INSURANCETHAI.NET
Fri 21/01/2022 3:35:32
Home » กรุงเทพประกันชีวิต ประกันชีวิต(สินค้า) » ห่วงรัก ชำระเบี้ยครั้งเดียว 5ปี 10ปี 15ปี 20ปี กรุงเทพประกันชีวิต\"you

ห่วงรัก ชำระเบี้ยครั้งเดียว 5ปี 10ปี 15ปี 20ปี กรุงเทพประกันชีวิต

2010/09/21

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง
1. คุ้มครองชีวิตผู้เอาประกัน 100% ของทุนประกันชีวิตถึงอายุ 90 ปี
2. รับเงินคืน 100% ของทุนประกันชีวิตเมื่อผู้เอาประกันมีอายุครบ 90 ปี

ตัวอย่างอัตราเบี้ยประกันภัยรายปีแบบห่วงรัก ทุนประกัน 100,000 บาท อายุ 35 ปี
แบบประกัน ชาย หญิง
ห่วงรัก ชำระเบี้ยครั้งเดียว 30,900 23,500
ห่วงรัก ชำระเบี้ย 5 ปี 7,180 5,910
ห่วงรัก ชำระเบี้ย 10 ปี 3,710 3,040
ห่วงรัก ชำระเบี้ย 15 ปี 2,760 2,190
ห่วงรัก ชำระเบี้ย 20 ปี 2,136 1,790

หมายเหตุ
เงื่อนไขความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ของท่าน โปรดศึกษารายละเอียดในกรมธรรม์
กรณี ที่ผู้เอาประกันแถลงข้อความใด ๆ ในคำขอเอาประกันภัยไม่ตรงกับความเป็นจริง บริษัทฯ จะไม่คุ้มครองและมีสิทธิบอกล้างสัญญาได้ภายใน 2 ปีนับจากวันทำสัญญา
การนำส่งเบี้ยประกันเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกัน การที่ตัวแทนประกันชีวิตมาเก็บเบี้ยประกันเป็นเพียงการบริการเท่านั้น

insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สินค้าประกันภัย โปรดสอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ


up arrow