INSURANCETHAI.NET
Thu 20/06/2024 16:25:48
Home » โตเกียวมารีนประกันชีวิต » แบบประกันภัยตลอดชีพA90/15 , A90/20 , A90/A60 , A90/A70 โตเกียวมารีนประกันชีวิต\"you

แบบประกันภัยตลอดชีพA90/15 , A90/20 , A90/A60 , A90/A70 โตเกียวมารีนประกันชีวิต

2010/10/05 4349👁️‍🗨️

แบบประกันภัย ตลอดชีพ A90/15 , A90/20 , A90/A60 , A90/A70 โตเกียวมารีนประกันชีวิต

ระยะเวลาคุ้มครอง อายุครบ 90 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี , 20 ปี , อายุครบ 60 ปี , อายุครบ 70 ปี
อายุที่รับประกันภัย
ครบอายุ 90/15 : 0-65
ครบอายุ 90/20 : 0-65
ครบอายุ 90/ ครบอายุ 60 : 16-50
ครบอายุ 90/ ครบอายุ 70 : 16-60
จำนวนเงินเอาประกันขั้นต่ำ 100,000 บาท

ความคุ้มครองชีวิต ตลอดระยะเวลาคุ้มครอง 100 % ของทุนประกันภัย
ผลประโยชน์กรณีมีชีวิตอยู่ อายุครบ 90 ปี = 100 % ของทุนประกันภัย
เหมาะสำหรับ ผู้ที่มีอายุ 35-50 ปี ที่ต้องการความคุ้มครองสูง คุ้มครองยาวตลอดชีพแต่เบี้ยประกันต่ำ มักเป็นผู้มีครอบครัวแล้ว

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow