INSURANCETHAI.NET
Fri 14/06/2024 11:53:43
Home » ประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประกันภัยไทยวิวัฒน์ » ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก – ประกันภัยไทยวิวัฒน์\"you

ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก – ประกันภัยไทยวิวัฒน์

2011/03/01 1099👁️‍🗨️

ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก – ประกันภัยไทยวิวัฒน์

การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกหรือต่อสาธารณชน มีลักษณะความคุ้มครองแตกต่างจากการประกันภัยประเภทอื่น กล่าวคือ การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อบุคคลภายนอก ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็นการบาดเจ็บทางร่างกาย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดตามกฎหมาย ต่อความเสียหายนั้นๆ สามารถเลือกซื้อ ตามความเหมาะสมของธุรกิจได้ ดังนี้
1. ความรับผิดซึ่งเกิดขึ้นภายในสถานที่ประกอบการหรือเกิดขึ้นจากการใช้สถานที่ประกอบการ
2. ความรับผิดอันเกิดจากผู้เอาประกันภัย หรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยออกไปปฏิบัติภายนอก สถานที่ประกอบการ
3. ความรับผิดอันเกิดจากธุรกิจที่มีลักษณะพิเศษ

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง
1. จำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิด ตามกฏหมาย ที่จะชดใช้ค่าเสียหาย สำหรับ
› การเสียชีวิต หรือความบาดเจ็บต่อร่างกาย หรือความเจ็บป่วย ของบุคคลใดๆ ยกเว้น บุคคลในครอบครัว หรือบุคคลที่อยู่ด้วยกัน กับผู้เอาประกันภัย ลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย ขณะปฏิบัติงาน
› ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน ของบุคคลใดๆ ที่ไม่ใช่ ทรัพย์สินของ ผู้เอาประกันภัย หรือทรัพย์สินของลูกจ้างขณะกำลังปฏิบัติงาน

2. จำนวนเงินที่กี่ยวข้องกับ การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน สำหรับ
› ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมในการเรียกร้องสินไหมทดแทน ซึ่งต้องชดใช้ ให้กับผู้เรียกร้อง
› ค่า ใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ซึ่งผู้เอาประกันภัย ได้จ่ายไป ด้วยความ ยินยอม เป็นลายลักษณ์อักษร จากบริษัทในกรณีที่ ผู้เอาประกัน เสียชีวิต บริษัทจะชดใช้ ค่าสินไหมทดแทน ในนามของผู้แทน โดยชอบด้วยกฏหมาย ของผู้เอาประกัน ภายใต้เงื่อนไข ความคุ้มครอง และเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow