INSURANCETHAI.NET
Fri 21/06/2024 14:27:05
Home » สยามซัมซุงประกันชีวิต » การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) – สยามซัมซุงประกันชีวิต\"you

การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) – สยามซัมซุงประกันชีวิต

2011/01/25 1490👁️‍🗨️

สยามซัมซุงการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) – สยามซัมซุงประกันชีวิต
(ต้องซื้อพร้อมสัญญาประกันชีวิต)
ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD)
– บริษัทจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกให้แก่ ผู้เอาประกันภัย สำหรับการรักษาโดยแพทย์ จากการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย (เมื่อพ้นกำหนด 30 วัน นับแต่วันทำสัญญา หรือต่ออายุสัญญาครั้งสุดท้าย) ในจำนวนเงินที่จ่ายจริง หรือจำนวนเงินจำกัดต่อวัน หรือจำนวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า
– บริษัทจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกไม่เกิน 1 ครั้งต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี

* การจ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกจะต้องได้รับการสั่งยาโดยแพทย์
* จำนวนยาที่จ่ายจะต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 7 วันนับจากวันที่ได้รับการรักษา

การพิจารณารับประกัน

– รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 6-55 ปี (คุ้มครองต่อเนื่องถึงอายุ 60 ปี)
– จะต้องซื้อพร้อมกับสัญญาเพิ่มเติม H&S เท่านั้น
– สามารถซื้อพร้อมการขอเอาประกันภัยใหม่เท่านั้น ไม่สามารถซื้อในกรมธรรม์ที่มีผลบังคับแล้ว
– สามารถซื้อความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลได้ครั้งละ 800 1,200 หรือ 1,600 บาท
– อัตราเบี้ยประกันภัย จะปรับตามช่วงอายุและชั้นอาชีพ และไม่สามารถรับประกันภัย สำหรับชั้นอาชีพที่ 5
– ชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทย จะพิจารณาเฉพาะผู้ที่มีหนังสืออนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย ที่มีขั้นอาชีพ 1 และ 2 เท่านั้น
– ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลที่ซื้อได้สูงสุด ขึ้นอยู่กับทุนประกันของสัญญาหลักที่มีผลบังคับรวมทุกกรมธรรม์ดังนี้

การชำระเบี้ยประกัน

– การชำระเบี้ยประกันภัยจะต้องชำระเป็นรายปีเท่านั้น
– การเปลี่ยนแปลงงวดการชำระเบี้ยประกันภัย ของกรมธรรม์หลักเป็นราย 6 เดือน 3 เดือน หรือ รายเดือน บันทึกสลักหลังการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก จะถือเป็นอันสิ้นสุด

รายละเอียดเพิ่มเติม การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) สยามซัมซุงประกันชีวิต

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow