INSURANCETHAI.NET
Mon 20/05/2024 13:43:24
Home » ประวัติบริษัทประกันวินาศภัย มิตรแท้ประกันภัย » มิตรแท้ประกันภัย\"you

มิตรแท้ประกันภัย

2013/09/28 2625👁️‍🗨️

HomeMittare Contact Center 24 Hours
https://www.facebook.com/Mittare

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2490 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้ 2 ปี บริษัทประกันภัยโดยคนไทยกลุ่มแรกในประเทศไทย ได้เปิดดำเนินการ อย่างเป็นทางการภายใต้ชื่อ บริษัท ไทยประสิทธิประกันภัยและคลังสินค้า จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท สำนักงานตั้งอยู่บน ถนนทรงวาด อำเภอสัมพันธวงศ์ จังหวัดพระนคร

ระยะแรกบริษัทฯ เปิดรับประกันอัคคีภัยและประกันภัยทางทะเล    จนกระทั่งสามารถขยายกิจการให้เปิดรับประกันภัยแบบครบวงจรทั้งประกันชีวิตและประกันวินาศภัย ได้แก่ ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด เช่น ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ประกันภัยโจรกรรม เป็นต้น

     ปี 2494 ย้ายที่ตั้งสำนักงานไปที่อาคารเลขที่ 147 ถนนเสือป่า อำเภอป้อมปราบศัตรูพ่าย และเพิ่มขีดความสามารถในการรับประกันภัยให้กับลูกค้ารายใหญ่ได้มากยิ่งขึ้น โดยติดต่อกับบริษัทประกันภัยต่างประเทศ อาทิ สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมนี อังกฤษ อิตาลี นอร์เวย์และฟิลิปปินส์ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการรับประกันภัยไปยังประเทศต่างๆ


ปี 2510 ยกเลิกกิจการคลังสินค้าเพื่อเน้นการดำเนินธุรกิจด้านการรับประกันภัยและ ประกันชีวิตอย่างชัดเจน โดยเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น บริษัท ไทยประสิทธิประกันภัย จำกัด เป็นบริษัทธุรกิจแห่งแรกที่สามารถนำภาษาไทยมาใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ได้สำเร็จ

ปี 2513 ย้ายที่ทำการสำนักงานใหญ่มาที่อาคาร 10 ชั้น เลขที่ 295 ถนนสี่พระยา อำเภอบางรัก จังหวัดพระนคร ซึ่งเป็นอาคารที่ทันสมัยมากในยุคนั้นและเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อเสริมฐานะทางการเงินให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้นเป็น 20 ล้านบาท

ปี 2521 ภายใต้การบริหารงานของนายสุระ จันทร์ศรีชวาลา ประธานกรรมการบริษัท ธุรกิจมีการพัฒนาและเติบโตอย่างรวดเร็วสามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนขึ้นเป็น 50 ล้านบาท

ปี 2524 บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากกระทรวงพาณิชย์ให้เปิดสาขาที่ประเทศฮ่องกง ซึ่งเป็นบริษัทประกันภัยของคนไทยแห่งแรกและแห่งเดียวที่สามารถขยายกิจการเปิดสาขาในต่างประเทศได้สำเร็จและกิจการมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งมีสาขา กระจายทั่วประเทศถึง 119 สาขา ซึ่งนับได้ว่ามากที่สุดในธุรกิจประกันภัย

ปี 2535 ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัย กำหนดให้บริษัทประกันต้องแยกกิจการประกันชีวิตและประวินาศภัยภายในกำหนด เดือนเมษายน 2543 ต่อมาในวันที่ 16 ธันวาคม 2542 จึงได้แยก กิจการประกันชีวิตและประกันวินาศภัยตามกฎหมายโดยใช้ชื่อ บริษัท ไทยประสิทธิประกันชีวิต จำกัด และ บริษัท ไทยประสิทธิประกันภัย จำกัด

วันที่ 29 กันยายน 2543 ได้เปลี่ยนชื่อใหม่จาก บริษัท ไทยประสิทธิประกันภัย จำกัด เป็น บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด

วันที่ 1 สิงหาคม 2555 ได้แปรสภาพจาก บริษัทจำกัด เป็น บริษัทจำกัดมหาชน ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย จึงได้ชื่อใหม่เป็น บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ Mittare Insurance Public Company Limited โดยการบริหารงานในฐานะบริษัทมหาชนจะต้องแสดงผลการประกอบกิจการอย่างเปิดเผย และโปร่งใสมากยิ่งกว่าบริษัทจำกัดทั่วๆ ไป รวมถึงระบบและหลักเกณฑ์การตรวจสอบจะมีความละเอียดมากขึ้นในทุกขั้นตอน อันจะส่งผลดีให้ลูกค้า ตัวแทน พนักงานและผู้ถือหุ้นเกิดความมั่นใจในความมั่นคงของบริษัทมากยิ่งขึ้น

นับเนื่องจากวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2490 จนถึงปัจจุบันกว่า 65 ปีที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจรับประกันภัยมาด้วยความมั่นคงและประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ วางไว้มาโดยตลอด ปัจจุบันบริษัทฯ
มีทุนจดทะเบียนชำระเต็มสูงถึง 1,468,425,000 บาท บริษัทฯ ไม่เคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนาการให้บริการทั้งระบบเทคโนโลยีและระบบปฏิบัติงาน ของตัวแทนและพนักงานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหนือความคาด หมาย

ความสำเร็จของมิตรแท้ประกันภัยในวันนี้ เกิดจากความไว้วางใจของลูกค้าทุกคนที่มั่นใจเลือกเราให้เป็น เพื่อนแท้ที่คอยอยู่เคียงข้างเพื่อสร้างความอุ่นใจในทรัพย์สินอันมีค่าตลอด เวลา นับเป็นกำลังใจและแรงสนับสนุนอันมีคุณค่าอย่างยิ่งที่ทำให้เรามีความมุ่ง มั่นพัฒนาการบริการอย่างดีเลิศและกรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองที่ครอบคลุม อย่างคุ้มค่าเพื่อตอบแทนผู้มีอุปการคุณของเราทุกคน มิตรแท้ประกันภัยมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าและพร้อมที่จะเป็นเพื่อนแท้ เคียงข้างคนไทยด้วยงานบริการที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ…ด้วยความเป็นมิตรแท้ตลอด ไป
https://www.mittare.com/sites/default/files/header_board.png


ประธานกรรมการ คุณสุระ จันทร์ศรีชวาลา
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ คุณสุขเทพ จันทร์ศรีชวาลา
กรรมการ คุณสุธรรม จันทร์ศรีชวาลา คุณอรัญ ศรีว่องไทย คุณสุนทร บุญสาย คุณประชา ภูมิศิริกุล

https://www.mittare.com/sites/default/files/header_management.png

ประธานกรรมการบริหาร คุณสุขเทพ จันทร์ศรีชวาลา
กรรมการบริหาร  รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส คุณอมรทิพย์ จันทร์ศรีชวาลา คุณอรัญ ศรีว่องไทย คุณรังสรรค์ จูงวัฒนา

https://www.mittare.com/sites/default/files/header_claimprocess.png

วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุรถยนต์
1. โทรแจ้งบริษัทฯทันที
2. รายละเอียดที่ต้องแจ้ง
– ทะเบียนรถ                  – หมายเลขกรมธรรม์
– ชื่อผู้ขับขี่                   – หมายเลขโทรศัพท์ผู้ขับขี่
– วันเวลาที่เกิดเหตุ             – สถานที่เกิดเหตุ หรือบริเวณที่เห็นได้ง่าย
– ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ        – ทะเบียนรถ จังหวัด ยี่ห้อ สีรถ คู่กรณี
3. หลังจากโทรแจ้งแล้ว ให้รอ ณ ที่เกิดเหตุ โดยปฏิบัติตามคำแนะนำเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ
4. ไม่ควรเคลื่อนย้ายรถ เว้นแต่
– มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาดำเนินการ          – รู้ผิดถูกแน่นอน และมีหลักฐาน เช่น บันทึกยอมรับผิด
5. หากมีการเคลื่อนย้ายรถ ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ
6. ไม่ตกลงยินยอม หรือสัญญาว่าจะชดใช้ใด ๆ ก่อนได้รับความเห็นชอบจากบริษัท ฯ
7. กรณีการจัดซ่อมรถประกันต้องทำการตกลงราคา ค่าซ่อมกับบริษัท ฯ ก่อน หรือเข้าซ่อม
อู่ในสัญญาของบริษัท ฯ
8. หากมีข้อสงสัยควรติดต่อบริษัท ฯ เพื่อความถูกต้อง และปฏิบัติตามคำแนะนำของบริษัท ฯ
กรณีเป็นฝายผิด
1. กรุณาอย่าหลบหนี เพราะท่านอาจไม่ใช่ผู้กระทำผิด การหลบหนีอาจเป็นเหตุให้ต้องโทษในคดีอาญาเพิ่มขึ้น
2. ควรแยกรถเพื่อไม่ให้กีดขวางทางจราจร
กรณีเป็นฝ่ายถูก
1. หากรถคู่กรณีมีประกันภัย ให้คู่กรณีแจ้งบริษัทประกันภัยของตนเองด้วย
2. ถ้าคู่กรณีไม่ยอมรับผิด ให้จดยี่ห้อ รุ่น สี หมายเลขทะเบียน และหมวดจังหวัดไว้
3. ไม่ควรแยกรถจนกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจมาดำเนินการ หรือคู่กรณียอมรับผิดโดยให้เอกสารหลักฐาน
เช่น บันทึกยอมรับผิด
4. ถ้าคู่กรณีหลบหนี ให้ไปดำเนินการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนและลงบันทึกประจำวัน โดยให้
พนักงานสอบสวนรับเป็นคดี ไม่แจ้งเป็นหลักฐาน โดยต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรถคู่กรณีให้ได้มากที่สุด
5. กรณีมีทรัพย์สินในรถของท่านเสียหาย ต้องแจ้งความลงบันทึกประจำวัน เพราะท่านต้องเรียกร้องเองโดยตรง
การใช้เอกสารแบบฟอร์มชนแล้วแยกแลกใบเคลม ( Knock for Knock)
เพื่อความสะดวก และรวดเร็ว โดยที่ท่านไม่จำเป็นต้องรอพนักงานบริษัท ฯ สามารถใช้เอกสารชนแล้วแยกแลกใบเคลม (Knock for Knock)โดยมีข้อปฏิบัติดังนี้
1. หากรถคู่กรณีเป็นรถสี่ล้อที่ทำประกันภัย ประเภท 1 ที่มีเอกสาร Knock for Knock ไม่ว่าจะเป็นบริษัทฯ ใดก็ตาม โดย
– เป็นรถสี่ล้อที่มีน้ำหนักรถรวมบรรทุกไม่เกิน 3 ตัน หรือ
– รถที่จดทะเบียนที่นั่งไม่เกิน 15 ที่นั่ง
ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผิดหรือฝ่ายถูกให้ออกเอกสาร “KNOCK FOR KNOCK” ให้คู่กรณีได้เลย โดยปฏิบัติดังต่อไปนี้
1.1 กรอกข้อความรายละเอียดต่าง ๆ ลงในเอกสาร “KNOCK FOR KNOCK” ให้ครบถ้วน
1.2 ให้ผู้ขับขี่ทั้งสองฝ่าย ลงลายมือชื่อในเอกสาร แล้วแลกเปลี่ยนกับเอกสารของคู่กรณี
1.3 แยกย้ายจากที่เกิดเหตุได้ทันที
1.4 นำเอกสารที่ได้จากคู่กรณี มาติดต่อบริษัทฯ เพื่อดำเนินการแจ้งเหตุและจัดซ่อมต่อไปกรณีตกลงกันไม่ได้ว่า ใครเป็นฝ่ายผิดใครเป็นฝ่ายถูกให้ดำเนินการดังนี้
– ติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อทำเครื่องหมาย ณ ที่เกิดเหตุ แล้วเคลื่อนรถออกจากที่เกิดเหตุ
– แจ้งบริษัทฯ โดยทันที
2. หากรถคู่กรณีไม่มีประกัน หรือมีประกันภัยประเภทอื่น ที่มิใช่ประเภท 1 ให้ออกเอกสาร “ใบยินยอมรับผิด” ให้คู่กรณีโดยมีวิธีปฏิบัติดังนี้หากท่านเป็นฝ่ายผิด
– ให้ท่านกรอกรายละเอียดลงในใบยินยอมรับผิดและลงชื่อท่าน
– กรอกรายละเอียดของคู่กรณี , รายละเอียดความเสียหาย และให้คู่กรณีลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน
– ฉีกตัวจริงให้คู่กรณี เพื่อมาติดต่อบริษัทฯ ต่อไปหากท่านเป็นฝ่ายถูก
– ให้คู่กรณีกรอกรายละเอียด หรือท่านกรอกเอง
– ลงชื่อทั้งคู่ไว้เป็นหลักฐาน ฉีกสำเนาให้คู่กรณี และเก็บตัวจริงไว้เพื่อติดต่อบริษัทฯ ต่อไป
– หากท่านมีข้อสงสัย โปรดติดต่อบริษัทฯ
3. กรณีรถหาย
– รีบแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันที
– รีบแจ้ง เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ใกล้ที่สุด หรือ 191 ในทันทีที่พบว่ารถหาย

