INSURANCETHAI.NET
Sat 22/06/2024 6:22:36
Home » โตเกียวมารีนประกันชีวิต » แบบประกันภัยแฮปปี้แคช20/10 โตเกียวมารีนประกันชีวิต\"you

แบบประกันภัยแฮปปี้แคช20/10 โตเกียวมารีนประกันชีวิต

2010/10/06 2214👁️‍🗨️

แบบประกันภัยแฮปปี้แคช20/10 โตเกียวมารีนประกันชีวิต
ระยะเวลาคุ้มครอง 20 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย ตามระยะเวลาคุ้มครอง
อายุที่รับประกันภัย 0-65 ปี
จำนวนเงินเอาประกันขั้นต่ำ 80,000 บาท

ความคุ้มครองชีวิต
ตลอดระยะเวลาคุ้มครอง
1st – 2nd = 100% ของทุน
3rd – 4th = 200% ของทุน
5th – 6th = 300% ของทุน
7th – 20th = 400% ของทุน

ผลประโยชน์กรณีมีชีวิตอยู่
ได้รับเงินคืน ณ สิ้นปีกรมธรรม์
1st – 19th = 3% ของทุน
20th = 400% ของทุน

เหมาะสำหรับ
1. ผู้ที่มีอายุ 30-50 ปี มีรายได้ปานกลาง-สูง ชอบชำระเบี้ยประกันไม่นานนัก
2. ผู้ที่ต้องการออมเงินระยะปานกลาง คุ้มครองนาน ต้องการสะสมเงินก้อนใหญ่เพื่อเป็นเงินเก็บอนาคต (ทุน 100 ได้ 400) รับผลตอบแทนในอัตราคงที่ทุกปี

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow