INSURANCETHAI.NET
Sat 04/12/2021 18:04:53
Home » ประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก สยามซิตี้ประกันภัย » ประกันภัยคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก สยามซิตี้ประกันภัย\"you

ประกันภัยคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก สยามซิตี้ประกันภัย

2010/09/16

ประกันภัย คุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก สยามซิตี้ประกันภัย
เป็นหลักประกันที่ชดใช้ความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดโดยอุบัติเหตุของคุณ ภายในสถานที่ที่ระบุไว้ในการทำประกันภัยจนเป็นเหตุให้เกิดการบาดเจ็บ , เสียชีวิต หรือทรัพย์สินเสียหาย

กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
หลักประกันเพื่อความมั่นใจ ในการดำเนินชีวิต, การดำเนินธุรกิจประจำวัน จากสภาพความเป็นอยู่เร่งรีบอาจส่งผลให้เกิดความผิดพลาด จนเป็นเหตุทำให้เกิดการละเมิดโดยมิได้ตั้งใจ และอาจทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายซึ่งตามกฎหมายแล้ว ผู้เสียหายนั้นสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้กระทำละเมิดได้

ตัวอย่างการละเมิดในฐานะเจ้าของหรือผู้เช่า ที่อยู่อาศัย
กรณีลืมปิดแก๊ส, ลืมปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นเหตุทำให้เกิดไฟไหม้ ลุกลามไปถึงข้างบ้าน จนเกิดความเสียหายทั้งของตัวเอง และผู้อื่น เป็นเหตุให้ต้องชดใช้ค่าเสียหายทั้งของตัวเอง และผู้อื่น เป็นเหตุให้ต้องชดใช้ค่าเสียหายจากไฟไหม้ดังกล่าว หรือกรณีสัตว์เลี้ยงหลุดไปกัดบุคคอื่นทำให้เกิดความเสียหายขึ้น

ตัวอย่างการละเมิดในฐานะผู้ประกอบการ
กรณี ผู้ประกอบธุรกิจร้านเสริมสวย เกิดเหตุพนักงานในความดูแลของร้าน เกิดความสะเพร่าในการให้บริการ ทำให้เกิดการบาดเจ็บโดยบังเอิญแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ หรือกรณีร้านค้าประกอบธุรกิจขายอาหาร พนักงานเสริฟทำอาหารหกใส่ลูกค้า รวมถึงกรณีเกิดอัคคีภัยแล้วลุกลามทำให้เกิดความเสียหายไปถึงข้างบ้าน

ความคุ้มครอง
ความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดโดยอุบัติเหตุของผู้เอาประกัน ภายในบริเวณที่ที่ระบุในการทำประกันภัย จนเหตุทำให้เกิดความเสียหาย 2 กรณี
ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
ทรัพย์สินเสียหาย

ข้อยกเว้นสำคัญ

ความเสียหายที่เกิดจากการประกอบอาชีพพิเศษ เช่น แพทย์ ทนายความ วิศวกรออกแบบ ผู้รับเหมา
ความเสียหายที่เกิดจากการใช้รถยนต์ รวมถึงการควบคุมเครื่องจักรกลต่าง ๆ ที่อยู่ในความดูแลของผู้เอาประกัน
ความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ เช่นแผ่นดินทรุดการสั่นสะเทือนที่ทำให้สิ่งค้ำจุนเกิดการเคลื่อนย้ายหรือ อ่อนกำลัง
ความเสียหายที่เกิดจากสัญญา หรือคำแนะนำทางเทคนิควิชาชีพ การรักษาพยาบาล
ความเสียหายที่เกิดจากค่าปรับทางแพ่ง อาญาหรือโดยสัญญา
ความเสียหายที่เกิดจากคำสั่งจากหน่วยงานของรัฐองค์กรท้องถิ่น
ความเสียหายที่เกิดจากภัยสงคราม จลาจล และการก่อการร้าย กบฏ อาวุธนิวเคลียร์ สารกัมตรังสี

หมายเหตุ
เบี้ยประกันภัยข้างต้นรวมภาษีอากรแล้ว
เอกสารนี้ไม่ใช่สัญญาประกันภัย รายละเอียดเฉพาะจะระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
สถานประกอบการรายย่อย หมายถึงสถานประกอบธุรกิจที่ไม่ใช่อุตสาหกรรม

insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สินค้าประกันภัย โปรดสอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ


up arrow