INSURANCETHAI.NET
Fri 14/06/2024 11:50:50
Home » การประกันภัย » การยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย (Cancellation)\"you

การยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย (Cancellation)

2019/10/07 1558👁️‍🗨️

การยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย (Cancellation)

ผู้เอาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ณ เวลาใดก็ได้ โดยบริษัทจะเก็บเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น  บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้เช่นกัน  โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือไม่น้อยกว่า ………… วัน แต่ต้องไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัยตามที่อยู่ซึ่งระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดยบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน

ไม่ว่าในกรณีใด ความรับผิดของบริษัทภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ และภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้รวมกันแล้วจะไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดในความเสียหายส่วนแรกตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรือในเอกสารแนบท้าย หรือในเอกสารสรุปรายการเอกสารแนบท้ายรวมทั้งจำนวนเงินจำกัดความรับผิดและความรับผิดส่วนแรก

ทั้งนี้ข้อตกลงภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ให้ใช้ข้อยกเว้น เงื่อนไขทั่วไปและข้อความอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้บังคับตามเดิม เว้นแต่ได้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมไว้ตามเอกสารแนบท้ายนี้

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow