INSURANCETHAI.NET
Fri 21/06/2024 15:48:13
Home » ประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประกันภัยไทยวิวัฒน์ » ประกันภัยเครื่องจักร – ประกันภัยไทยวิวัฒน์\"you

ประกันภัยเครื่องจักร – ประกันภัยไทยวิวัฒน์

2011/02/28 1382👁️‍🗨️

ประกันภัยเครื่องจักร – ประกันภัยไทยวิวัฒน์

กรมธรรม์นี้ ให้ความคุ้มครอง แก่อุตสาหกรรมสำหรับเครื่องจักร เครื่องมือกล ในขณะทำงานโรงงาน หรือ ระหว่าง การซ่อมบำรุง

ความคุ้มครองหลัก
ให้ ความคุ้มครองความเสียหายของเครื่องจักร อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ การหล่อและการใช้วัสดุมีคุณภาพไม่สมบูรณ์ ความผิดพลาด หรือ ความบกพร่องในการออกแบบ ความบกพร่องจากโรงงานซ่อม หรือจากการติดตั้ง การขาดความชำนาญ หรือความประมาท การขาดน้ำในหม้อน้ำ การระเบิดในทางฟิสิกส์ ไฟฟ้าลัดวงจร พายุหรือเหตุอื่นใด ซึ่งมิได้ระบุ ยกเว้นไว้ ในกรมธรรม์ประกันภัย

ข้อแนะนำและข้อปฏิบัติในการซื้อประกันภัยเครื่องจักร
ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่อาจเป็นผลให้มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ผู้เอาประกันภัย จะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
1. แจ้ง ให้บริษัททราบ ทางโทรเลขหรือทางโทรศัพท์โดยไม่ชักช้า จากนั้นต้อง แจ้ง เป็นลายลักษณ์อักษรชี้แจง ถึงสาเหตุและความสูญเสีย หรือความเสียหายโดยประมาณ
2. กระทำการทุกอย่างภายในอำนาจของตน เพื่อลดความสูญเสีย หรือลดความ เสียหาย ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะกระทำได้
3. เก็บรักษาชิ้นส่วนที่เสียหายไว้ให้ผู้แทน หรือผู้สำรวจความสูญเสีย หรือความ เสียหายของบริษัทตรวจสอบ
4. จัดส่งเอกสารรายละเอียดทั้งหมด ให้บริษัทเมื่อได้รับการร้องขอจากบริษัท
5. แจ้ง ความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในกรณีที่ความสูญเสีย หรือความเสียหาย เกิดจาก โจรกรรม การประกันภัยประเภทนี้ ไม่ได้คุ้มครอง ความเสียหายที่เกิดจากการโจรกรรม

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow