INSURANCETHAI.NET
Sat 22/01/2022 12:33:30
Home » อัพเดทประกันภัย » การบริหารการเสี่ยงภัย ( Risk Management )\"you

การบริหารการเสี่ยงภัย ( Risk Management )

2016/01/23

การบริหารการเสี่ยงภัย หมายถึง กระบวนการวางแผนและประเมินผลความเสี่ยง โดยการเลือกภัยวิธีที่ดีสุด ในการจัดการความสูญเสีย และผลต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ขั้นตอนในการจัดการความเสี่ยงภัย
1. การวิเคราะห์ภัยที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
2. การหาวิธีการในการจัดการความเสี่ยงภัย
3. การคัดเลือกวิธีการที่ดีที่สุด
4. การปฏิบัติตามแผนหรือวิธีการที่ได้เลือกไว้
5. ตรวจสอบและปรับเปลี่ยนวิธีการให้เหมาะสมกับภัยที่เปลี่ยนแปลงไป

risk-management2

insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สินค้าประกันภัย โปรดสอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศno related articles to display.

up arrow