INSURANCETHAI.NET
Mon 17/06/2024 14:27:26
Home » สยามซัมซุงประกันชีวิต » Post life Protection – สยามซัมซุงประกันชีวิต\"you

Post life Protection – สยามซัมซุงประกันชีวิต

2011/02/15 1276👁️‍🗨️

Post life Protection – สยามซัมซุงประกันชีวิต

แบบประกันสำหรับขายโดยผ่านไปรษณีย์ หรือ Postassurance

Post life Protection ของสยามซัมซุงประกันชีวิต เป็นประกันแบบตลอดชีพ

โครงการโพสต์ไลฟ์โพรเทคชั่น เป็น การประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองสูงสุด ยาวนานตลอดชีวิต โดยผู้เอาประกันจะได้รับความคุ้มครองจนถึงอายุ 99 ปี หรือ รับทุนประกันคืนเต็ม 100% หากผู้เอาประกันอายุยืนถึงครบกำหนดสัญญา

จุดเด่น Post life Protection
– ให้ความคุ้มครองสูง ด้วยเบี้ยประกันที่ต่ำ
– ให้ความคุ้มครองยาวนานตลอดชีพ
– เป็นหลักประกันมั่นคงของครอบครัว
– รับสิทธิลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 100,000 บาท

ผลประโยชน์โครงการ Post life Protection
– ด้านความคุ้มครอง รับเงินทดแทนเต็มจำนวนทุนประกัน (กรณีเสียชีวิตระหว่างสัญญา)
– ด้านการออมทรัพย์ ได้รับทุนประกันคืน 100% เมื่อครบกำหนดสัญญา
– สัญญาเพิ่มเติมการยกเว้นชำระเบี้ยประกัน (WP) แนบฟรี กรณีใบคำขอฯ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามระเบียบบริษัท

ตัวอย่างผลประโยชน์ โครงการ Post life Protection
ผู้เอาประกันชาย : อายุ 35 ปี
ทุนประกัน : 500,000 บาท
ระยะเวลาคุ้มครอง : 64 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ย : 25 ปี (จนถึงอายุ 60 ปี)

คุณสมบัติผู้สมัคร

– เป็นลูกค้าของบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด
– อายุที่รับประกัน ตั้งแต่ 16 – 55 ปีบริบูรณ์
– ชำระเบี้ยประกันจนถึงอายุ 60 ปี
– สมัครด้วยตนเอง ณ ที่ทำการไปรษณีย์

เอกสารการสมัคร
– ใบคำขอเอาประกัน
– สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้สมัคร
– สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้รับประโยชน์ทุกท่าน (แสดงความสัมพันธ์ชัดเจน)
– กรณีผู้เอาประกัน มีปัญหาสุขภาพ ให้แถลงในใบคำขอฯ ให้ชัดเจน และแนบประวัติการรักษา เพื่อประกอบการพิจารณา

การชำระเงิน
– ชำระโดยเงินสด ณ ที่ทำการไปรษณีย์
– เบี้ยประกันชำระขั้นต่ำต่องวด 1,000 บาท

พื้นที่ให้บริการทั่วประเทศ

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ “แผนกไปรษณีย์ประกันชีวิต” Call Center 0-2762-7777 หรือ 0-2308-2245

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow