INSURANCETHAI.NET
Wed 25/05/2022 21:27:30
Home » สยามซัมซุงประกันชีวิต » Sumsung Happy Retirement – สยามซัมซุงประกันชีวิต\"you

Sumsung Happy Retirement – สยามซัมซุงประกันชีวิต

2011/01/25

ซัมซุงแฮปปี้รีไทร์เมนท์ – สยามซัมซุงประกันชีวิต
แบบประกันสำหรับวางแผน เกษียณอายุ

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : จนถึงอายุ 55 ปี
ระยะเวลาคุ้มครอง : จนอายุครบ 80 ปี
อายุที่รับประกัน : 1เดือน – 45 ปี

กรณีเสียชีวิต
– รับความคุ้มครอง 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่เริ่มสัญญา จนถึงก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ ที่ผู้เอาประกันภัย มีอายุครบ 45 ปี
– รับความคุ้มครองสูงสุด 200% โดยรับเงิน 110% ของทุนประกัน และเพิ่มขึ้น 10% ทุกปี ตั้งแต่ปีกรมธรรม ์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 45-54 ปี

ระหว่างมีชีวิต
– รับเงินบำนาญ 1% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยทุกเดือน ในระหว่างระยะเวลา ครบรอบปีกรมธรรม์ ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 55 ปี 1 เดือน – 80 ปี

 


insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สินค้าประกันภัย โปรดสอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ


up arrow