INSURANCETHAI.NET
Thu 25/07/2024 7:23:10
Home » ประกันภัยกระจก มิตรแท้ประกันภัย » ประกันภัยกระจก – มิตแท้ประกันภัย\"you

ประกันภัยกระจก – มิตแท้ประกันภัย

2013/09/29 1944👁️‍🗨️

Plate Glass Insurance

กรมธรรม์ประกันภัย คุ้มครองความเสียหายต่อกระจกที่แตกเสียหายอันเกิดจากภัยหรืออุบัติเหตุทุก ชนิดนอกจากภัยหรืออุบัติเหตุที่ระบุไว้ในข้อยกเว้นกรมธรรม์ประกันภัย

ภัยหรืออุบัติเหตุที่กรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครองเช่นการแตกร้าวโดย อุบัติเหตุจากความประมาทเลินเล่อ การเฉี่ยวชนจากยานพาหนะทุกประเภท เจตนากลั่นแล้งโดยบุคคลภายนอก การแตกร้าวอันเกิดจากการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์

การประกันภัยสำหรับกระรจก
กระจกมีหลายประเภท และหลายรูปแบบ เช่น กระจกสำหรับอาคารสูง สามารถสะท้อนความร้อน และทนต่อการแตกหัก หรือกระจกมีสีสันภายในตัว หรือกระจกหลอมรูปแบบพิเศษ หรือกระจกกั้นห้องที่มีการตกแต่ง หรือเขียนตัวอักษร เมื่อกระจกแตกย่อมทำให้สิ่งตกแต่งนั้นเสียหายไปด้วย บางครั้งค่าใช้จ่ายในการตกแต่งอาจจะมีราคาสูงกว่าแผ่นกระจำความเสียหาย ของกระจกมี 3 ลักษณะ

  • แตกร้าว
  • สึกกร่อน รอยขูดขีด รอยถลอก
  • เสียหายทางเคมี

ทุนประกัน

ต้องระบุราคากระจก ราคาโครงหรือกรอบ ราคาสิ่งตบแต่ง หรือตัวอักษรบนกระจก และค่าแรงติดตั้ง และต้องระบุประเภทของกระจก มิฉะนั้น บริษัทจะสันนิฐานว่ากระจกที่เอาประกันภัยนั้น เป็นกระจำแผ่นเรียบขัดมันปกติ

การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
บริษัทจะชดใช้ตามมูลค่าของกระจกที่เสียหายรวมค่าซ่อม หรือเปลี่ยนโครงหรือกรอบ ค่าตบแต่งสิ่งประดิษฐ์ หรือตัวอักษรบนกระจก และค่าติดตั้งใหม่ แต่ไม่รวมอุปกรณ์อื่นๆ เช่น รางบานเสื่อม โช๊ค มือจับ บานพับในกรณีจำเป็นต้องใช้วัสดุอื่นปิดชั่วคราว เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดต่อทรัพย์สินที่อยู่ภายในอาคารหรือ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตระหว่างรอการซ่อมแซม บริษัทจะชดใช้ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการนำสิ่งอื่นมาปิดชั่วคราวแต่รวมกันไม่ เกินทุนประกันภัยข้อยกเว้น– ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด น้ำท่วม ลมพายุ ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว หรือการผันแปรของธรรมชาติ
– การเสียรูปหรือเสียหาย นอกจากการร้าวที่ร้าวตลอดความหนาของกระจก
– การแตกหักซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่ง หรือในระหว่างติดตั้งถอดถอนดัดแปลง
– สงครามทุกรูปแบบ การนัดหยุดงาน การจลาจล ประชาชนก่อความวุ่นวาย เพื่อต่อต้านรัฐบาล การยึดโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ
– การแผ่รังสีการระเบิดจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์

ใบคำขอเอาประกันภัยสำหรับกระจก

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow