INSURANCETHAI.NET
Thu 20/06/2024 22:11:28
Home » ประกันภัย(ประกันวินาศภัย) ประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ » การประกันวิชาชีพแพทย์\"you

การประกันวิชาชีพแพทย์

2012/02/27 4900👁️‍🗨️

การประกันวิชาชีพแพทย์
การประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ (Professional Liability Insurance หรือ Professional Indemnity Insurance)
คือ การให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของผู้ประกอบวิชาชีพโดยบุคคลที่ 3 คือบริษัทประกันภัย หรือรับประกันวิชาชีพอันเป็นผลมาจากการปฏิบัติหน้าที่ในวิชาชีพของตนโดยประมาทเลินเล่อ บกพร่อง หรือละเมิดต่อบุคคลภายนอก เช่น แพทย์ตรวจรักษาผู้ป่วยจนเกิดผลกระทบหรือเกิดความเสียหายต่อชีวิตร่างกาย อนามัย โดยบริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีในศาลให้แก่ผู้เอาประกันภัย นอกจากแพทย์แล้วผู้ประกอบวิชาชีพต่าง ๆ เช่น วิศวกร สถาปนิก ผู้ตรวจสอบบัญชี ฯลฯ ก็เป็นผู้ที่จะต้องเผชิญกับความเสี่ยงในการที่จะทำงานผิดพลาด บกพร่อง หรือประมาทเลินเล่อ จนทำให้บุคคลภายนอกได้รับความเสียหายต่อทรัพย์สิน เสียหายทางการเงิน ความบาดเจ็บทางร่างกาย หรือจนกระทั่งถึงขั้นเสียชีวิต เช่น แพทย์ผ่าตัดผิดพลาดทำให้คนไข้เสียชีวิต ในต่างประเทศแล้วเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีขายอยู่ทั่วไปครับ โดยเฉพาะผู้ที่ประกอบอาชีพเฉพาะทาง เช่น แพทย์ วิศวกร ทนายความ ฯลฯ ซึ่งบริษัทประกันภัยต่างชาติส่วนใหญ่จะมีความชำนาญเกี่ยวกับความคุ้มครอง พิกัดอัตราเบี้ยประกัน ช่องทางการสมัคร ฯลฯ มากกว่าบริษัท ประกันภัยไทย ๆ บริษัทที่ได้มาตั้งสาขาหรือเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทประกันในประเทศไทย เช่น AIG, AXA, AVIVA, ALLIANZ ฯลฯ ซึ่งบริษัทมีรายละเอียดความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับการประกันวิชาชีพดี อย่างไรก็ตามก็มีบริษัทรับประกันวิชาชีพที่เป็นของไทยอยู่เช่นเดียวกันอย่างน้อย 2 บริษัทที่มีลูกค้าพอสมควร ได้แก่ บริษัทอาคเนย์ประกันภัย และกรุงเทพประกันภัย ส่วนใหญ่มีหลักเกณฑ์ใกล้เคียงกัน โดยนำตัวอย่างประสบการณ์จากต่างประเทศมาปรับปรุงใช้แต่ไม่เหมือนทีเดียวนัก โดยเฉพาะค่าเบี้ยประกันยังมีอัตราต่ำอยู่
แผนการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากวิชาชีพแพทย์
– อาณาเขตที่ผู้เอาประกันภัยประกอบวิชาชีพอยู่
– ครอบคลุมอาณาเขตของศาลและกฎหมายที่ใช้บังคับผู้เอาประกันภัย
– ขยายออกไปนอกประเทศที่ประกอบวิชาชีพแพทย์
เงื่อนไขความคุ้มครอง
– คุ้มครองการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอก ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาประกันภัย (Claims Made Basis)
– คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายในการให้บริการทางวิชาชีพแพทย์
– คุ้มครองถึงค่าใช่จ่ายในการต่อสู้คดี
– คุ้มครองการรักษาย้อนหลังกรณีต่ออายุเท่านั้น (Retroactive Cover)
แผนความคุ้มครองและเบี้ยประกันภัยจำนวนเงินจำกัดความรับผิด
ประเภทสาขาวิชาชีพ 1 ล้านบาทต่อเหตุการณ์ และไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อเหตุการณ์ และไม่เกิน 2 ล้านบาท ตลอดระยะเวลาเอาประกัน 4 ล้านบาท ตลอดระยะเวลาเอาประกัน
ความรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรก 10,000 บาท 20,000 บาท
ประเภทที่ 1 ทันตแพทย์ 8,900 13,900
ประเภทที่ 2 จักษุแพทย์ โสต คอ นาสิกแพทย์ จิตแพทย์ พยาธิแพทย์ แพทย์เวชปฏิบัติ 9,900 14,900 รังสีแพทย์ อายุรแพทย์ กุมารแพทย์
ประเภทที่ 3 สูตินรีแพทย์ วิสัญญีแพทย์ ศัลยแพทย์ (ยกเว้นศัลยกรรมตกแต่งความงาม) 12,900 17,900
เบี้ยประกันพิเศษสำหรับผู้ทำประกันที่แนะนำมาทำพร้อมกัน 3 ท่านขึ้นไป
ประเภทสาขาวิชาชีพ จำนวนเงินจำกัดความรับผิด 1 ล้านบาทต่อเหตุการณ์ และไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อเหตุการณ์ และไม่เกิน 2 ล้านบาท ตลอดระยะเวลาเอาประกัน 4 ล้านบาท ตลอดระยะเวลาเอาประกัน
ความรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรก 10,000 บาท 20,000 บาท
ประเภทที่ 1 ทันตแพทย์ 8,000 12,900
ประเภทที่ 2 จักษุแพทย์ โสต คอ นาสิกแพทย์ จิตแพทย์ พยาธิแพทย์ แพทย์เวชปฏิบัติ 9,000 13,900 รังสีแพทย์ อายุรแพทย์ กุมารแพทย์
ประเภทที่ 3 สูตินรีแพทย์ วิสัญญีแพทย์ ศัลยแพทย์ 12,000 16,900 (ยกเว้นศัลยกรรมตกแต่งความงาม)
คุณสมบัติผู้เอาประกัน
– มีประสบการณ์ในการทำงาน 5 ปีขึ้นไป
– มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะที่ถูกต้องตามกฎหมายของแพทยสภา
– ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต
– ไม่เคยถูกฟ้องร้องเนื่องจากความผิดตามกฎหมายอันเกิดจากวิชาชีพแพทย์ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ข้อยกเว้นกรมธรรม์นี้ไม่คุ้มครอง คือ
ก. การเรียกร้องใด ๆ ซึ่งเกิดจากความไม่ซื่อสัตย์ การฉ้อฉล การกระทำอาชญากรรม หรือการจงใจในการกระทำผิดกฎหมายของผู้เอาประกันภัย
ข. ความสูญเสียหรือเสียหายต่อเอกสารต่าง ๆ
ค. ความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการให้บริการทางการแพทย์อันเกี่ยวเนื่องกับ Cosmetic Plastic Surgery, Hair Transplants, Punch Grafts and Flap Rotations อย่างไรก็ตาม ข้อยกเว้นนี้ไม่ใช้บังคับสำหรับการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตของคนไข้ซึ่งได้รับการบริการดังกล่าว
ง. การให้บริการทางการแพทย์ขณะผู้เอาประกันภัยอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา ยาเสพติดร้ายแรง
– ความรับผิดอันเกิดจากสัญญาหรือข้อตกลง หรือข้อตกลงใด ๆ ซึ่งผู้เอาประกันภัยได้ให้ไว้กับคนไข้ ข้อยกเว้นนี้จะไม่นำมาบังคับใช้กรณีที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมายเมื่อไม่มีสัญญาหรือข้อตกลงดังกล่าว
– ความรับผิดใด ๆ อันเกิดจากการให้บริการทางการแพทย์ที่อยู่นอกเหนือจากอาณาเขตประเทศไทย
– ความรับผิดใด ๆ ซึ่งเกิดจากกระบวนการยุติธรรมที่ไม่ใช่ศาลไทย
– ความรับผิดใด ๆ ก่อนวัน Retroactive Date ที่ระบุในตารางกรมธรรม์
– ค่าปรับทางแพ่ง ทางอาญา
– ความรับผิดใด ๆ อันเกิดจากผลิตภัณฑ์ที่ผู้เอาประกันภัยผลิต จำหน่าย จ่าย แจก
– ความรับผิดใด ๆ อันเกิดจาก HTLV III, LAV, AIDS
– ความรับผิดใด ๆ อันเกิดจากการให้ยาลดน้ำหนัก หรือการทำ Silicone Implants
– ความรับผิดใด ๆ อันเกิดจากการทดลองทางคลินิก (Clinical Trails)

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow