 วันนับแต่วันทำประกัน

ปรากฏว่า กติกาใหม่ดังกล่าวมีปัญหาค่อนข้างมากในทางปฏิบัติ เนื่อง จากความไม่เข้าใจของลูกค้าโดยเฉพาะลูกค้าเก่าที่ต้องต่ออายุใหม่ในปีนี้ซึ่งต้องปฏิบัติตามระเบียบใหม่คือต้องชำระเบี้ยประกันภัยทันทีกรมธรรม์จึงจะเริ่มคุ้มครอง จากเดิมที่เคยได้รับการผ่อนผันระยะเวลา ชำระเบี้ย (เครดิต เทอม) อย่างต่ำ 30 วันหรือมากกว่านั้นแต่ได้รับความคุ้มครอง ตามกรมธรรม์แล้ว แม้ตัวแทน นายหน้าจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงกติกาใหม่ที่ให้ชำระเบี้ยประกันภัยทันที แต่ลูกค้าไม่เชื่อกลัวตัวแทน นายหน้าแอบอ้างเอาเงินค่าเบี้ยไปใช้ก่อน รวมถึงข้อถกเถียงในช่วงเวลาคาบเกี่ยวหากลูกค้ายังไม่ได้ชำระเบี้ย ประกันภัยแต่เกิดเคลมขึ้นมาในระหว่างนั้นกรมธรรม์จะคุ้มครองหรือไม่

ในประเด็นข้างต้น นายพันธ์เทพ ชัยปริญญา ประธานชมรมสินไหมยานยนต์ สมาคมประกันวินาศภัย หนึ่งในคณะทำงานจัดทำคู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ที่มีนางคมคาย ธูสรานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรม การกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ (คปภ.) เป็นประธาน เปิดเผย “สยามธุรกิจ” ว่า ขณะนี้คณะทำงานได้ข้อสรุปคู่มือตี ความประกันรถยนต์ฉบับใหม่ที่จะออกมา รองรับ แคช บีฟอร์ โคเวอร์ซึ่งเป็นเงื่อน ไขใหม่ที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แล้ว โดยในคู่มือตีความได้เพิ่มเงื่อนไขเกี่ยวกับแคช บีฟอร์ โคเวอร์ไว้ชัดเจนว่าถ้าลูกค้าไม่ชำระเบี้ยประกันภัยกรมธรรม์จะไม่คุ้มครอง

ยิ่งกว่านั้น ยังได้เพิ่มเติมเงื่อนไขเกี่ยวกับความคุ้มครองตามกรมธรรม์เพื่อป้องกันข้อพิพาทที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากการตีความไม่ตรงกันระหว่างบริษัทและผู้เอาประกันภัยกล่าวคือแม้ผู้เอาประกันยังไม่ได้ชำระค่าเบี้ยประกันภัยถ้าบริษัทส่งมอบกรมธรรม์ถึงมือผู้เอาประกันภัยแล้วถือว่าบริษัทสละสิทธิ์ที่จะโต้แย้งผู้เอาประกันภัยให้ถือเสมือนว่าผู้เอาประกันภัยได้ชำระเบี้ยประกันภัยตามมาตรา 44 พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย พ.ศ.2551 แล้วเท่ากับกรมธรรม์เริ่มคุ้มครองแล้วเช่นกัน ยกเว้นบริษัทจะมีเอกสารเวลา ส่งมอบกรมธรรม์ให้ผู้เอาประกันเซ็นรับรองซึ่งจะมีการกำหนดระยะเวลาในการชำระเบี้ยประกันภัยไว้อย่างชัดเจนชำระเบี้ยประกันเมื่อไหร่กรมธรรม์จะเริ่มคุ้มครองเมื่อนั้น แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 15 วันนับแต่วันที่ส่งมอบกรมธรรม์ โดยเงื่อนไขนี้ครอบคลุมลูกค้ารายบุคคลด้วยโดยไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าหรือใหม่ใช้เงื่อนไขเดียวกันหมด

นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดเงื่อนไข เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การรับผิดชอบความเสียหายส่วนแรกของผู้ทำประกันภัย (ดีดัคเทเบิล)
1.เกิดความเสียหายจากการชนแต่ไม่สามารถระบุคู่กรณีได้วงเงิน 1,000 บาทลดลงจากเดิม 2,000 บาท
2.กรณีรถยนต์ได้รับความเสียหายที่ไม่เกิดจากการชนหรือคว่ำ อาทิ ถูกขีดข่วน ต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกด้วย 1,000 บาทต่อ 1 เหตุการณ์ จากเดิมไม่ต้องจ่าย 3. หากเกิดจากการเฉี่ยวชนไม่มีคู่กรณี อาทิ ชนต้นไม้ รั้วบ้าน สุนัข เป็นต้น หากมีการแจ้งเคลมทันที (เคลมสด) ผู้เอา ประกันไม่ต้องจ่าย 1,000 บาท แต่ถ้าเก็บไว้นานแล้วจะมาเคลม (เคลมแห้ง) ต้อง จ่ายค่าเสียหายส่วนแรกจุดละ 1,000 บาท

นายพันธ์เทพกล่าวว่า ขั้นตอนต่อจากนี้ทางคณะทำงานฯจะนำเสนอคู่มือตีความต่อเลขาธิการคปภ.เพื่อลงนามรับทราบหลังจากนั้นจะจัดพิมพ์คู่มือพร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้กับตัวแทนและประชาชนรับทราบต่อไป โดยเงื่อนไขดังกล่าวจะมีผลกับกรมธรรม์ประกันรถยนต์ทุกประเภททั้งลูกค้าเก่าและใหม่ที่เริ่มทำประกันภัยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 ที่ผ่านมา

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow