INSURANCETHAI.NET
Fri 14/06/2024 16:12:13
Home » อัพเดทประกันภัย » การใช้สิทธิ์จากประกันภัย พรบ.ฯ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535\"you

การใช้สิทธิ์จากประกันภัย พรบ.ฯ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535

2017/04/06 2696👁️‍🗨️

ปรับเพิ่มวงเงินคุ้มครองการเบิกใช้สิทธิ์ พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 หรือที่เราเรียกกันในปัจจุบันว่า “ประกัน พรบ.ฯ หรือ เบิก พรบ.ฯ ”

ประกาศปรับเพิ่มโดยยึดวันที่เกิดเหตุตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2557 เป็นต้นมา โดยผู้ประสบภัยจากรถมีสิทธิ์เบิกใช้สิทธิ์ แบ่งเป็น 2 วงเงิน ดังนี้
1. การเบิกใช้สิทธิ์ พรบ. ในวงเงินค่าเสียหายเบื้องต้น
ค่าเสียหายเบื้องต้น ให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประสบภัยจากรถ ทุกคนที่ประสบภัยจากรถคันที่ขับขี่หรือนั่งซ้อนท้ายมา กรณีรถจยย.หรือนั่งโดยสารมาในรถกรณีรถยนต์ รวมถึงคนเดินถนน ที่ไม่ได้ขับขี่หรือซ้อนท้ายหรือโดยสารในรถคันอื่นๆ โดยไม่ต้องรอสรุปผลทางคดี

หมายความว่า
ถ้าเกิดอุบัติเหตุ ทำให้มีผู้บาดเจ็บ เสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ พรบ. จะคุ้มครองผู้ประสบภัยทุกคนทันที ตามลักษณะความเสียหายดังนี้

1.1 กรณีบาดเจ็บ เบิกจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาล ในวงเงินตามที่รักษาจริงไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน ( ปรับเพิ่มจากเดิมคุ้มครองเพียง 15,000 บาท) เช่น

บาดเจ็บเล็กน้อย ค่ารักษาตามใบเสร็จ  6,340 บาท ผู้ประสบภัยจะเบิกเองหรือมอบอำนาจให้รพ. ตั้งเบิกกับบริษัทกลางฯ ผ่านระบบออนไลน์ ( e-claim online หรือระบบสินไหมอัตโนมัติ โดยบริษัทฯ จะโอนเงินจ่ายคืนรพ.ภายใน 7 วันนับแต่วันที่รพ. ส่งเรื่องตั้งเบิก)

บาดเจ็บปานกลาง ถึงสาหัส มีค่ารักษา 30,000 บาท เบิกได้ 30,000 บาท โดยบริษัทกลางฯ จัดทำระบบ สินไหมอัตโนมัติและประสานขอความร่วมมือรพ. ทุกแห่งเข้าใช้ระบบ เพื่อลดภาระของประชาชนและผู้ประสบภัยจากรถ โดยรพ.เป็นผู้รับมอบอำนาจเบิกจ่ายจากบริษัทกลางฯ แทนปชช. ซึ่งปัจจุบัน ทุกรพ. จะรับมอบอำนาจเบิกแทนประชาชนอยู่แล้ว และหากกรณีบาดเจ็บสาหัส มีค่ารักษาเกินกว่า 30,000 บาท จะเบิกใช้สิทธิ์ได้จากวงเงินค่าเสียหายเบื้องต้นไปก่อน 30,000 บาท ส่วนเกินที่เหลือ ผู้ประสบภัยหรือทายาท สามารถตัดสินใจเบิกส่วนเกินดังกล่าวจาก
– สิทธิ์บัตรทอง 30 บาท ( ถ้ามี)
– สิทธิ์ประกันสังคม ( ถ้ามี)
– รอดูผลสรุปทางคดี กรณีมีคู่กรณี โดยหากคู่กรณีหรือ ผู้ขับขี่เป็นฝ่ายประมาท เช่นผู้ประสบภัยเป็นผู้โดยสารในรถจยย.รับจ้าง ขับขี่ประมาทไปล้มเอง ไม่มีคู่กรณีเฉี่ยวชน ลักษณะเหตุแบบนี้ ผู้โดยสารจะได้รับความคุ้มครองสูงสุดกรณีบาดเจ็บ ในวงเงินค่าสินไหมทดแทน ตามข้อ 2.

1.2 กรณีทุพพลภาพหรือสูญเสียอวัยวะ
โดยนิยามของ พรบ.ฯ กำหนดลักษณะของการสูญเสียอวัยวะตั้งแต่ 1 ข้อนิ้วขึ้นไป เช่น
นิ้วขาด ครึ่งข้อ ไม่ถือเป็นการสูญเสียอวัยวะ กรณีนิ้วนิ้วใด ๆ ขาด 1 ข้อ หรือ สูญเสียมือทั้งมือ แขนทั้งแขน เบิกใช้สิทธิ์กรณีทุพพลภาพหรือสูญเสียอวัยวะ ได้จำนวน 35,000 บาทต่อคน (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

1.3 กรณีถึงแก่ชีวิต เบิกจ่ายเป็นค่าปลงศพ จำนวน 35,000 บาทต่อคน (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

สรุปวงเงินคุ้มครองกรณีค่าเสียหายเบื้องต้น คุ้มครองสูงสุด 65,000 บาทต่อคน (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เนื่องจากผู้ประสบภัยจากรถ อาจได้รับบาดเจ็บสาหัส หรือสูญเสียอวัยวะ และอาจถึงแก่ชีวิตได้ หรืออาจเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ สามารถเบิกใช้สิทธิ์ในแต่ละลักษณะของการบาดเจ็บ

2. การเบิกใช้สิทธิ์ พรบ.​ในวงเงินค่าสินไหมทดแทน
เป็นการเบิกใช้สิทธิ์หลังจากสรุปผลทางคดีแล้ว ว่าผู้ขับขี่รถคันใดเป็นฝ่ายผิด ผู้ประสบภัยทุกคนจะเบิกใช้สิทธิ์จากวงเงินที่ใช้ไปแล้ว จากวงเงินคุ้มครองสูงสุดต่อคน ได้จากกรมธรรม์คันที่เป็นฝ่ายผิด โดยเบิกจ่ายจากลักษณะความเสียหาย 3 ลักษณะเหมือนค่าเสียหายเบื้องต้นแต่วงเงินคุ้มครองสูงกว่า และเพิ่มการเบิกใช้สิทธิ์อีก 1 กรณี รวมเป็น 4 กรณี ดังนี้

2.1 กรณีบาดเจ็บ
เบิกเป็นค่ารักษาพยาบาล วงเงินคุ้มครองสูงสุดต่อคน 50,000 บาท (80,000 อัพเดท)โดยหากผู้ประสบภัยเบิกใช้สิทธิ์ค่าเสียหายเบื้องต้นไปแล้ว 30,000 บาท จะเหลือสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลอีก 20,000 บาท (50,000 อัพเดท)

2.2 กรณีทุพพลภาพหรือสูญเสียอวัยวะ
วงเงินคุ้มครองสูงสุดต่อคน 200,000 บาท
โดยหากผู้ประสบภัยเบิกใช้สิทธิ์ค่าเสียหายเบื้องต้นกรณีสูญเสียอวัยวะไปแล้ว 35,000 บาท และเบิกค่ารักษาพยาบาลไปอีก 30,000 บาท จะเหลือสิทธิ์เบิกค่าสินไหมทดแทน = 200,000 – 35,000-30,000 จะเหลือสิทธิ์อีก 135,000 บาท

2.3 กรณีเสียชีวิต วงเงินคุ้มครองสูงสุดต่อคน 200,000 บาท (300,000 อัพเดท)
โดยหากผู้ประสบภัยเบิกใช้สิทธิ์ค่าเสียหายเบื้องต้นเป็นค่าปลงศพไปแล้ว 35,000 บาท  และเบิกค่ารักษาพยาบาลไปอีก 30,000 บาทจะเหลือสิทธิ์เบิกค่าสินไหมทดแทน = 200,000 – 35,000-30,000 จะเหลือสิทธิ์อีก 135,000 บาท

หรือ กรณีทายาทผู้ประสบภัย เบิกใช้สิทธิ์ค่าเสียหายเบื้องต้นเป็นค่าปลงศพ อย่างเดียวเป็นจำนวน 35,000 บาท โดยไม่ได้เบิกค่ารักษาพยาบาล จะเหลือสิทธิ์เบิกค่าสินไหมทดแทน = 200,000 – 35,000 จะเหลือสิทธิ์อีก 165,000 บาทต่อคน

2.4 เบิกเป็นค่าชดเชยกรณีนอนพักรักษาตัวในรพ. วันละ 200 บาทต่อคน สูงสุดไม่เกิน 20 วัน รวมวงเงินสูงสุด =200*20 =4,000 บาท เช่นนอนพักรักษาตัวในรพ. 5 วัน จะได้รับค่าชดเชย 200*5 วัน = 1,000 บาท
รวมวงเงินคุ้มครองสูงสุดต่อผู้ประสบภัย 204,000 บาท ต่อผู้ประสบภัย

โทรสอบถามสายด่วน Call Center บริษัทกลางฯ หมายเลข 1791 หรือเข้าไปติดต่อสอบถามที่จนท.บริษัทกลางฯ ซึ่งมีสาขาเปิดให้บริการอยู่ทุกจังหวัด หรือหน่วยบริการประชาชนของบริษัทกลางฯ​ ที่รพ. จังหวัดทุกแห่ง โดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด มีเว็บไซต์เช็คข้อมูลเบอร์โทรสาขาทั่วประเทศ ที่ www.rvp.co.th

ประกัน พรบ. กันนะคะ เบี้ยประกันภัยกรณีรถจยย. เพียง 323 บาท (​กรณี ซีซีรถไม่เกิน 125 ซีซี ) เท่ากับเสียเบี้ยวันละไม่ถึง 1 บาท แต่คุ้มครองสูงสุดต่อคนถึง 204,000 บาท ( วงเงินสินไหมทดแทน ) หรือ 65,000 บาทต่อคน ( วงเงินค่าเสียหายเบื้องต้น) โดยปัจจุบันคุ้มครองเกือบทุกกรณี ทั้งกรณีผู้ขับขี่ไม่มีใบขับขี่ ทะเบียนขาด เมาสุรา ฯลฯ ก็สามารถเบิกใช้สิทธิ์ได้เนื่องจากเป็นการเยียวยาประชาชนผู้ประสบภัยจากรถเพื่อลดผลกระทบทางอุบัติเหตุทางรถ โดยรถจยย.ทุกคันสามารถทำประกันภัยได้ ทั้งรถเก่า รถใหม่ป้ายแดง คุ้มครองเท่ากันค่ะ

ถ้าพรบ. ขาด แต่คู่กรณีมี พรบ. เราสามารถใช้ พรบ. คู่กรณีได้ไหม?
จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อ รถคู่กรณีเป็นฝ่ายที่ต้องรับผิด จึงจะใช้ พรบ.คู่กรณีได้

กรณีการติดตามผลทางคดี ญาติต้องประสานพนักงานสอบสวน เพื่อติดตามผล อย่างใกล้ชิด เพราะผลทางคดี มีผลต่อการเบิกใช้สิทธิ์ โดยขอความเป็นธรรมจาก พนักงานสอบสวน

อัพเดท

ตารางความคุ้มครอง ประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
ความคุ้มครอง (บาท / คน) | วงเงินคุ้มครอง

1 จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น ได้รับโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด
1.1 ค่ารักษาพยาบาล จากการบาดเจ็บ (ตามจริง)ไม่เกิน 30,000
1.2 การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร 35,000

2 จำนวนเงินค่าเสียหายส่วนที่เกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น ผู้ประสบภัยจะได้รับภายหลังจากการพิสูจน์แล้วว่าไม่ได้เป็นฝ่ายที่จะต้องรับผิดตามกฏหมาย โดยมีวงเงินคุ้มครองรวมกับค่าเสียหายเบื้องต้นดังนี้
2.1 ค่ารักษาพยาบาล จากการบาดเจ็บ (ตามจริง) ไม่เกิน 80,000
2.2 การเสียชีวิต หรือทุพพลภาพอย่างถาวร 300,000
2.3 สูญเสียอวัยวะ
– นิ้วขาด 1 ข้อขึ้นไป 200,000
– สูญเสียอวัยวะ 1 ส่วน 250,000
– สูญเสียอวัยวะ 2 ส่วน 300,000
2.4 ชดเชยรายวัน 200 บาท รวมกันไม่เกิน 20 วัน กรณีเข้าพักรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ในสูงสุดไม่เกิน 4,000

หมายเหตุ :
– ผู้ขับขี่ที่กระทำละเมิด (ฝ่ายผิด) จะได้รับแค่ ความคุ้มครอง ค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น
– ผู้ประสบภัย หมายรวมถึง ผู้ขับขี่ที่ถูกละเมิด ผู้โดยสาร และบุคคลภายนอก
– จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของจำนวนเงินคุ้มครองผู้ประสบภัย (ดูในกรมธรรม์)

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow