INSURANCETHAI.NET
Sat 22/06/2024 7:47:44
Home » ประกันภัยโจรกรรม » การประกันภัยโจรกรรม (Burglary Insurance)\"you

การประกันภัยโจรกรรม (Burglary Insurance)

2013/09/03 2038👁️‍🗨️

กรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรม
            โดยการเชื่อถือข้อแถลงในใบคำขอเอา ประกันภัยซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยนี้  และเพื่อเป็นการคิดเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยต้องชำระภายใต้ข้อ บังคับเงื่อนไขทั่วไป  ข้อตกลงคุ้มครอง  ข้อยกเว้นและเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้  บริษัทให้สัญญาต่อผู้เอาประกันภัยดังต่อไปนี้

burglary-insurance

การคุ้มครอง : ตามข้อตกลงคุ้มครอง / เอกสารแนบท้ายที่แนบติดไว้
เงื่อนไขทั่วไป
1 )   คำนิยาม  เพื่อใช้ในกรมธรรม์ประกันภัยหรือเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยนี้

 1. บริษัท ”  หมายความว่า  บริษัทที่ออกกรมธรรม์ประกันภัยนี้
 2. ผู้เอาประกันภัย ”  หมายความว่า บุคคลที่ระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
 3. ตาราง ”  หมายความว่า  ตารางแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้
 4. สถานที่เอาประกันภัย ”  หมายความว่า  อาคารที่ทำการ  หรืออาคารที่อยู่อาศัยดังระบุไว้ในตารางซึ่งเป็นที่ตั้ง หรือเก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัย  ทั้งนี้ไม่รวมถึงบริเวณส่วนนอกของอาคาร  เว้นแต่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
 5. การลักทรัพย์ ”  หมายความว่า การเอาทรัพย์สินของผู้อื่น  หรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริต
 6. การชิงทรัพย์ ”  หมายความว่า  การลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าในทันนั้น จะได้ใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อ.
 7. ให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์ หรือการพาทรัพย์นี้ไป หรือ
 8. ให้ยื่นให้ซึ่งทรัพย์นั้น  หรือ
 9. ยึดถือเอาทรัพย์นั้นไว้  หรือ
 10. ปกปิดการกระทำความผิดนั้น  หรือ
 11. ให้พ้นจากการจับกุม
 12. การปล้นทรัพย์ ”  หมายความว่า  การชิงทรัพย์ตามข้อ 1.6  โดยร่วมกันกระทำความผิดตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป

2)  การทำบัญชีสต๊อกสินค้า  ผู้เอาประกันภัย ต้องตัดทำบัญชีรายละเอียดของสต๊อกสินค้าเอาประกันภัย  และเก็บรักษาไว้เพื่อที่บริษัทจะสามารถตรวจสอบได้  ในกรณีที่เกิดความสูญเสีย  หรือความเสียหาย
3)  วิธีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  และการจำกัดความรับผิดของบริษัท
                บริษัทจะพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้

 1.   ซ่อมแซมตามความเสียหายที่แท้จริง  หรือ
 2.    จัดหาทรัพย์สินที่คล้ายคลึงกันมาทดแทน  หรือ

3.3     จ่ายเป็นเงินตามมูลค่าที่แท้จริง  ( ไม่รวมกำไร )  ของทรัพย์สินนั้น ขณะที่เกิดความสูญเสีย  หรือเสียหาย  ทั้งนี้ความรับผิดของบริษัท  ตลอดระยะเวลาประกันภัย  สำหรับความสูญเสีย  หรือความเสียหายของทรัพย์สิน  ที่เอาประกันภัย  และตัวอาคารที่เก็บทรัพย์สิน  รวมกัน  ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย  ที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
4)  หน้าที่ของผู้เอาประกันภัยในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

 1. แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยทันที  และจ้างความสูญเสีย  หรือความเสียหายดังกล่าวต่อบริษัท โดยไม่ชักช้า
 2. ส่งรายการความสูญเสีย  หรือความเสียหายโดยละเอียด  เป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่บริษัทภายใน  15  วัน  นับแต่ได้ทราบถึงความสูญเสีย  หรือความเสียหายนั้น  โดยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัยเอง  และต้องจัดส่งบรรดารายละเอียด  และเอกสารหลักฐานอันเกี่ยวกับความสูญเสีย  หรือความเสียหาย ตามที่บริษัทต้องการ  และต้องให้ความร่วมมือกับบริษัทตามความจำเป็น

 5)  การเฉลี่ยความเสียหาย  ถ้าขณะเกิดความสูญ เสีย  หรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย  และปรากฏว่าทรัพย์สินรายเดียวกัน  ได้มีการเอาประกันภัยอื่น  ซึ่งทำโดย หรือในนามของผู้เอาประกันภัย  บริษัทจะรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่เกินกว่าส่วนเฉลี่ยตามจำนวนเงินที่ บริษัทได้รับประกันภัย  ต่อจำนวนเงินซึ่งได้เอาประกันภัยไว้ทั้งสิ้น  และไม่เกินกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
6)  การประกันภัยทรัพย์สินต่ำกว่ามูลค่าเต็ม  ใน กรณีที่เกิดความสูญเสีย  หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับ นี้  และปรากฏว่าทรัพย์สินนั้น มีมูลค่าสูงกว่าจำนวนเงินที่ได้เอาประกันไว้  ให้ถือว่าผู้เอาประกันภัย  เป็นผู้รับประกันภัยเองในส่วนที่แตกต่างกัน  และในการคำนวณค่าสินไหมทดแทน ผู้เอาประกันภัยต้องรับภาระส่วนเฉลี่ยความสูญเสีย  หรือความเสียหายไปตามส่วนทุกๆ รายการ  และหากมีมากกว่าหนึ่งรายการ  ให้แยกพิจารณาเป็นแต่ละรายการ
7)  การโอนสิทธิตามกรมธรรม์ประกันภัย   สิทธิของ ผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้  จะโอนได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท  เว้นแต่การโอนโดยพินัยกรรม  หรือบทบัญญัติกฎหมายและได้แจ้งให้บริษัททราบแล้ว
8)  การรับช่วงสิทธิ  ผู้เอาประกันภัยจะไม่กระทำ การใดๆ อันเป็นการกระทบกระเทือนต่อการรับช่วงสิทธิของบริษัทต่อผู้กระทำผิด และต้องร่วมมือกับบริษัท  ในการที่บริษัทจะใช้สิทธิเรียกร้องจากบุคคลอื่น
9)  การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ  ในกรณี ที่มีข้อพิพาท  ข้อขัดแย้ง  หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้  ระหว่างผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัท  และหากผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์และเห็นควรยุติข้อพิพาทนั้นโดยวิธีการ อนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอม และให้ทำการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับของ คปภ.ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
10)  การแก้ไข  ข้อตกลงคุ้มครองและเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ ประกันภัยนี้  จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยบริษัทออกเอกสารแนบท้ายที่ได้ลงลายมือชื่อโดยบุคคล ผู้มีอำนาจและประทับตราของบริษัทไว้เป็นสำคัญ

11)  การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย 

 1. บริษัทจะบอกเดลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ด้วยการส่ง หนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  15  วัน  โดยทางไปรษณีย์  ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัยตามที่อยู่ครั้งสุดท้ายที่แจ้งให้บริษัททราบ  ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย  โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ฉบับนี้ได้ใช้บังคับมา แล้วออกตามอัตราเบี้ยประกันภัย
 2. ผู้เอาประกันภัย จะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้โดยแจ้งให้บริษัทราบเป็นหนังสือ  และมีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคือหลังจากหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลา ที่กรมธรรม์ฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามอัตราเบี้ยประกันภัย

12)  เงื่อนไขบังคับก่อน  บริษัทอาจไม่รับผิด ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้  เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาประกันภัย และเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย

https://www.lifesure.co.uk/cms/wp-content/uploads/2011/07/burglary.jpg
การลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยการงัดแงะ  ( จร.1 )
ข้อตกลงความคุ้มครอง
ข้อ 1.  ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สิน ที่เอาประกันภัยอันเกิดจากการลักทรัพย์โดยบุคคลใด ๆ ที่มิได้ระบุในข้อยกเว้น  ซึ่งได้เข้าไปหรือออกจากสถานที่ที่เอาประกันภัย  โดยการใช้กำลังอย่างรุนแรง  และทำให้เกิดร่องรอยความเสียหายที่เห็นได้อย่างชัดเจนต่อสถานที่ที่เอา ประกันภัย  จากการใช้เครื่องมือ วัตถุระเบิด ไฟฟ้า  เคมี  รวมทั้งความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากความพยายามกระทำการดังกล่าว
ข้อ 2.  ความเสียหายต่อตัวอาคารซึ่งเก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อส่วนหนึ่งส่วนใดของตัว อาคาร  อันเกิดจากการกระทำ ซึ่งได้รับความคุ้มครองตามข้อตกลงคุ้มครองข้อ 1  ข้างต้น
การลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยการงัดแงะ  การชิงทรัพย์  การปล้นทรัพย์  ( จร.2 )
ข้อตกลงความคุ้มครอง
ข้อ 1.  ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สิน ที่เอาประกันภัยอันเกิดจากการลักทรัพย์โดยบุคคลใด ๆ ที่มิได้ระบุในข้อยกเว้น  ซึ่งได้เข้าไปหรือออกจากสถานที่ที่เอาประกันภัย  โดยการใช้กำลังอย่างรุนแรง  และทำให้เกิดร่องรอยความเสียหายที่เห็นได้อย่างชัดเจนต่อสถานที่ที่เอา ประกันภัย  จากการใช้เครื่องมือ วัตถุระเบิด ไฟฟ้า  เคมี  หรือเกิดจากการชิงทรัพย์  หรือการปล้นทรัพย์    รวมทั้งความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากความพยายามกระทำการดังกล่าว
ข้อ 2.  ความเสียหายต่อตัวอาคารซึ่งเก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อส่วนหนึ่งส่วนใดของตัว อาคาร  อันเกิดจากการกระทำ ซึ่งได้รับความคุ้มครองตามข้อตกลงคุ้มครองข้อ 1  ข้างต้น

การลักทรัพย์ การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์  ( จร.3 )
ข้อตกลงความคุ้มครอง
ข้อ 1.  ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สิน ที่เอาประกันภัยอันเกิดจากการลักทรัพย์โดยบุคคลใด ๆ ที่มิได้ระบุในข้อยกเว้นรวมทั้งความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากความ พยายามกระทำการดังกล่าว
ข้อ 2.  ความเสียหายต่อตัวอาคารซึ่งเก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อส่วนหนึ่งส่วนใดของตัว อาคาร  อันเกิดจากการกระทำ ซึ่งได้รับความคุ้มครองตามข้อตกลงคุ้มครองข้อ 1  ข้างต้น
https://floridaspublicadjuster.com/wp-content/uploads/2012/12/theft-insurance-claim.jpg

ข้อยกเว้น
การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองหรือรวมถึง

 1. ความสูญเสีย  หรือความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองตามที่ระบุไว้ในหน้าตาราง
 2. ความสูญเสีย  หรือความเสียหายอันเกิดจากหรือสืบเนื่องจาก สงคราม ( ไม่ว่าจะมีการประกาศหรือไม่ก็ตาม )  สงครามกลางเมือง การนัดหยุดงาน การจลาจล  การที่ประชาชนก่อความวุ่นวานถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล  การกบฏ การปฏิวัติ  การยึดทรัพย์โดยคำสั่งรัฐบาล  หรือเจ้าหน้าที่บ้านเมือง
 3. ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากอัคคีภัย  หรือระเบิด  ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม  เว้นแต่ความสูญเสียหรือความเสียหายจากการะเบิด  อันเป็นผลมาจากการเข้าไปในสถานที่เอาประกันภัยโดยการใช้วัตถุระเบิด  และมีเจตนาเพื่อที่จะทำการลักทรัพย์  หรือชิงทรัพย์  หรือปล้นทรัพย์
 4. ความเสียหายของกระจกหรือสิ่งประดับบนกระจกหรือข้อความบนกระจก
 5. ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการกระทำหรือการมีส่วน ร่วมโดยบุคคลใด ๆ ซึ่งอยู่โดยชอบด้วยกฎหมายในสถานที่ตามที่ระบุไว้ในตารางแห่งกรมธรรม์  หรือเกิดจากการกระทำโดยผู้เอาประกันภัย  หรือหุ้นส่วนของผู้เอาประกันภัย  หรือกรรมการ  หรือพนักงาน  หรือลูกจ้าง ของผู้เอาประกันภัย  ทั้งนี้ไม่ว่าจะกระทำด้วยตนเองโดยลำพัง  หรือสมรู้ร่วมคิดกับบุคคลอื่น
 6. ความสูญเสีย  หรือความเสียหายของ เงิน ทอง อัญมณี  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  เหรียญ  ต้นฉบับเอกสาร  โฉนด  แบบแปลน  แผนผัง  ภาพเขียน  รูปออกแบบ  ลวดลาย  แบบหรือแบบพิมพ์  หลักประกันหนี้สิน  หลักทรัพย์ เอกสารสำคัญต่างๆ  ไปรษณียากร  อากรแสตมป์  เงินตรา  ธนบัตร  บัตรเครดิต  บัตรธนาคาร เช็ค  สมุดบัญชี  หรือสมุดหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจใด ๆ เว้นแต้ระบุให้รวมอยู่ในการประกันภัยนี้โดยชัดเจน
 7. ความสูญเสีย หรือความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่สถานที่ตามระบุไว้ในตารางแห่งกรมธรรม์ ถูกทอดทิ้งโดยไม่มีผู้อาศัยอยู่  หรือไม่มีผู้ดูแลรักษาเป็นระยะเวลาเกินกว่า 7 วันติดต่อกัน
 8. ความสูญเสียหรือความเสียหายซึ่งพบเมื่อตรวจสอบบัญชีสินค้า

https://i.telegraph.co.uk/multimedia/archive/02614/burglary_2614015b.jpg

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow