INSURANCETHAI.NET
Fri 14/06/2024 15:49:29
Home » โตเกียวมารีนประกันชีวิต » แบบประกันภัยแฮปปี้เซฟวิ่ง15/7 โตเกียวมารีนประกันชีวิต\"you

แบบประกันภัยแฮปปี้เซฟวิ่ง15/7 โตเกียวมารีนประกันชีวิต

2010/10/06 3053👁️‍🗨️

แบบประกันภัยแฮปปี้เซฟวิ่ง15/7 โตเกียวมารีนประกันชีวิต
ระยะเวลาคุ้มครอง 15 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 7 ปี
อายุที่รับประกันภัย 0-65 ปี
จำนวนเงินเอาประกันขั้นต่ำ 50,000 บาท

ความคุ้มครองชีวิต
ตลอดระยะเวลาคุ้มครอง
1st – 3rd = 100% ของทุน
4th – 6th = 150% ของทุน
7th – 15th = 200% ของทุน

ผลประโยชน์กรณีมีชีวิตอยู่
ได้รับเงินคืน ณ สิ้นปีกรมธรรม์
3rd – 5th = 5% ของทุน
6th – 8th = 6% ของทุน
9th – 11th = 7% ของทุน
12th – 14th = 8% ของทุน
15th = 140% ของทุน

เหมาะสำหรับ
1. ผู้ที่มีอายุ 30-50 ปี มีรายได้ปานกลาง-สูง ชอบชำระเบี้ยประกันไม่นานนัก
2. เป็นการออมเงินระยะสั้น ออมน้อย แต่ได้รับความคุ้มครองชีวิตที่คุ้มค่า (ทุน 100 ออมเพียง 25) รับผลตอบแทนที่แน่นอนและเพิ่มขึ้นทุกๆ 3 ปี

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow