INSURANCETHAI.NET
Mon 17/06/2024 17:26:59
Home » ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง » ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง – ประกันภัยไทยวิวัฒน์\"you

ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง – ประกันภัยไทยวิวัฒน์

2011/02/28 1497👁️‍🗨️

ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง – ประกันภัยไทยวิวัฒน์
เป็นการประกันความเสียหายแก่เรือและทรัพย์สินหรือสินค้าที่อยู่ในระหว่างการขน ส่งทางทะเล และยังขยายของเขตความคุ้มครองไปถึงการขนส่งสินค้าทางอากาศและทางบก ซึ่งต่อเนื่องกับการขนส่งทางทะเลด้วย แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
1. การประกันภัยตัวเรือ
› การประกันภัยตัวเรือเพื่อการค้า
› การประกันตัวเรือสำราญ

2. การประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล
› การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Marine Cargo หรือ Oversea Transit) ทั้งทางอากาศ ทางเรือ ทางไปรษณีย์
› การขนส่งสินค้าภายในประเทศ (Inland Transit)

ภัยที่คุ้มครองและเงื่อนไขความคุ้มครอง
1. ภัยทางทะเล (Peril of the sea) เช่น ภัยจากพายุ, มรสุม, เรือจม, เรือชนกัน และเรือเกยตื้น
2. อัคคีภัย (Fire) ได้แก่ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากไฟไหม้ แต่ต้องไม่เกิดจากความประพฤติผิดของผู้เอาประกันภัยเอง หรือเกิดจากการลุกไหม้ขึ้นมาเองของสินค้าอันเนื่องมาจากธรรมชาติ
3. การทิ้งทะเล (Jettisons) หมายถึง การเอาของทิ้งทะเลเพื่อให้เรือเบาลง
4. โจรกรรม (Thieves) หมายถึง การโจรกรรมอย่างรุนแรงโดยการใช้กำลังเพื่อช่วงชิงทรัพย์
5. การกระทำโดยทุจริตของคนเรือ (Barratry) หมายถึง การกระทำโดยมิชอบของคนเรือโดยเจตนากลั่นแกล้งทุจริต ตั้งแต่นายเรือจนกระทั่งถึงลูกเรือในอันที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่ ทรัพย์สินและการกระทำนั้นต้องปราศจากการรู้เห็นเป็นใจ ของเจ้าของทรัพย์

การเลือกซื้อความคุ้มครอง
มี 3 แบบ โดยความคุ้มครองไม่เท่ากัน ดังนี้
1. F.P.A. (Free from Particular Average) ความคุ้มครองแคบสุด กล่าวคือ บริษัทฯ จะชดใช้ค่าสินไหมเฉพาะสินค้าเสียหายสิ้นเชิงเท่านั้น
2. W.A. (With Average) คุ้มครองทั้งความเสียหายสิ้นเชิงและเสียหายบางส่วน แต่เสียหายบางส่วน
ต้องไม่ต่ำกว่า 3 %
3. All Risks เป็นเงื่อนไขความคุ้มครองกว้างที่สุด ไม่จำกัดเปอร์เซ็นต์ความสูญเสีย

เงื่อนไขและขอบเขตความคุ้มครอง
ใน ประเทศไทย เงื่อนไขความคุ้มครองส่วนใหญ่ มักยึดตามเงื่อนไขความคุ้มครองที่ใช้กันในประเทศอังกฤษ ได้กำหนดขอบเขต ความเสี่ยงภัยที่คุ้มครองดังนี้
1. Institute Cargo Clauses (C)
คุ้ม ครองการสูญเสีย หรือ ความเสียหายของสินค้าในระหว่างการขนส่ง ที่เกิดจาก เช่น อัคคีภัย ภัยระเบิด เรือจม เรือเกยตื้น เรือล่ม เรือชนกัน เรือตะแคง รถพลิกคว่ำ รถชนกัน รถไฟตกราง ค่าเสียหายเฉลี่ยส่วนรวม (GENERAL AVERAGE) การสละสินค้าลงทะเลในขณะที่เรือประสบภัย (JETTISON) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการปกป้องหรือลดความเสียหายของสินค้า (SUE AND LABOR CHARGES) ค่าขนส่งสินค้าลงที่ท่าระหว่างทางซึ่งเรือใช้หลบภัย

2. Institute Cargo Clauses (B)
คุ้ม ครองเพิ่มเติมจาก CLAUSES (C) ครอบคลุมไปถึงเกิดจากสาเหตุของ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ฟ้าผ่า สินค้าที่ถูกคลื่นซัดตกทะเล สินค้าเสียหายสินเชิงทั้งหีบห่อ ที่เกิดขึ้นขณะขนขึ้นลงจากเรือ หรือระหว่างถ่ายลำสับเปลี่ยนเรือ สินค้าเปียกเนื่องจากน้ำทะเล หรือน้ำในแม่น้ำโดยคลื่นซัดเข้าสู่ระวางเรือหรือเข้าตู้คอนเทนเนอร์

3. Institute Cargo Clauses (A) หรือ ALL RISKS
คุ้ม ครองเพิ่มเติมจาก CLAUSES (C) และ (B) ครอบคลุมไปถึงเกิดจากสาเหตุของ สินค้าเปียกน้ำฝน การปล้นโดยโจรสลัด การถูกลักขโมย การเสียหายระหว่างการขนส่ง เช่น แตก หัก ฉีกขาด เปื้อน ภาชนะบุบสลาย ทำให้สินค้ารั่วไหล เกิดขึ้นระหว่างขนส่งและ อื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นการประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง (Marrine Insurance)

ภัยที่คุ้มครอง
Institute Cargo Clauses A คุ้มครองข้อ 1-16
Institute Cargo Clauses B คุ้มครองข้อ 1-11
Institute Cargo Clauses C คุ้มครองข้อ 1-7

การสูญเสียหรือความเสียหายของวัตถุที่เอาประกันภัยที่เกิดจาก
1. เพลิงไหม้หรือการระเบิด
2. เรือหรือยาน เกยตื้น เรือล่ม เรือชนกับวัตถุอื่นนอกเหนือจากน้ำ
3. รถพลิกคว่ำ ชนกัน รถไฟตกราง
4. การขนสินค้าลงระหว่างทางซึ่งเรือใช้หลบภัย
5. การเสียสละอันเป็นความเสียหายทั่วไป(General Average)
6. การโยนสินค้าทิ้งทะเลในขณะเรือประสบภัย
7. Sue & Lab our Charge
8. แผ่นดินไหว ภูเขาระเบิด หรือฟ้าผ่า
9. สินค้าที่ถูกคลื่นชัดตกทะเล
10. สินค้าสูญเสียโดยสิ้นเชิงทั้งหีบห่อ ที่เกิดขึ้นในขณะที่ขนขึ้นลงจากเรือ หรือระหว่างถ่ายลำสับเปลี่ยนเรือ
11. สินค้าเปียกน้ำเนื่องจากน้ำทะเล หรือน้ำในแม่น้ำเข้าสู้ระวางเรือ หรือ เข้าตู้คอนเทนเนอร์ หรือน้ำท่วมเข้าสถานที่เก็บสินค้า (ไม่รวมน้ำฝน)
12. เปียกน้ำฝน
13. การกระทำด้วยความมุ่งร้ายของบุคคลอื่น
14. การปล้นโดยโจรสลัด
15. ถูกลักขโมย
16. อุบัติเหตุอื่นๆที่ไม่เข้าข่าย 1 – 15 เช่น แตก หัน ฉีกขาด เปื้อนภาชนะบุบสลาย ทำให้สินค้ารั่วไหลเกิดขึ้นในระหว่างขนส่ง





สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ



คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ




up arrow