อู่ซ่อมมิตรแท้ประกันภัย
ตรวจสอบความคุ้มครอง

ฝ่ายประกันวินาศภัย
โทรศัพท์   02 640 7777   โทรสาร 02 640 7799
ชื่อ-สกุลชื่อ (English)ตำแหน่ง / ดูแลทีมงานเบอร์ต่อ
สายตรง
คุณรุ่งทิพย์ ทองศักดิ์Rungthip    Thongsak
ผจก.อาวุโส
78120-2640-7812
สินไหมวินาศภัย และประกันภัยต่อ
แผนกรับประกันภัยอัคคีภัยและภัยทางทะเล
ชื่อ-สกุลชื่อ (English)ตำแหน่ง / ดูแลทีมงานเบอร์ต่อ
สายตรง
คุณจิรเดช      คารพานนท์Jeradet  Karapanon
ผจก.
78180-2640-7818
คุณธัญชนก  รุจินันทเวศThanchanok  Rujinanthavate
MT 2 , 3 , 4 , 5 , 9
6606
คุณวิภารัตน์ ตันติธนากรกุลViparat Tantithanakornkul
MT 1 , 7 , 8 , 10
6607
แผนกรับประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและเบ็ดเตล็ด
ชื่อ-สกุลชื่อ (English)ตำแหน่ง / ดูแลทีมงานเบอร์ต่อ
สายตรง
คุณดอกรัก     อ่อนคำขันธ์Dokrak  Onkhamkhan
ผช.ผจก.
6611
คุณปิยะนันท์   ตัณฑชนPiyanan Thontachon
MT  4 , 8 ,10
6608
คุณสุวิมล  ฤกษ์วิเชียรSuwimon  Rvekwichan
MT  4 , 8 ,10
6604
คุณคณัญทภร ราชาชาญKanantaporn Rachachan
MT  1 , 2 , 5 , 7
6605
คุณสุภาภรณ์ พงษ์ลี้รัตน์Supaporn Pongleerat
MT 3 , 9
6610
แผนกสินไหมประกันวินาศภัย และประกันภัยต่อ
ชื่อ-สกุลชื่อ (English)ตำแหน่ง / ดูแลทีมงานเบอร์ต่อ
สายตรง
คุณทิพย์สุคนธ์ ปุริสังคหTipsukon   Purisangkaha
ผช.ผจก.
6601
คุณประมุข       ขันติวงศ์Pramookh  Kantiwong
พนักงาน
6603

Mittare Address





สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ



คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ




up arrow